Ziggo: Al Jazeera English en Sat.1 naar digitaal standaardpakket; maximaal 5 smartcards op pluspakketabonnement

Ziggo verplaatst per 2 februari aankomende de Arabische Engelstalige nieuwszender Al Jazeer English van het duurdere “Z2” pakket naar het digitale standaardpakket (Z1). Hierdoor krijgen 1 miljoen Nederlandse kabelhuishoudens direct de beschikking over deze zender. Ook de Duitse commerciële zender Sat.1 zal worden verplaatst van het duurdere ‘Z2’ pakket naar het digitale standaardpakket. Mogelijk doet Ziggo dit in verband met de naderende afschakeling van een aantal analoog uitgezonden zenders ten faveure van digitale uitzending; in het hele Ziggo-gebied gaat het analoge tv-aanbod immers terug naar 30 zenders. Sat.1 wordt in de hele provincie Limburg thans nog analoog uitgezonden. Overigens schrapt Ziggo naar verwachting per 2 februari de Arabische versie van Al Jazeera. Waarom dat gebeurt, is onduidelijk. Overigens is Ziggo ook in gesprek met de homo-zender OutTV voor opname in het pluspakket. Tot nu toe is de zender bij Ziggo alleen als losse zender beschikbaar. Volgens Ziggo-woordvoerder Gradus Vos ‘is nog niets definitief’, maar verwacht deze dat de opname van deze ‘lifestyle’ zender een potentieel veel groter publiek kan aanspreken dan ‘enkel de homofiele doelgroep’. Toch richt de zender zich primair op mannelijke homo’s. Bij CAIW is de zender inmiddels opgenomen in het brede ‘delight’ pakket. Zowel X-MO als Out TV zijn in handen van Marc Putman die tot vorig jaar als senior manager content, werkzaam was voor Ziggo. De homofiele pornozender X-MO blijft sowieso alleen als losse optie beschikbaar.

Ziggo maakt het bezitters van meerdere digitale kabelontvangers makkelijker de afgenomen abonnementen op meerdere televisie’s te kunnen zien. Tot nu toe was het alleen mogelijk het standaardpakket op een ‘tweede’ smartcard zonder meerkosten te activeren, anders diende opnieuw abonnementsgebeld betaald te worden voor de tweede kaart. Ziggo wil gebruikers van meerdere televisietoestellen tegemoet komen door op maximaal vijf smartcards het afgenomen abonnement te activeren. Overigens biedt dit ook de mogelijkheid om met buren of vrienden in hetzelfde gebied abonnemtenten te delen. Nieuwe abonnees kunnen vanaf begin februari van het aanbod gebruik maken, per maart zal dit voor bestaande abonnees gaan gelden.

Stichting Nederlandse Omroep Stichting een feit

De Stichting Nederlandse Omroep Stichting is formeel een feit. Het is de afspllitsing van de programmatische radio/televisie/teletekst-tak van de Nederlandse Omroep Stichting. De inschrijving bij de Kamer van Koophandel is geformaliseerd met terugwerkende kracht tot 1 januari jl. De nieuwe stichting is een gevolg van de politieke wens van minister Plasterk om de concessiehouder van de landelijke publieke omroep alsmede de bestuurstaken daartoe te scheiden van de programmatische taken waarvoor ze in de huidige nog verantwoordelijkheden heeft.

De nieuwe Stichting Nederlandse Omroep Stichting (Stichting NOS) heeft als statutaire doelstelling het “in opdracht van de Nederlandse Omroep Stichting uitvoering geven aan het verzorgen van een programma en een teletekstprogramma voor de landelijke publieke omroep, alsmede het verrichten van de daarmee samenhangende activiteiten.” Alhoewel de Mediawet niet gewijzigd is en wettelijk gezien de Nederlandse Omroep Stichting (NOS) en de Stichting NOS in feite één ongedeelde organisatie behoren te zijn, heeft de Raad van Bestuur van de NOS besloten over te gaan alvast per dit kalenderjaar NOS-RTV te verzelfstandigen in Stichting NOS. De Nederlandse Omroep Stichting (NOS) zal naar verwachting haar naam formeel wijzigen per 1 januari 2010 in Stichting Nederlandse Publieke Omroep (Stichting NPO) indien het parlement accoord gaat met een eind vorig jaar ingediende mediawetswijziging. De Raad van Bestuur van de NOS loopt daarmee wel vooruit op parlementaire behandeling van een wet.

Tot die tijd blijven de Nederlandse Omroep Stichting en de Stichting Nederlandse Omroep Stichting naast elkaar bestaan. De verwachting dat pas in de zomer van 2011 het eerste volledige jaarverslag met bijbehorende data van de ‘gescheiden’ Stichting NOS en NOS zal verschijnen (over 2010) volgens de nieuwe wettelijke ‘geschieden’ NOS-kaders. Financiele gegevens van de programmatische NOS waren tot nu slechts sumier opgenomen in het jaarverslag van de NOS. De benaming NPO wordt overigens door de Nederlandse Omroep Stichting sinds 15 maart 2007 gebruikt. Stichting Nederlandse Omroep Stichting zal op haar beurt per 1 januari 2010 haar naam kunnen wijzigen in Nederlandse Omroep Stichting. Gerard Dielessen vormt volgens de Kamer van Koophandel de zelfstandig bevoegde bestuurder. Jan de Jong en Geert Hofman zijn daarbij onderdeel van de directie. Zoals in de nieuwe wet opgenomen vormen de drie leden van de NOS-Raad van Bestuur (Ruurd Bierman, Cees Vis en Henk Hagoort) de Raad van Toezicht van de nieuwe Stichting NOS. Met de oprichting van de Stichting NOS komt een einde aan bijna 40 jaar ‘ongedeelde’ NOS, die op 9 juni 1969 is opgericht als samenvoeging van de Stichting Nederlandse Radio Unie (10 februari 1947) en de Nederlandse Televisie Stichting (31 mei 1951).
Zie ook https://dutchmedia.nl/blog/?p=1387

OPTA notificeert marktanalysebesluit bij Europese Commissie voor de kabel

De Onafhankelijke Post en Telecommunicatieautoriteit (OPTA) heeft gister de nieuwe marktanalysebesluiten voor de kabel genotificeerd bij de Europese Commissie in Brussel. Ze zijn tegelijkertijd geopenbaard. Als de Europese Commissie geen verdere bezwaren daar tegen heeft, worden ze per 17 maart van kracht en vervangen daarmee de bestaande besluiten. Als de Europese Commissie ernstige twijfels heeft, begint een complexe produre en blijven de bestaande besluiten tot afronding van die procedure van kracht.

De besluiten hebben met name voor UPC en Ziggo het gevolg dat – naast het beschikbaar moeten stellen van kale kabelcapaciteit zoals nu al het geval is – ook wederverkoopverplichtingen worden opgelegd. Ten opzichte van de ontwerpbesluiten bevatten de notificatie-besluiten volgens OPTA ‘kleine’ wijzigingen, maar is de kern niet ‘wezenlijk’ anders. Ten opzichte van het conceptbesluit van 19 augustus is een aantal onderbouwingen en definities verduidelijkt. Zo is de term wholesale (wederverkoop) alleen van toepassing verklaard op de kabel. Ook is de noodzaak voor het hebben geregeld van auteursrechten voor het kunnen doen van een wederverkoopaanvraag op basis van de OPTA-plicht verzacht (ze ‘dienen te worden geregeld maar OPTA laat zich niet uit over de noodzaak om contracten te sluiten’, opdat ook andere regelingen getroffen kunnen worden). Mozaikkanalen en infokanalen zijn voortaan niet langer faciliteiten. Bij het niet krijgen van toestemming voor auteursrechten is de stelling ‘verzacht’ dat voorstellen tot filtering niet redelijk worden geacht. OPTA stelt dan ook in haar notificatiebesluit dat bij het ontbreken van auteursrechtelijke toestemming, het aan de civiele rechter is of er geen auteursrechtelijke     beletsels zijn om wederverkoop te verplichten daarvan. OPTA heeft opgenomen dat partijen daar afspraken over moeten maken, waarbij het aan de kabelexploitanten is hoe daar met ‘afnemers’ moet worden omgegaan. De zaak is met name voor buitenlandse publieke zenders als BBC One en BBC Two van belang die nieuwkomers in televisiedistributiemarkt tot nu toe geen toestemming geeft voor herdistributie van haar signalen.

VESTRA (Vereniging voor Satelliet Televisie en Radio Aanbieders) alsmede SPOT (Stichting Promotie Televisiereclame) en haar leden (Stichting Ether Reclame, RTL Nederland Holding BV, SBS Broadcasting BV, MTV Networks BV, NGC-UK Partnership, Discovery Communications Benelux BV, Jetix Europe Channels BV) hebben zich vrij positief uitgelaten over de OPTA-voornemens om de markt verder te ontwikkelen. Ook de mogelijke nieuwe kabelaanbieders YouCa BV (van Peter Jelgersma en Harry Kramer), Tele2 Netherlands Holding BV en Deutsche Telekom AG-dochter Online Breedband BV zijn positief over OPTA-conceptbesluiten. Met name Ziggo BV, UPC Nederland BV, CAIW Diensten BV en de kabelkoepelvereniging NLkabel verzetten zich tegen de OPTA-besluiten.

Met name Ziggo en UPC maken bezwaar tegen vele definities en uitgangspunten van OPTA, waarbij beide kabelaars hun eigen dominantie en marktpositie relativeren, resp. ontkennen, stellen dat ze behoorlijke concurrentie zouden hebben en daarmee in feite stellen geen aanmerkelijke marktmachtspeler te zijn. UPC stelt daarbij dat OPTA zelfs aan ‘overregulering’ doet. Ook het belang van analoge televisie wordt door de kabelaars afgezwakt en Ziggo stelt dat haar tarieven – ondanks dat dat feitelijk aantoonbaar niet zo is – tot de laagste in Europa behoren. OPTA wees Ziggo in reactie erop dat Ziggo’s tarieven tot de hoogste van Nederland behoren en zonder nader onderzoek naar verschillen in internationale vergelijkingen geen conclusies kunnen worden getrokken. Verder proberen kabelaars door een verwijzing naar grotere kabeldigitalisering en de aanwezigheid van concurrerende een poging tevergeefs aan te tonen dat wederverkoopverplichtingen niet opportuun zouden zijn.
De besluiten zijn te vinden op

Ziggo BV-notificatiebesluit

UPC Nederland BV-notificatiebesluit

CAIW Diensten BV-notificatiebesluit

Delta Kabelcomfort Netten BV-notificatiebesluit

Misverstand over erotische zender KPN Mobiel TV: IceMobile eigenaar

IceMobile BV is eigenaar van de erotische zender die KPN via haar DVB-H produkt KPN Mobiel TV aanbiedt. De zender was bij het Commissariaat voor de Media onder een andere naam in 2007 aangemeld, namelijk “VPTV”.

Eerder deze week berichtte DutchMedia over het mogelijk illegaal uitzenden van een erotische zender door KPN. Dit bleek een misverstand te zijn gebleken.

IceMobile BV had bij het Commissariaat voor de Media geen melding gemaakt van een naamswijziging toen de zender ging starten onder de naam Adult XXX. Inmiddels is dit alsnog gebeurd. Hierdoor ontstond een misverstand waardoor het leek alsof KPN een illegale erotische zender zou uitzenden. Dat is niet het geval. TV-zenders die hun naam wijzigen zijn volgens het Commissariaat voor de Media verplicht hiertoe een verzoek tot toestemming te vragen; IceMobile BV had dit abusievelijk nagelaten.

IceMobile BV levert weliswaar de techniek en is als licentiehouder van de erotische zender verantwoordelijk, maar is verder niet actief in de erotische industrie en heeft die ambitie ook niet. Het Duitse Inter Content KG levert wel de erotische films aan IceMobile BV, die het bij producenten van pornofilms inkoopt. IceMobile BV is een bedrijf dat vooral in de mobiele telecom-industrie actief is met het leveren van technologie als het gaat om marketing en advertentie-campagnes voor gerennomeerde merken. IceMobile BV is in handen van haar drie directie-leden.

Hoogste rechter bepaalt dat OPTA kabelverplichtingen kale kabelcapaciteit mag opleggen

De hoogste Nederlandse rechter die in naam van de koningin uitspraken doet, inzake een door UPC tegen de Onafhankelijke Post & Telecommunicatia Autoriteit (OPTA) aangespannen zaak, heeft OPTA gelijk gegeven. OPTA mag kabelaars met aanmerkelijke marktmacht verplichtingen opleggen om mogelijke concurrenten op de kabel toe te laten. In de optiek van UPC had toezichthouder OPTA haar besluiten moeten intrekken, toen ze herstelbesluiten nam. UPC kaartte de zaak aan bij het College van Beroep voor het Bedrijfsleven (CBB).

Dat CBB had OPTA eerder verplicht om met nadere motiveringen te komen inzake de marktanalysebesluiten die met name Ziggo en UPC raken. Het gaat daarbij om de herstelbesluiten van 21 december 2007. Nu het CBB het beroep op deze herstelbesluiten ongegrond heeft verklaard, zijn deze onverkort van kracht.

Volgens UPC voldoet OPTA nog steeds niet aan de motiveringseisen, omdat in haar optiek niet voldoende aannemelijk is dat er zich daadwerkelijk operatoren zouden melden die ‘kale kabelcapaciteit’ willen afnemen; YouCa (het initiatief van Peter Jelgersma en Harry Kramer) beschouwt UPC als wederverkoopdienst, waarbij geen vraag zou bestaan naar kale capaciteit. Het CBB stelde dat ‘niet uit te sluiten is’ dat YouCa met een voor OPTA aanvaardbaar plan komt die binnen de kale kabelcapaciteit valt. Ook andere door UPC opgeworpen argumenten zijn door het CBB als ongegrond verklaard. OPTA is bezig met een nieuw marktanalysebesluit die zeer spoedig in Brussel bij de Europese Commissie zal worden genotificeerd. De bedoeling is het nieuwe besluit op 17 maart 2009 uiterlijk in werking te laten treden. OPTA zegt desgevraagd blij te zijn dat de hoogste rechter haar besluiten in stand laat zijn. Ze zijn – zoals bekend – ook onderdeel van de nieuwe ontwerpbesluiten.

KPN wint aanbesteding DVB-T Nederlandse Omroep Stichting

Koninklijke KPN NV heeft de aanbesteding gewonnen van de Nederlandse Omroep Stichting (NOS) voor de zenderexploitatie van Nederland 1, 2 en 3 alsmede Radio 1 t/m 6, Concertzender, FunX Landelijk, de regionale publieke omroepen die via DVB-T (de digitale ether) landelijk vrij (free to air) worden uitgezonden. De openbare Europese aanbesteding was in januari 2008 uitgezet, en heeft gister geresulteerd in de ondertekening van contracten tussen KPN en de NOS. Oorspronkelijk zou de betekening – volgens het aanbestedingsdocument – in april 2008 plaats vinden met als ingangsdatum 1 oktober 2008. Desgevraagd willen KPN en de Nederlandse Omroep Stichting geen nadere informatie over het contract, anders dan dat dit tot 31 januari 2017 doorloopt, de termijn waarop de DVB-T vergunning aan de NOS is verleend. Volgens betrokkenen omdat de ‘inhoud van het contract vertrouwelijk is’. Volgens de NOS duurde de gunning uiteindelijk langer dan bedoeld was, om ‘puur logistieke’ redenen. KPN is overigens ook eigenaar van Digitenne, die gecodeerd als betaalpakket de commerciële zenders aanbiedt. Nederland 1, 2 en 3 worden via de KPN-EPG van Digitenne op de eerste drie plekken geplaatst. Praktisch is met het nieuwe contract er niets gewijzigd, aangezien KPN al dankzij een onderling contract sinds december 2006 Nederland 1, 2 en 3 ongecodeerd uitzendt via DVB-T. Die contractuele relatie dateert al van 2002 toen de (toen gecodeerde) DVB-T uitzendingen begonnen, oorspronkelijk onder de vlag van Digitenne BV die in 2006 over is genomen door KPN.

Het ministerie van OCW heeft voor de DVB-T uitzending van de publieke zenders in het kader van de ‘switch-over’ tot en met 2010 2 miljoen euro per jaar op de Mediabegroting staan; onduidelijk is hoeveel de DVB-T uitzending van Nederland 1, 2 en 3, de regio-omroepen en de publieke radiozenders echter kosten.

De NOS heeft ook nog een aanbesteding uitstaan voor de satellietuitzending van Nederland 1, 2 en 3 waarop Canal Digitaal – die de zenders thans aanbiedt – in ieder geval heeft ingeschreven. De afronding van die aanbesteding laat nog op zich wachten.

Handelwijze Ziggo bij verdwijnen van ActionNow bekritiseerd

Na het verdwijnen van de zender ActionNow op 13 november jl. is er de nodige kritiek gekomen op hoe Ziggo om is gegaan met klanten en de tv-zender zelve. De zender verdween zonder aankondiging; pas nadien trachtte Ziggo op kryptische wijze duidelijk te maken dat de zender niet meer via Ziggo wordt aangeboden. Klanten die Ziggo benaderde via haar klantenservice kregen telkens andere onjuiste verklaringen als “de zender wil niet meer met Ziggo werken”, de zender vroeg te veel geld”, of “ze konden aan geen goede films meer komen”, of “hun licentie is niet meer geldig, ze zijn ermee gestopt”. Volgens ActionNow is dit ‘callcenter’ kletspraat van een bedenkelijk niveau. De zender die via TV4U deels in handen is van Canal Digitaal-aandeelhouders Cees Bohnenn en Hans Wolfert, zendt vooral actiefilms uit. ActionNow was volgens eigen zeggen vooral verrast door de mededeling dat Ziggo de uitzendingen medio november staakte, aangezien het de indruk had nog in onderhandeling te zijn met het kabelbedrijf. Kijkers die de zender niet meer kunnen ontvangen bekritiseerde Ziggo erom, alhoewel een aantal abonnees de zender niet zegt te missen, aangezien het om vooral minder bekende oudere actiefilms gaat.

Gradus Vos, woordvoorder van Ziggo zegt desgevraagd dat er best eens iets mis gaat bij de callcentra. Volgens Vos ging er duidelijk vanuit de R/TV afdeling van Ziggo iets mis in de communicatie waardoor slecht naar abonnees is gecommuniceerd. De reden dat ActionNow is verdwenen bij Ziggo is volgens de Ziggo-woordvoerder vooral van contractuele en zakelijke aard. Wat die precies is, wil Vos niet kenbaar maken. Duidelijk is wel dat het weinig waarschijnlijk is dat ActionNow terug zal keren bij Ziggo. ActionNow is in Nederland nog wel te zien via o.a. Canal Digitaal en CAIW.

De zender zegt desgevraagd in reactie op de contentkritiek juist in het afgelopen jaar verschillende nieuwe contentdeals te hebben afgesloten waardoor de films in haar optiek ‘bekender, sterker en recenter waren geworden’. Volgens TV4U heeft Ziggo op geen enkel ogenblik melding gemaakt van een te hoge prijs, en volgens TV4U woordvoerder Jan Doucet was Action Now absoluut ‘een koopje’ omdat met een uiterst geringe vergoeding werd gewerkt.

Family 7 bij Ziggo in digitaal basispakket

Family 7 is per 1 februari bij Ziggo voor meer dan 1 miljoen digitale kabelhuishoudens beschikbaar. Dit maakte de protestants-christelijke zender afgelopen weekeinde bekend. Eind november 2007 schrapte Ziggo (toen nog Zesko Holding) de zender uit het digitale pluspakket in het toenmalige @Home- en Multikabel-smaldeel. Sindsdien wilde Ziggo de onder andere op evangelisatie gerichte zender niet doorgeven, omdat in de optiek van Ziggo er geen behoefte was aan de zender. Alhoewel Ziggo innitieel ook de EO-zender Omega en de NCRV-zender /Geloven wilde schrappen, heeft de kabelaar mede naar aanleiding van politieke druk van Christelijke zijde, deze zenders destijds gehandhaafd. De landelijke publieke omroep heeft beide zenders laten doen opgaan in Spirit 24.

Volgens Dolf van de Vegt was de “score” van Family 7 niet hoog genoeg omdat veel mensen in zijn achterban geen pluspakket afnamen vanwege een aantal ‘expliciete’ programma’s. Van de Vegt doelt op ‘harde’ erotische zenders als Hustler TV en Private Spice die worden meegebundeld in het aanbod waar Family 7 – destijds in zat. Ook de aanwezigheid van de publieke zenders Omega en /Geloven wkte volgens Van de Vegt niet in het voordeel van Family 7.

Family 7 heeft met Ziggo afgesproken dat ze haar zender niet langer analoog beschikbaar zal stellen voor programmaraden. Tot nu toe had Family 7 overigens geen analoge distributie bij Ziggo. Family 7 zegt daarmee accoord te kunnen gaan, omdat deze in haar optiek merkte dat ‘programmaraden meer de voorrang geven aan allerlei buitenlandse zenders dan aan een Nederlandse zender als Family 7 die zorgt voor pluriformiteit binnen het commerciële aanbod,’ aldus Dolf van de Vegte. Volgens Van de Vegte is er nu een ‘duidelijke beslissing’ om te gaan voor meer dan 1 miljoen huishoudens met ‘de mogelijkheid tot groei’. Met UPC zegt Van de Vegte andere onderhandelingen te voeren en nog in gesprek te zijn. Ziggo kon desgevraagd niet reageren op vragen over de overeenkomst.

KPN met illegale pornozender actief?

Koninklijke KPN NV is mogelijk met een illegale pornozender actief middels haar DVB-H netwerk. Via het produkt KPN Mobiel TV, biedt het bedrijf sinds enige tijd de ‘harde’ erotische zender Adult XXX aan. Een woordvoerder van KPN meldde initieel dat de zender in handen zou zijn van Inter Content KG, een erotisch dochterbedrijf van de Duitse uitgever Bauer die vooral in Duitsland actief is op internet en samenwerkt met het Duitse erotische bedrijf Beate Uhse AG. Inter Content KG ontkent met KPN zaken te doen in Nederland via DVB-H/KPN Mobiel TV.

Het Commissariaat voor de Media zegt desgevraagd niet bekend te zijn met een tv-zender met de naam Adult XXX. Volgens woordvoerster Wanda Bade zijn DVB-H zenders verplicht een EU-uitzendlicentie te hebben. Het Commissariaat zegt onderzoek te gaan doen naar de situatie van de door KPN uitgezonden erotische zender. Zonder uitzendlicentie is het – ook via DVB-H – verboden om tv-zenders te laten uitzenden. Een zoektocht langs media-toezichthouders in Europa – inclusief de Duitse – levert geen enkele gelicenceerde zender op met de naam Adult XXX. Op de opnieuw aan KPN gestelde vraag wide de licentiehouder is van de door haar aangeboden zender Adult XXX en in welk land er een uitzendlicentie daartoe is afgegeven, reageerde KPN niet. Aangezien KPN die vraag (tot nu toe) niet wist te beantwoorden,  komt de vraag op of KPN in feite actief is met een illegale pornozender. Het Commissariaat zegt desgevraagd na onderzoek meer hierover te kunnen melden. Adult XXX wordt als optiezender aangeboden via KPN Mobiel TV voor 5 euro per maand.

UPDATE: de zender is niet illegaal en blijk in handen te zijn van IceMobile BV. Zie https://dutchmedia.nl/blog/?p=1417