NOS-Raad van Bestuur benoemt ChristenUnie-man tot wnd directeur televisie Nederland 1, 2 en 3

Voormalig EO-directeur en prominent ChristenUnie-lid Ad de Boer is benoemd tot waarnemend directeur televisie Nederland 1, 2 en 3. De Boer was tot vorig jaar gemeenteraadslid in Nijkerk voor de partijcombinatie ChristenUnie/SGP. Zoals bekend is de SGP een Christelijk-fundamentalistische politieke partij en is de ChristenUnie – net als de SGP – een politieke partij die het christendom zeer ver wil doorvoeren in het publieke leven alsmede de overheid. De Boer heeft 23 jaar voor Christelijk-fundamentele partijen in de Nijkerkse gemeenteraad gezeteld. De Boer was gepassioneerd directeur van de Evangelische Omroep die verdediger was van het principe ‘Evangelie op alle netten’.

Harm Bruins Slot (CDA’er) alsmede Cees Vis en Ruurd Bierman (oftewel de NOS Raad van Bestuur) hebben de diepreligieuze De Boer benoemd. Wat hun beweegreden daarbij is om niet iemand anders daartoe te benoemen is onduidelijk. Het is waarschijnlijk voor het eerst dat een ChristenUnie en oud-EO-man een dergelijk belangrijke functie verkrijgt in het belang van de publieke zaak. Voormalig beoogd directeur en voormalig Nederland 1-netcoördinator Ton F. van Dijk trok zich vorige week terug, waarop de NOS Raad van Bestuur afgelopen dag de ‘waarnemende’ benoeming van De Boer bekend maakte. Onduidelijk is of De Boer in is voor een definitieve benoeming, alsmede onduidelijk is voor hoelang de waarnemende benoeming geldt

Het was De Boer die eind 2005 nog voorstelde om MTV Networks BV te willen treffen door Fanta als hoofdsponsor van de muziekzenders van MTV Networks BV te boycotten opdat de uitzending van ’sexueel getinte’ clips tegengegaan zouden worden. De zenders van MTV Networks BV zouden volgens De Boer met hun clips een negatieve invloed hebben op de jeugd. Ook vervatte het voorstel van De Boer het initiatief om de programmaraad in Nijkerk te bewegen de zenders van de kabel te laten verdwijnen en daartoe de zorgen over de muziekzenders kenbaar te maken. De voorstellen van De Boer in de Nijkerkse gemeenteraad werden weliswaar verworpen, maar De Boer nam het daarbij het CDA kwalijk tegen te stemmen. Een opvallende andere uitspraak van De Boer van juni 2002 (die de Boer in 2004 bevestigde via de EO-site) was: ,,We kunnen nog steeds tot geen andere conclusie komen dan dat een seksuele relatie tussen een man en man of tussen een vrouw en een vrouw niet Gods wil is voor een mensenleven.’’ Later nuanceerde De Boer deze uitspraken door homosexuelen wel als personen te respecteren en vanuit de EO – die organisaties die homo’s willen converteren naar hetero ondersteunt – met meer respect te benaderen nadat de EO deze (ook onder directieschap van De Boer) jarenlang had geweerd. De Boer heeft in uitingen verder zichtbaar moeite mensen in zijn directe omgeving volledig te accepteren als ze niet gelovig zijn.

In een persverklaring verklaarde de NOS Raad van Bestuur ‘verheugd’ te zijn over de bereidheid van De Boer om de taken van televisiedirecteur op zich te nemen. Marcel Peek is tot net coördinator Nederland 1 benoemd. De opgestapte netcoördinator Ton F. van Dijk zegt desgevraagds niets met de benoeming van De Boer te maken te hebben gehad. Van Dijk benadrukt dat deze louter om persoonlijke redenen en zijn vetrek is ingegeven met het ‘iets anders’ met zijn vak te willen doen na jarenlang op de positie van netcoördinator te hebben gezeten, en het niet opportuun was om nog aan te blijven bij het bekend maken van die beslissing. Van Dijk was de personificatie van de huidige net-indeling bij de publieke landelijke tv-zenders.

Formeel blijft en is de NOS Raad van Bestuur verantwoordelijk voor de zender- en netcoördinator op televisie en radio. Middels delegatie zijn er nu tussen de onderlinge zender- en netcoördinatoren en de Raad van Bestuur directeuren televisie, radio (Jan Westerhof), innovatie & nieuwe media (Michel Mol), internetco?rdinatie (William Valkenburg), bedrijfsvoering (Gerard Teunissen) benoemd. De Boer kan als waarnemend directeur televisie het algemene beleid daartoe uitzetten en draagt daarin een belangrijke verantwoordelijkheid voor bijvoorbeeld de plaatsing van programma’s als ‘Spuiten & Slikken’, maar ook de wel of niet uitzending van EO-talkshows (Knevel & Van den Brink) en de wel of niet uitzending van Pauw & Witteman. De woordvoerder van de NOS Raad van Bestuur wilde desgevraagd niet ingaan op vragen over de achtergrond van de benoeming anders dan een verwijzing naar de persverklaring en het prijzen van Ad de Boer voor zijn kennis en kunde.

D66-kamerlid Boris van der Ham zegt desgevraagd over de benoeming: “Het is iemand met een missie. Uiteraard mag deze zijn missie fullswing bij de Evangelische Omroep uitvoeren. Daar is die organisatie voor. Ik hoop dat hij dat weet te beperken in zijn nieuwe functie. Op zichzelf gaat de Raad van Bestuur zelf over wie ze benoemt. Ik heb wel zorgen over het soort opvattingen dat hij heeft. Hij mag deze zeker hebben, maar zeker niet op andere programma’s neerleggen. Ik zie niet graag dat hij straks bijvoorbeeld een programma als Spuiten & Slikken zal tegenwerken. Kortom ik hoop dat hij zijn missie in zijn werk niet zal laten meewegen en dat hij dat zal laten zien.”

Omroepverenigingen reageren overwegend positief op de waarnemende benoeming.

BNN-voorzitter Laurens Drillich verklaart desgevraagd
“Ik ken Ad de Boer als een bijzonder betrouwbare, wijze en hardwerkende collega. Het plotselinge vertrek van Ton F. van Dijk had tot gevolg dat er snel een tijdelijke oplossing gevonden moest worden. ‘Tijdelijk’ is een belangrijk woord, want Ad de Boer is inmiddels met pensioen en we gaan er vanuit dat ook de Raad van Bestuur hard gaat zoeken naar een geschikte opvolger van Ton F. voor de lange(re) termijn. Voor nu kunnen wij prima leven met deze keuze. En dat BNN dat zegt over een oud-EO directeur wil toch wel wat zeggen.”

VARA-woordvoerder Rene ‘t Sas zegt desgevraagd:
 “We kennen Ad de Boer als een deskundig én verstandig man. Er is dus alle reden om hem niet nu, maar op zijn daden te beoordelen.”

Namens Peter Schrurs meldt een VPRO-woordvoerster:
 
“De VPRO kan de keuze voor zijn benoeming wel voorstellen. Er is een hoop werk te doen. De Boer kent de omroepen en is prima in staat om vanuit het algemene belang te redeneren.”
 
En ook van de kleinere omroepen zegt de HUMAN alle vertrouwen te hebben in De Boer. Een woordvoerder zegt desgevraagd dat hij ‘expertise heeft opgedaan en buitengewoon kundig en slim is.’ HUMAN verwacht niet dat zijn achtergrond van invloed is op het handelen.

10 thoughts on “NOS-Raad van Bestuur benoemt ChristenUnie-man tot wnd directeur televisie Nederland 1, 2 en 3”

 1. Er is in Nederland vrijheid van meningsuiting.
  Daar beroept men zich masar al te graag op.
  Maar als christenen voor hun overtuigingen uitkomen is het blijkbaar niet goed.
  Ik vond deze website altijd erg boeiend.
  Maar aangezien nu de mening de feiten verjaagt stop ik er maar mee.

 2. Toch wel fijn die nuanceringen van de omroepen op het einde. Die kennen De Boer’s functioneren, en hun benadering vind ik een stuk prettiger overkomen dan het wat tendentieuze begin van het artikel.
  Ik verbaas me er altijd over dat als iemand voluit christen is dat dat met argwaan wordt bekeken terwijl een liberaal gedachtegoed als “normaal” wordt bestempeld. Jammer.

  Overigens bestaat NOS in de zin van overkoepelend orgaan niet meer bij mijn weten, dat moet denk ik NPO zijn.

 3. Martijn Agteres: de Nederlandse Omroep Stichting (NOS) bestaat wel degelijk. Dat is immers formele naam voor de organisatie die zich thans als NPO aanduidt. NPO is een merknaam. Nederlandse Omroep Stichting kortweg afgekort tot NOS is de formele naam.

 4. Martijn: yep. Dat kan ook niet zomaar veranderd worden. Waarom? Omdat dat gewoon wettelijk is verankerd en sowieso zeg maar het co-ordinatiedeel (Raad van Bestuur) en het programmadeel (NOS-Radio en Televisie) gewoon EEN organisatie is waarbij Gerard Dielessen formeel de ‘programmadirecteur’ is voor het programmadeel…Zie hieronder het begin van artikel 16, alsmede essentiele delen van 17, 18 en 19 van de Mediawet die daar duidelijk over zijn.

  AFDELING 3. DE NEDERLANDSE OMROEP STICHTING

  Artikel 16
  1. De Nederlandse Omroep Stichting is het samenwerkings- en coördinatieorgaan van de landelijke omroep.
  2. Naast andere taken die de Stichting heeft op grond van deze wet, is zij belast met:
  a. het bevorderen van samenwerking en coördinatie binnen de landelijke omroep met het oog op de uitvoering van de publieke omroeptaak, bedoeld in artikel 13c;
  b. de coördinatie, op en tussen de verschillende programmanetten, van de programma’s van de instellingen die zendtijd hebben verkregen voor landelijke omroep;
  c. het verzorgen van een programma;
  [..]
  Artikel 17

  De Stichting verzorgt het teletekstprogramma voor landelijke omroep.
  […]
  Artikel 18

  De organisatie
  1. De Stichting heeft drie organen: een raad van toezicht, een raad van bestuur en een college van omroepen.
  [..]
  Artikel 18a
  1. De raad van toezicht bestaat uit een voorzitter en zes andere leden.
  2. De voorzitter en de andere leden worden bij koninklijk besluit benoemd.
  Ten aanzien van een van deze leden kunnen de gezamenlijke ondernemingsraden van de Stichting, de Programmastichting en de omroepverenigingen die een erkenning hebben verkregen, personen voor benoeming tot lid van de raad van toezicht aanbevelen.
  [..]

  Artikel 18b
  1. De raad van toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de raad van bestuur en op de algemene gang van zaken in de Stichting. De raad van toezicht staat de raad van bestuur met advies terzijde. Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de raad van toezicht zich naar het gemeenschappelijke belang van de landelijke publieke omroep.
  2. De raad van toezicht is voorts belast met:
  a. het vaststellen van de jaarrekening van de Stichting;
  b. het wijzigen van de statuten van de Stichting, op voorstel van de raad van bestuur;
  3. De volgende besluiten en beslissingen van de raad van bestuur behoeven de goedkeuring van de raad van toezicht:
  a. het vaststellen van het concessiebeleidsplan en het tussentijds concessiebeleidsplan, bedoeld in artikel 30b, eerste en derde lid;
  b. het aangaan van de prestatieovereenkomst, bedoeld in artikel 30b, zevende lid;
  c. het vaststellen van de begroting, bedoeld in artikel 99;
  d. het vaststellen van het jaarverslag, bedoeld in artikel 23a;
  e. investeringen die een in de statuten vastgesteld bedrag te boven gaan;
  f. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de Stichting met een andere rechtspersoon of vennootschap, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de Stichting of voor andere instellingen die zendtijd hebben verkregen voor landelijke omroep;
  g. collectief ontslag van een aanmerkelijk aantal werknemers;
  h. ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers.
  [..]
  Artikel 18c
  1. Het college van omroepen bestaat uit een voorzitter en een aantal andere leden.
  2. Het college van omroepen heeft tot taak de raad van toezicht en de raad van bestuur, daaronder begrepen de netcoördinatoren, desgevraagd of uit eigen beweging van advies te dienen over het programmabeleid van de landelijke publieke omroep.
  [..]
  Artikel 19

  1. De raad van bestuur bestaat uit een voorzitter en twee andere leden. De voorzitter en de andere leden zijn in dienst van de Stichting.
  2. De leden van de raad van bestuur worden benoemd door de raad van toezicht. Beslissingen van de raad van toezicht tot benoeming behoeven de instemming van Onze Minister.
  [[…]
  artikel 19a
  Artikel 19a

