Bierman over Radio 4 van FM: “nu niet aan de orde”

Ruurd Bierman, lid van de Raad van Bestuur van de NOs heeft middels een verklaring gesteld dat het van de FM halen van het klassieke Radio 4 ‘nu niet aan de orde’ is. De Raad van Bestuur heeft verklaard de ‘zorg over de distributie van Radio 4 [..] goed’ begrepen te hebben en gesteld dat ‘besluitvorming daarover nu niet voorzien is. Toch houdt Bierman een slag om de arm door te melden dat als het met FunX supported by BNN niet lukken de Raad van Bestuur van de NOS voor een tweede FM-jongerenzender deze zich over ‘alternatieven’ moet buigen, waarbij deze meldt dat het denkbeelding is dat ‘tegen die tijd digitalisering’ het ‘frequentieschaarsteprobleem [..] helpt oplossen. Onduidelijk is over welke termijn de NOS het heeft, gezien het falen van DAB waar de NOS bij radio-digitalisering op inzet. FunX verklaarde vandaag naar aanleiding van eigen marktonderzoek door InterviewNSS dat het ‘klaar’ is voor een landelijke editie via FM. Juridisch gezien kan de Raad van Bestuur het format van het vierde FM-net dusdanig wijzigen dat van klassiek naar urbanpopmuziek wordt overgegaan. De Raad van Bestuur van de NOS was niet bereikbaar voor commentaar.

COLUMN
De mededeling van de Raad van Bestuur van de NOS bevat een aantal pertinente onjuistheden. Zo stelt deze dat het het ‘mede aangespoord door de overheid’ er strategisch een tweede jongerenzender voor de urban doelgroep moet komen. De ‘overheid’, cq de politiek heeft zich hier echter nooit over uitgelaten. Tevens meldt Bierman dat de meldingen over de Radio 4-ideeën van de Raad van Bestuur van de NOS ‘enigszins uit haar context in de publiciteit boven drijven’. Bierman vergeet gemakshalve dat deze zelf op vraag van DutchMedia in een persgesprek de kwestie heeft toegelicht. De vraag in het persgesprek was gesteld naar aanleiding van de begroting 2006 van de NOS. Hierin stelt de Raad van Bestuur over FunX: “De zender gaat thans onder de naam FunXL door het leven. Het betreft hier een pragmatische oplossing voor de korte termijn. Voor de iets langere termijn geldt onverkort de lijn, zoals neergelegd in het Concessiebeleidsplan. Dat wil zeggen dat nader zal worden besloten over de precieze afbakening van de doelgroep en de wijze van distribueren van de zender in het licht van: Uitkomst van de discussie over het mogelijk beëindigen van de verspreiding van het Radio 4 – programma via de FM-band”.

Aangezien de contracten met FunX voor de verzorging van FunX supported by BNN voor korte termijn zijn afgesloten, is de vraag gerechtvaardigd. Het opnemen van bovenstaande passage in de begroting voor het komende jaar zet bovendien te denken, te meer omdat Bierman zelf op Radio 4 heeft toegegeven dat de discussie de komende maanden gevoerd moet worden en op basis van kabelbeluistering versus etherbeluistering het wat hem betreft opportuun is om Radio 4 van de FM te halen. Het aanhalen van het juridisch onder vuur liggen van FunX supported by BNN lijkt dan ook een nieuw gelegenheidsargument die Bierman voorheen niet opvoerde. Ook digitalisering, een volstrekt belachelijk uitgangspunt, gezien het gegeven dat de NOS onbegrijpelijkerwijs blijft inzetten op de hopeloos verouderde standaard-DAB techniek die eerder frequentieschaarste in hand helpt en jammerlijk faalt (zowel in populariteit als in kwaliteit). Kortom geen oplossing voor Radio 4, zeker niet als de audiokwaliteit nog verder teruggebracht wordt als zo veel radiostations op EEN frequentie moeten worden gehuisvest! Wellicht doet Bierman dit alles om zijn eigen straatje schoon te vegen en niet het door sommigen verweten cultuurbarbarisme aangewreven te krijgen….?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *