Opvallend…RTBF La 1 wèl gewenst?!

Opvallend….RTBF La 1 wordt door de programmaraad van Bergen op Zoom/Roosendaal e.o. (Noord-Brabant West) opnieuw geadviseerd in het – let wel – vrijblijvende standaardpakketadvies. In dat deel dient het de thans doorgegeven Duitse commerciele zender RTL te vervangen.

Volgens de programmaraad zijn er ‘veel reacties binnengekomen’ toen RTBF La 1 verdween. RTBF La 1 is de eerste publieke zender van Franstalig België, die toen Nickelodeon (toen nog met het toenmalige Veronica) startte met uitzenden in nagenoeg heel Noord-Brabant en Limburg van de kabel verdween. Nu heeft RTBF La 1 nog een kabeldistributie van 2 % in slechts enkele gemeenten waarvan alleen Maastricht een grote gemeente is.

De vraag is of Essent Kabelcom dit vrijblijvende advies zal uitvoeren. In Limburg is RTBF La 1 immers ook voor het Essent Kabelcom-gebied in het vrijblijvende standaardpakket geadviseerd, maar aldaar legt Essent Kabelcom het advies naast zich neer (het advies is immers niet bindend…)

De VRT besteedt relatief weinig aandacht aan het Franstalige landsdeel, zo is uit onderzoek gebleken dat tegelijkertijd aantoonde dat de RTBF contrair meer aandacht besteedt aan Vlaanderen – en dus aan het hele buurland België…..

Casema & programmaraden

Casema heeft soms een niet al te goede relatie met programmaraden. Het liefst wil deze kabelaar dat programmaraden louter publieke zenders adviseren die Casema voorschrijft.

Omdat programmaraden wellicht wat eigenwijs worden, organiseert Casema morgen voor alle programmaraadsleden een informerende dag…

Inmiddels bereikt me vanuit alle hoeken het gerucht dat Casema ernaar toe wil om EEN pakket in hun hele gebied te bewerkstelligen. Hoe doen ze dit? Door een eigen ‘aansturende’ programmaraad in te stellen, waarvan vermoedelijk het advies door alle programmaraden (dwingend?) zou kunnen worden overgenomen…Casema hult zichzelf nog in stilzwijgen, maar na morgen zal wel blijken hoe de exacte vork in de steel zit….

mejuffrouw I. Brinkman gaat alternatief!

Welingelichte Amsterdamse grachtenbronnen melden dat mejuffrouw Isabelle Brinkman alternatief gaat op Kink FM. Zeer binnenkort zal meer bekend worden over haar wekelijkse te starten Kink FM programma….

Brinkman verliet Radio 3FM omdat ze het naar eigen zeggen niet meer kon vinden met de strategie bij de publieke popzender, alhoewel zendercoördinator Florent Luyckx al eerder aangaf van Isabelle af te willen……….

(bij gebruik van deze melding gelieve DutchMedia/David de Jong als bron te gebruiken, dank!)

NOS/omroepen wil eigen wet voorschrijven?

Het lijkt er op dat de NOS (die zichzelf als twee zelfstandige naamwoorden Publieke Omroepen wenst aan te duiden) de eigen wet wenst voor te schrijven. Daarbij zorgend voor een verdere politisering en de instelling van nog meer tussenlagen in het omroepbestel.

Wat is er aan de hand?
In een door de Raad van Bestuur (onder voorzitterschap van CDA’er Harm Bruins Slot) uitgevaardigd persbericht wordt als voldongen feit gepresenteerd dat

‘De Raad van Bestuur van de Publieke Omroep wordt versterkt en de Raad van Toezicht wordt omgezet in een ‘Raad van Commissarissen’. Dit is het resultaat van overleg dat de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht hebben gevoerd over de toekomst van de Publieke Omroep.’

De NOS gaat hierbij volledig voorbij aan de wetgever. Immers de instituties Raad van Bestuur en Raad van Toezicht zijn bij wet ingesteld en aldus behoort de instellingsbevoegdheid en daarmee de omvormingsbevoegdheid tot het Nederlandse parlement. Blijkbaar wil Bruins Slot c.s. voor eigen parlement spelen.

Samen met de omroepverenigingen wordt gekozen voor een model waarin politieke invloed, verdere verzuiling en nieuwe overlegstructuren hun intrede doen. De omroepvoorzitters worden immers ondergebracht in een College van Voorzitters (CVV). Die krijgen een bepaalde nader te definieren taak. De nieuwe Raad van Commissarissen dienen uit louter zogeheten ‘kroonleden’ te bestaan. Nu is een minderheid van de Raad van Toezicht hier mee samengesteld, maar de meerderheid vormen omroepvooriztters. Door een Raad van Commissarissen in te stellen wordt het landelijke publieke omroepbestel direct politiek stuurbaar. Immers de Raad van Commissarissen wordt door de staatssecretaris/minister benoemd die op haar beurt de Raad van Bestuur direct instelt (die benoeming is overigens nu ook politiek gecontroleerd!). Daarnaast benoemt doortrapt de Raad van Bestuur de NOS-directie die op haar beurt hoofdredacteuren van o.a. het NOS-Journaal en NOS Radio 1 Journaal benoemen. De wens van velen is toch juist de publieke omroepsector op afstand van de politiek te zetten?

Daarnaast worden netdirecties ingesteld die de (eind)bevoegdheden van de netcoördinatoren overnemen. Deze netdirecties worden gevormd door de directeuren van omroepverenigingen samen met een netcöordinator. Die netdirecties krijgen meer armslag dan de huidige netcoördinatoren, waarmee de ‘macht’ terug is bij omroepverenigingen en nieuwe bureaucratische overlegorganen in het leven worden geroepen. Tegelijkertijd wordt de netcoördinator waarschijnlijk gebonden aan de vergaderingen van de netdirecties. Kortom de macht terug bij omroepverenigingen op zenderniveau.

De voorstellen lijken sterk op een ‘terug naar af’ variant. De Raad van Bestuur en Raad van Toezicht van de NOS zoeken getuige deze stappen krampachtig naar modellen waarin het spreken over afschaffing van omroepverenigingen niet meer aan de orde zou zijn. Het afschaffen van omroepverenigingen is blijkbaar met uitzondering van de AVRO en VARA een onbespreekbaar onderwerp te Hilversum anno 2003. Wellicht dat het parlement die er over gaat, hier wèl werk van kan maken. Hoe? Door de creatie van een van de politiek afstaand unitair publiek omroepbestel mèt interne pluriformiteit op zenderniveau zonder het bureaucratische niet werkbare geldvretende, zeer intransparant en moeilijk controleerbare omroepverenigingenstelsel dat bovendien zeer kwetsbaar lijkt voor nepotisme.

P.s. bij navraag corrigeert een NOS-voorlichter een en ander door – in tegenstelling tot het (zwart op wit afgedrukte) persbericht dat door vele media is overgenomen – te stellen dat het toch eigenlijk een advies is voor de WRR (Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid) en de visitatiecommissie…

Efficient werken volgens de TROS en EO….

‘Dus we willen zo min mogelijk belastinggeld verspillen [..] maar het juist
heel erg efficient inzetten …het scheelt 10 % met de situatie zoals het nu is, we zorgen ervoor dat er met belastinggeld waar iedereen het over heeft
zo mooi mogelijk en zo goed mogelijke programma’s tegen zo gering mogelijke kosten worden gemaakt.’

Quote/unquote Marc van Hal namens de TROS bij AVRO Radio 2/Antenne 2.
Met andere woorden TWEE studio’s voor EEN programma is goedkoper volgens Van Hal dan EEN studio? Wellicht ten opzichte van de oude situatie, maar TWEE studio’s is altijd duurder dan EEN…..

Dat de EO omwille van (on)christelijke redenen een eigen studio bouwt voor EO TweeVandaag en weigert in het TROS gebouw te zitten, vertelt Van Hal niet. Kortom daarmee wordt omroepgeld verspild….(met dank aan de Evangelische Omroep). Wellicht doet de EO dit waarschijnlijk om zo hun eigen ‘ EO Netwerk’ te kunnen maken in de toekomst als AVRO en EO dienen te wisselen in de situatie van de zender-ruil van Nederland 1 en 2. Maar ondertussen wordt een TweeVandaag studio ingericht. De samenwerking tussen EO en TROS bij TweeVandaag lijkt daarmee op een dieptepunt te komen. Waarmee aangetoond is dat het publieke omroepverenigingen-bestel op deze wijze zichzelf belachelijk maakt…..

De opmerkingen over Radio 3FM zijn ook mooi. Indien Radio 1, 2, 3FM, 4 en 747AM gecentraliseerde studio’s zouden hebben, zouden vijf studio’s afdoende zijn. Daarmee zou een aparte TROS studio, net als aparte AVRO/KRO/NCRV, VPRO/NPS/VARA/RVU, EO en overige studio’s overbodig worden. Wellicht betekent efficient werken in Hilversum iets anders dan daarbuiten?

Marc van Hal in AVRO Radio 2/Antenne 2 in een item met Roeland van Zeijst over TweeVandaag en TROS Radio 3FM

P.s. Jammer dat de EO niet om een tegenreactie is gevraagd!

Pluriform Nederland met 2 tv-journaals?

Afgelopen donderdag sprak Medy van der Laan bij de opening van de website www.mediaconcentraties.nl. Opvallend dat deze Italië aanhaalde en – weliswaar zonder concrete invulling nog – mediaconcentratieregelgeving wenst……

Ook opvallend dat sommigen (vooral de kabelsector) betogen dat gesproken dient te worden over de communicatiesector als het gaat om mediaconcentraties. De door Van der Laan aangehaalde parallel met Italië is dan heel snel te trekken! Want wat doet Berlusconi’s Forza Italia en coalitatiegenoot Alleanza Nazionale? Die willen de wet zo wijzigen dat niet langer mediaconcentraties ertoe doen, maar communicatieconcentraties. Gevolg? Berlusconi’s Mediaset krijgt alle ruimte!

Overigens heb ik wel eens gesteld dat in Nederland het thans mogelijk is dat een eigenaar van drie zenders zo de politiek in kan gaan, zonder problemen. Regelgeving om mediamacht in combinatie met politiek te verhinderen bestaat niet. Daar hoor ik niemand over……..(terwijl wel met het vingertje -overigens terecht – naar Italie wordt gewezen alwaar de centrumlinkse partijen hun steken hebben laten vallen toen deze de regering vormden!)

Hier is de toespraak van Van der Laan terug te lezen