  1. Naast de andere taken en bevoegdheden die de raad van bestuur heeft op grond van deze wet, is hij belast met:
  a. de dagelijkse leiding over de werkzaamheden van de Stichting, waaronder de verzorging van haar programma;
  b. het sluiten van de prestatieovereenkomst, bedoeld in artikel 30b, zevende lid;
  c. het vaststellen van het concessiebeleidsplan, bedoeld in artikel 30b, eerste lid;
  d. het vaststellen van het tussentijds concessiebeleidsplan, bedoeld in artikel 30b, derde lid;
  e. het vaststellen van de netprofielen van de landelijke televisie-, onderscheidenlijk radioprogrammanetten, inhoudende de programmatische uitgangspunten van een herkenbare programmering op de onderscheiden televisie- en radioprogrammanetten als bedoeld in artikel 40, tweede en vierde lid.
  f. het vaststellen van een reglement voor de coördinatie van de programma-onderdelen voor televisie, onderscheidenlijk voor radio, op en tussen de verschillende programmanetten;
  g. de coördinatie, op en tussen de verschillende programmanetten, van de programma-onderdelen van de instellingen die zendtijd hebben verkregen voor landelijke omroep;
  h. het vaststellen van nadere regelingen ter uitvoering van de wettelijke taken van de Stichting, met uitzondering van de taken, bedoeld in artikel 16, tweede lid, onderdelen c en f.
  2. De raad van bestuur vertegenwoordigt de Stichting in en buiten rechte. De statuten van de Stichting kunnen de bevoegdheid tot vertegenwoordiging, bedoeld in de vorige volzin, bovendien toekennen aan een of meer leden van de raad van bestuur of aan anderen.

  3. De raad van bestuur is voorts belast met alles wat niet uitdrukkelijk tot de taak of bevoegdheid van de raad van toezicht behoort.

  4. Ten behoeve van de verzorging van het programma van de Stichting benoemt de raad van bestuur een programmadirecteur. De programmadirecteur is in dienst van de Stichting. De functie van programmadirecteur is onverenigbaar met het lidmaatschap van de raad van toezicht en van de raad van bestuur.

 5. “De omroepen reageren overwegend positief op de benoeming”, aldus dit fijne artikel. Hoezo ‘overwegend’? Ik zie alleen maar positieve tot zeer positieve reacties, en dan nog wel van BNN, VARA en de VPRO. Dat zegt toch wel genoeg. Elke te benoemen directeur zal een bepaalde levensovertuiging hebben die niet spoort met de meer of minder expliciete overtuigingen of missies van bepaalde omroepen en programmamakers. So what?

  En stel, er wordt in de toekomst een ouderwetse socialist benoemd met een elitaire voorliefde voor opera en andere schone kunsten. Gaat David de Jong dan ook een bezorgd stuk schrijven omdat deze operaliefhebber ook moet oordelen over TROS-muziekprogramma’s met Frans Bauer?
  En maakt hij zich ook – zuiver op de graat als hij is – zorgen over de programma’s van KRO, NRCV en EO als er een originele atheist wordt benoemd waarvan toevallig bekend is dat hij een gloeiende hekel heeft aan ‘gristenen’ en helemaal aan Henk Binnendijk-achtige type’s?

  Het antwoord laat zich raden.

 6. 1) De Van Dale stelt bij het woord ‘Overwegend’ de verklaring ‘voornamelijk, voor het grootste deel’.
  2) Als er een benoeming zou komen van een andere partij zou ik net zo de vraag stellen waarom die persoon benoemd wordt en wat de achtergrond van die benoeming is. Ik deed in het verleden ook bijv. bij Lennart van der Meulen (D66). En dat is ook gebeurd bij Wolffensperger (D66) en Bruins Slot (CDA) in persgesprekken. Net zoals ik wel eens heb kunnen constateren in een artikel dat CDA, PvdA, D66 en VVD altijd wel redelijke vertegenwoordigingen hebben in de verscheidene besturen maar andere politieke partijen NIET. Dat is ook zo’n vraag bij de gedachte dat als je al partijpolitieke benoemingen doet, hoe je daar dan mee omgaat.
  3) Voor dit artikel heb ik getracht op een reguliere wijze simpelweg de achtergronden te verkrijgen van de woordvoering van de NOS Raad van Bestuur voor deze benoeming. Dat wilde de woordvoerder van dienst niet. Had deze dat wel gedaan, dan had ik zijn reactie hierin opgenomen en was het artikel wellicht ook anders van opbouw geweest. Ik kon en kan hierdoor niet inzien op welke basis men binnen de NOS Raad van Bestuur burelen hiermee omgaat.
  4) Mij ging het niet zozeer om de persoonlijke privé-overtuiging van de persoon wat vraagstelling betreft, maar om de politieke vertaling (van religie) alsmede de EO-missie die deze persoon jarenlang heeft vertegenwoordigd. Dan is het toch gerechtdvaardigd daar vragen over te stellen?
  5) PS een atheist is iets anders dan een actief anti-religieus persoon die dit publiekelijk als missie ziet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *