Jeroen Soer…..verantwoordelijk directeur?

Hieronder een weergave van standpunten nav een quickscan dat de Provincie Zuid-Holland heeft gemaakt over RTV West. In het bijzonder hier enkele fragmenten over de persoon Jeroen Soer. Jeroen Soer heeft als algemeen directeur gewerkt voor RTV West die eigenlijk bankroet is mede dankzij deze heer. Jeroen Soer is thans mediadirecteur bij de publieke omroepvereniging VARA. Je vraagt dit al lezend af hoe het kan dat een dergelijke man bij een publiek gefinancierde organisatie als de VARA kan blijven werken, nu de conclusies overduidelijk zijn.

‘De komst van een nieuwe directeur met ander beleid. Verschillende winstpunten uit 2001 (organisatie, rapportering aan het bestuur, zuinig beleid) werden deels teniet gedaan, structurele kosten stegen door o.a. andere invullingen van voorgenomen maatregelen in 2001. Ook werd een nieuwe radio format ingevoerd, met gevolgen voor het aantal luisteraars en het advertentievolume. Het bestuur raakt verdeeld. De organisatie sluit zich aaneen in het licht van de visies van de nieuwe directeur. In het voorjaar neemt de directeur ontslag en laat een (wederom) vrij stuurloos bedrijf achter.’

‘ De huidige voorzitter van het bestuur heeft verklaard dat de investering voor weer een vernieuwde huisstijl niet aan het bestuur is voorgelegd.’

‘De belangrijkste investeringen (vooral in 2002, deels doorlopend in 2003) met geleend geld, zijn gerealiseerd zonder dat op dat moment voldoende is gekeken naar de structurele lasten en de gevolgen voor de liquiditeit voor de toekomst.’

‘Bij radio doet de stijging (en begrotingsoverschrijding) zich voor in 2002 onder het bewind van de toenmalige directeur. Deze stijging hing o.a. samen met de plannen van de nieuwe radio format. Desgevraagd heeft de toenmalige directeur verklaard dat hij getracht heeft een eind te maken aan wonderlijke overeenkomsten. Voor zover wij konden nagaan zijn de uitbreidingen van het autopark doorgevoerd zonder de structurele financiële gevolgen door te rekenen en zijn de beslissingen, althans volgens een aantal bestuursleden, niet voorgelegd aan het bestuur.’

‘De promotiekosten radio zijn in 2002, onder het bewind van de toenmalige directeur € 200.000,- boven de goedgekeurde begroting. De kosten houden o.a. verband met de radio format wijziging.
Volgens de gesproken bestuursleden is de budgetoverschrijding niet vooraf ter goedkeuring voorgelegd aan het bestuur.’

‘In 2002 zijn ook andere algemene kosten gemaakt, die direct of indirect verband hielden met de wijziging van de radio format, waaronder begrepen uitgaven van de directeur. Het gaat dan o.a. om het laten overkomen van een of meer experts uit het buitenland, huur van conferentieoorden, bezoeken aan de VS, inhuur van PR deskundigen, trainingen, hotelkosten e.d. Over deze uitgaven is het bestuur naar zijn opvatting niet, niet volledig of pas achteraf geïnformeerd.’

‘Constateringen
Tijdens verschillende directieperioden zijn uitgaven gedaan – deels structureel, deels incidenteel van karakter – zonder mandaat van het bestuur.’

”Achteraf bleek dat het bestuur strategische informatie is onthouden over het in de voeren all talk-radio. De wijziging van het radioformaat heeft echter grote negatieve consequenties gehad voor zowel de waardering van de luisteraars als de verkoop van reclamezendtijd. Eind juni 2003 werd duidelijk dat het format door de teruglopende reclame-inkomsten een groot financieel probleem veroorzaakte. Begin juli heeft het bestuur om die reden een grote bezuinigingsoperatie van 700.000 doorgevoerd. Ook is het radio-format gewijzigd.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *