Nieuw luisteronderzoek: introductie horloges (mediawatch) en aandacht allochtonen

Het Radio Advies bureau (RAB), de branche-organisatie van publieke en commerciele radiozenders heeft gister het nieuwe ‘Nationaal Luister Onderzoek’ (NLO) gepresenteerd. Per 1 januari 2012 gaat een nieuwe periode in waarin IntomartGFK als winnaar van de nieuwe aanbesteding wijzigingen zal aanbrengen in het onderzoek. De belangrijkste wijzigingen zijn het opdrachtgeverschap, de inzet van horloges/mediawatch en aandacht voor allochtonen.

George Bohlander (directeur RAB) en Paul van Niekerk (directeur Media Onderzoek IntomartGFK) presenteerden de nieuwe opzet. De nieuwe opdrachtgever van het luisteronderzoek is ondergebracht in een Joint Industry Comitee (JIC), waarbij RAB, Platform Media Adviesbureaus (PMA), Bond van Adverteerders (BVA) en de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) deelnemen. Namens de radiostations zijn Jan Willem Bruggenwirth (Radio 538/Slam!FM/Radio 10 Gold), Ab Trik (Sky Radio Group) en Herman ten Cate (100%NL) de deelnemende bestuursleden. De NPO heeft Jeroen Verspeek (hoofd KLO NPO) afgevaardigd.

De kern van het onderzoek blijft het zogeheten ‘radiolog’ onderzoek waarbij op basis van herinnering in totaal 9000 (wisselende) respondenten dagelijks een ‘dagboekje’ invullen. Inmiddels is 70 % hiervan digitaal. Nieuw is dat hiertoe ook via smartphones gewerkt zal worden. 30 % blijft op papier het ‘dagboekje’ invullen waarbij per kwartier wordt ingevuld wat beluisterd is. Aan de hand van deze cijfers wordt het marktaandeel en de luisterdichtheid bepaald. Nieuw is ook dat alle dagen van het jaar gemeten zal worden.

Voor de representativiteit binnen het onderzoek zeggen Van Niekerk en Bohlander te streven naar zoveel als mogelijk de CBS-inwonerkarakteristieken te volgen. Er was de afgelopen kritiek op de samenstelling van het panel waarbij zowel jongeren als allochtonen ondervertegenwoordigd waren. Volgens Van Niekerk is het de bedoeling dat met de inzet van Smartphones en internet meer jongeren worden aangesproken. De inzet van internet (radiolog) en het ‘random’ benaderen van de bevolking door alle nummers te bellen (behoudens de bel-me-niet registers) biedt al verbeteringen volgens de betrokkenen. Om allochtonen meer te betrekken in het onderzoek zal meer aandacht komen voor de werving en persoonlijke begeleiding van respondenten. Een concreet quotum is niet afgesproken, wel streeft het JIC zoveel mogelijk naar representativiteit volgens de CBS-cijfers.

Het meest in het oog springende vernieuwing is de inzet van 325 mediawatch-horloges. Daarbij wordt via een systeem van audiomatching vergeleken met hetgeen radiostations uitzenden, nauwkeurig bijgehouden hetgeen gebruikers luisteren. Na een week worden de horloges ingenomen en uitgelezen. Aangezien de steekproef 325 mensen omvat, zal deze niet gebruikt worden voor de marktaandeel/luisterdichtheidcijfers. Vanaf 2013 zal gerapporteerd kunnen worden op index/minutenniveau van programma’s op basis van de steekproef, waarbij het radiolog als basis wordt gebruikt. Tot nu toe werd alleen op kwartierniveau gerapporteerd. Op langere termijn wordt gekeken of met de mediawatch-methode meer mogelijk is.

Overigens reikte RAB de jaarlijkse radioreclame-awards gister uit in Amsterdam. Vakprijs Goud was voor Albert Heijn met ZomerHits (TBWANeboko/Kobalt), de Publieksprijs was voor Ohra Autoverzekering met Bom in Eend (Doom&Dickson/Kobalt); de vakprijs non-profit was voor Fonds Slachtofferhulp met Aanranding Geweld (Publicis/Kobalt). Radio-adverteerder van het jaar was Friesland Bank (Roorda Reclamebureau/Mediaxplain).

Reorganisatie directie FunX; Bestuur G4 Radio en NPO zien landelijke publieke toekomst FunX

De leiding van de publieke stadsjongerenzender FunX is niet langer actief voor de radiozender. Een verschil van de te lopen ‘koers’ is reden voor het vertrek van directeur/bestuurder Willem Stegeman. Ook Martine Huizenga (executive secretary) en mediadirecteur Cherylla Ganpatsingh zijn thans niet meer actief voor FunX. Afgelopen dinsdag is op FunX als actie geen programmering uitgezonden en is daarna het personeel van FunX over de ontstane situatie ingelicht door het bestuur van Stichting G4 Radio (de eigenaar van FunX) en de NPO-radiodirecteur (de NPO is de grootste financier van FunX). Het bestuur van Stichting G4 Radio lijkt aan te sturen op een integratie van FunX met de Nederlandse Publieke Omroep per 2013. FunX is thans met een lokaal editiestelsel in een landelijk venster, in de kern gericht op de vier grote Randstad-steden.

Cees Anceaux, die sinds oktober 2010 opnieuw voorzitter is van de Stichting G4 Radio, stelt tegenover DutchMedia dat deze bezig is de leiding van FunX te reorganiseren: “We zijn het als bestuur het met de directie niet helemaal eens over de koers die gevaren moet worden,” aldus Anceaux. “De directie wilde proberen of er mogelijkheden zijn om andere geldbronnen te verkrijgen, het bestuur staat een verregaande samenwerking met de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) voor. De directie kiest het liefst niet voor de NPO en heeft het idee dat de NPO te veel inbreuk doet op de huidige manier van werken. Dat klopt niet omdat niet bekend is onder welke voorwaarden dat zal geschieden. FunX heeft enkele maanden gedaan alsof zij al aan het doodgaan is. Wij zijn in gesprek met de gemeente Amsterdam (die eerder aangaf per 1 januari 2012 te stoppen met haar subsidie) om te bezien of deze nog een jaar door wil gaan. Er ontstaat wellicht een ander publiek klimaat en er zijn allerlei mogelijkheden. Een en ander is voor ons reden om zaken weer in goede banen te leiden. Ik snap wel dat binnen FunX er op een bepaalde manier naar zaken gekeken is, ik neem het de leidinggevenden niet eens kwalijk, maar wij hebben ze niet kunnen overtuigen van ons standpunt. Bij de NPO zijn er allerlei mogelijkheden om bij een van de omroepinstellingen – denk aan de VPRO – FunX onder brengen; wij zijn daar behoorlijk positief over. Voor ons is het nu reden om FunX weer in goede banen te brengen. FunX is absoluut nog lang niet voorbij,” aldus de voorzitter Stichting G4 Radio.  In het dagelijks leven is Cees Anceaux overigens tot 1 oktober algemeen directeur van NDC Mediagroep; per 1 oktober is deze directeur NDC Radio (RadioNL, Waterstad FM en Arrow Classic Rock Noord).

Stichting G4 Radio waarin de vier lokale publieke omroepen uit Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht participeren, is de eigenaar van FunX BV. De directie van FunX is al enige maanden geen gesprekspartner meer van de NPO. Dat blijkt sindsdien het bestuur van de Stichting G4 Radio te zijn.

Politiek einde FunX

De toekomst van FunX is penibel geworden nadat minister van Bijsterveldt namens de regering stelde dat bestaande algemene media-instellingen al in specifieke minderhedenprogrammering moeten voorzien en aldus de structurele investeringen op ‘lokaal niveau’ be-eindigd kan worden. Een meerderheid van de Tweede Kamer bleek dit beleid te steunen eind juni. Gevolg is dat per 1 januari 2013 de huidige financiering en de daarmee gekoppelde etherfrequenties in Amsterdam, Den Haag, Utrecht en Rotterdam worden ingetrokken. FunX ontvangt op jaarbasis 4,5 miljoen euro aan subsidie waarvan 1,75 miljoen euro afkomstig is van de NPO voor de produktie van FunX NL, de landelijke kabel/internet/satellietversie van FunX. 1,04 miljoen euro komt van het ministerie van OCW en 882.000 wordt door Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht gesubsidieerd.

Campagne

FunX voerde – nadat steun bleek voor opheffing van het huidige FunX – een campagne waarin ze luisteraars betrekt en die steeds intensiever werd. Daarin is openlijk het beleid van de regering en minister Marja van Bijsterveldt (CDA) bekritiseerd onder de noemer “FunX pikt het niet langer” en “XsupportFunX”. Geruime tijd was daarbij een uuropener te horen waarin de minister in vergadering aangeeft dat er ‘straks inderdaad weer wat ruimte is’ in reactie op de vraag wat de regering van plan is ‘te doen met de frequentie van FunX’. FunX bekritiseerde de regering eveneens over stellingen dat de multiculturele samenleving niet zou bestaan en stelde daarbij dat daarmee grote groepen mensen, waaronder een groot deel van haar luisteraars genegeerd worden. De acties zullen volgens Anceaux iets worden teruggeschroefd.

De directie

Willem Stegeman, Cherylla Ganpatsingh en Martine Huizenga waren resp. niet bereikbaar voor commentaar, cq. wilden geen mededelingen over de huidige situatie doen. Enkele weken geleden gaf Ganpatsingh nog in een interview aan KabelRaad aan met de campagne een ‘hard statement; richting politiek te willen maken en zicht op frequenties te willen. Ook gaf de FunX-mediadirecteur aan dat het er om gaat ‘de waarde’ van FunX overeind te laten houden en dat het haar onduidelijk was of de NPO dat wilde behouden met ‘een tone of voice’ en een eenduidige programmering en organisatie. Ganpatsingh zag niets in een FunX waar een uurtje de Evangelische Omroep en dan weer de VPRO, maar verklaarde destijds wel mogelijkheden te zien met de NPO en gaf aan dat FunX een twee sporenbeleid volgde in de onderzoeken voor de toekomst (een publiek of commercieel FunX).

Jan Westerhof (NPO) over FunX

Jan Westerhof, directeur Radio van de NPO zegt tegenover DutchMedia dat de Nederlande Publieke Omroep de luisteraars van FunX een belangrijke doelgroep vindt. “Een goede toevoeging aan het portfolio aan publieke landelijke zenders. Onverminderd is dat zo, aanvullend op 3FM. Wij hebben de intentie om de samenwerking in 2012 en daarna voort te zetten. Wij zijn met de Stichting G4 Radio in gesprek hoe we dat verder gaan invullen. Het moment dat we knopen moeten doorhakken nadert,” aldus Westerhof. Westerhof wil geen commentaar op de gevoerde actie en de vertrokken directie: “dat is een interne kwestie tussen de FunX-directie en het FunX-bestuur. “Toen de directuer van FunX ging onderzoeken of FunX commercieel kon worden, was ik daar van meetaf aan geen partij in. Ik heb dat nooit een verstandige koers gevonden. Ik ben van de publieke omroep en verdedig de publieke radio. Een commercieel FunX zou heel erg gaan lijken op een hitstation of Slam!FM. Een ieder is vrij om daar het zijne van te vinden, maar om op twee sporen te gaan zitten (commercieel of publiek, red.) vind ik nogal ingewikkeld.”

Westerhof wil nadenken over hoe een toekomst van FunX binnen de NPO te organiseren valt. “We zijn er nog niet uit. De grondhouding is dat we door willen en deze belangrijke doelgroep hun eigen zender willen gunnen. We hebben uitgangspunten geformuleerd. FunX is een sterk merk, en wij onderschrijven dat dat door EEN team gemaakt dien te worden in een van de vier Randstad-steden (Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Utrecht). De zender heeft een andere identiteit dan de Hilversumse; wij willen dat zo houden en waar mogelijk verbeteren,” aldus de NPO-radiodirecteur. Tegelijkertijd worstelt Westerhof met de Mediawet en de uitgangspunten van de NPO-Raad van Bestuur waarin omroepinstellingen actief bij de programmering betrokken dienen te zijn op landelijke publieke radiozenders en de Raad van Bestuur de programmering niet zelf kan invullen. Westerhof voert daarbij ook het gesprek met de Stichting G4 Radio, resp. de vier lokale publieke omroepen om de vier stadsfrequenties die op diens naam staan, te behouden voor een toekomstig FunX. Hoe dat precies vorm zou moeten krijgen en zou behoren te passen binnen bezuinigingsdiscussies bij de NPO ( oplopend tot in totaal 127 miljoen euro per jaar), is echter nog niet duidelijk.

Westerhof was bij de personeelsbijeenkomst en zegt de acties van FunX enige tijd te hebben waargenomen. “Het beeld dat veel programmamakers hadden was er een van help! FunX gaat ten onder. Het is de taak van de directie ze te informeren en een toekomstperspectief te geven. Ik denk dat de publieksacties niet nodig zijn. Je moet niet zo gauw een actie voeren waarbij je het publiek geen voordeel doet door de normale programmering te onthouden. Het gesprek met de medewerkers was erg verhelderend. Ik was daar welkom en ben met een goede verstandhouding vertrokken.”

UPDATE:

In een op maandag 3 oktober door NDC Mediagroep BV verspreid persbericht dat mede door de NPO is gemaakt, verklaart Stichting G4 Radio dat per 3 oktober Rocky Tuhuteru is aangesteld als ad interim directeur voor FunX. Tuhuteru is sinds 1980 actief voor de landelijke publieke omroep, heeft 13 jaar lang NOS Langs de Lijn op Radio 1 gepresenteerd en is betrokken geweest bij o.a. multiculturele produkties van NPS/NTR en is actief met een eigen communicatie/marketingbureau.

Kink FM terug op Astra1-satelliet (& UPC); Eigenaar V-Ventures vroeg zo snel mogelijk einde satellietuitzendingen

Kink FM is vandaag enige tijd niet op satelliet te beluisteren geweest. De radiozender is vanmiddag teruggekeerd op de Astra1-satelliet. Dit bevestigt Stefano Colombo, content director van M7 Group SA, de eigenaar van Canal Digitaal die de uitzendingen verzorgt. Colombo verklaarde aan DutchMedia dat Guido van Nispen namens Kink FM-eigenaar V-Ventures enkele maanden geleden in een brief schreef dat Kink FM op 1 oktober, of de eerste datum dat dat mogelijk is (‘the first possible date’), van satelliet kon verdwijnen. Kink FM zelve was hier niet van op de hoogte. Door dit expliciete schriftelijke verzoek, schrapte M7 Group SA Kink FM van satelliet en communiceerde dit kort tevoren, waardoor Kink FM pas zeer laat op de hoogte kwam hiervan.

Omdat als gevolg hiervan de kabeldistributie bij UPC (o.a. Amsterdam en Rotterdam) geschrapt was, betekende dit voor Kink FM een behoorlijk verlies van distributie. Kink FM is inmiddels teruggekeerd op de Astra1 en is daarmee – net als voorheen weer in heel Europa vrij te beluisteren zijn en daarmee ook teruggekeerd bij UPC. M7 Group (Canal Digitaal) doet dit gebaar ten behoeve van de luisteraars van Kink FM, gezien de impact en uit gebaar van coulance. Op 1 oktober zal hier overigens alsnog een einde aan komen. Helaas is het niet mogelijk de zender in de standaardlijst voor kijkers die de standaardontvangers van Canal Digitaal gebruiken, terug te plaatsen, waardoor deze voor bepaalde satellietgebruikers handmatig ingescand moet worden. Guido van Nispen van Kink FM-eigenaar V-Ventures zegt hierover desgevraagd dat deze niet in de pers wil spreken over een relatie met de leverancier en dat dat iets is tussen de leverancier en V-Ventures: “wij zijn bezig Kink FM goed en waardig af te sluiten; we hebben geen behoefte dat verder toe te lichten,” aldus Van Nispen.

MTV Networks North wordt Viacom International Media Networks North: Amsterdam alleen nog Comedy Central & commercie

MTV Networks North die onder leiding staat van Dan Ligtvoet is bezig met een reorganisatie waarbij het Viacom-bedrijf taken gaat centraliseren. Tegelijkertijd vindt een naamswijzging plaats in Viacom International Media Networks North. Hieronder vallen zenders als Nickelodeon, MTV, VH1 en Comedy Central. Het gaat om de landen Nederland, Belgie, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Finland, Zweden, Noorwegen en Denemarken. Een stap tot centralisatie was deels al eerder ingezet door MTV Networks op leidinggevend en deels op programmatisch niveau. In Amsterdam zal Comedy Central opereren. De afdeling “Youth & Music” zal vanuit Stockholm worden gerund, waarbij ook TMF Vlaanderen naast onder andere de verscheidene MTV-versies en VH1 onder vallen. De kinder- en familiezendertak verhuist naar Berlijn met Nickelodeon, Nick jr. en Kindernet, alwaar tevens het van origine Duitse jongeren/muziekzendermerk VIVA zal blijven zetelen. In acht landen waaronder Nederland blijven de commerciele verkoopafdelingen actief. Volgens Annemiek Stijl van Viacom International Media Networks North heeft deze stap voor Amsterdam ‘geen invloed op functies’. toch stelt de woordvoerster dat de ‘totale impact’ bepaald wordt aan de hand van ‘persoonlijke gesprekken’ die de komende weken plaatsvinden’ met diegenen die een alternatieve rol is aangeboden bij andere locaties. Medewerkers die nu in Nederland bij MTV en Nickelodeon/Kindernet zijn betrokken krijgen ofwel andere banen aangeboden in Nederland, ofwel de mogelijkheid om in Stockholm, resp. Berlijn te werken. Bij MTV in Belgie (Lint) is aangekondigd dat 23 van de 35 medewerkers ontslagen worden. Volgens de woordvoerster gaat het om een verdere ‘aanscherping’ van de manier waarop het bedrijf ‘haar hoogwaardige internationale- en lokale content levert en vercommercialiseerd in Noord-Europa’. Annemiek Stijl benadrukt dat de programmering van de zenders – zoals bijvoorbeeld bij MTV al in Stockholm bepaald werd. Het proces tot centralisatie bij MTV Networks in Noord-Europa is al twee jaar gaande. De uitzendstraten oftewel de operationele technische faciliteiten blijven in Amsterdam gevestigd. De nieuwe structuur moet op 1 januari 2012 geëffectueerd worden.

Backup publieke landelijke r/tv zenders onduidelijk, verantwoordelijkheid publiek?

Hoe is de backup geregeld voor de publieke radio- en televisiezenders als FM-zendmasten uitvallen, de Mediagateway weg zou vallen, of essentiële onderdelen van aanvoer. Relevant, zeker omdat gebleken is dat bij de uitval medio juli van de FM-zendmasten in Lopik en Hogersmilde voor Radio 1 t/m 6 en de digitale etheruitzendingen van Nederland 1, 2 en 3 er nauwelijks backup-voorzieningen bleken te zijn. Radio 1 ging zelfs uitzenden op de middengolf vanuit Engeland nadat Radio 5 een tijdje uit de ether is geweest om op de middengolf Radio 1 nog continuïteit te geven.

Kabelaars en andere distributeurs betrekken veelal de signalen met een rechtstreekse aansluiting op de Mediagateway. Ook de zendmasten betrekken de FM-signalen veelal daarvandaan. Dat is een voorziening van Technicolor. DutchMedia heeft een rondvraag gedaan over hoe de verschillende spelers vanuit de publieke verantwoordelijkheid omgaan met uitval van de distributie voor publieke radio en televisiezenders. Gezien de publieke functie daarvan is in dit artikel er voor gekozen om de aandacht niet bij commerciële zenders te leggen.

De Nederlandse Publieke Omroep lijkt de verantwoordelijkheid voor de ontvangst van FM-zenders als Radio 1 t/m 4 bij uitval volledig bij het publiek neer te leggen. Dit blijkt uit een reactie van NPO-woordvoerder Erik Kroeze. Kroeze stelt “De back-up is geregeld doordat het publiek vaak ook de beschikking heeft over ander distributiewijzen, zoals kabel, internet, satelliet, enzovoorts. Daarnaast hebben FM-zendmasten vaak een grote overlap wat ook een back-up creert.” Op vragen over hoe de backup verder georganiseerd is, weigert  de NPO informatie te geven anders dan “uit veiligheidsoverwegingen doen wij daar geen mededelingen over”. Een interviewverzoek met de directeur distributie werd geweigerd. Wel stelde Erik Kroeze namens de NPO nog in antwoord op concrete vragen over hoe backup geregeld is of niet, dat deze “niet kan ingaan op hoe het in geval van onvoorziene situaties contractueel geregeld is”. Ook stelt de NPO in reactie op vragen hoe de backup voor de kabel, satelliet en DVB-T is geregeld bij de aanvoer dat dat ‘te ver voert’ om te beantwoorden. De NPO is zelf licentiehouder van DVB-T (digitale ether) frequenties voor de wettelijk verplichtte (free to air) uitzending van Nederland 1, 2 en 3 alsmede de regionale publieke omroep.

Interessant is dat in een ‘brandbrief’ aan de regering de NPO alle beschikbare radio-frequenties op 18 juli jl. heeft geclaimd en te vergunnen aan de NPO. Inclusief de commerciele landelijke FM-pakketten A7 en A8 waarvoor een verdeelprocedure was ingezet, waarbij de NPO verzocht om vooralsnog niet tot verdeling daarvan over te gaan. Ook stelt de NPO dat er een ‘niet afdoende regeling van de basisvoorziening leidt tot maatschappelijk onaanvaardbare’ situaties die ‘potentieel gevaarlijk’ zouden zijn gezien de ‘rampenfunctie’ van Radio 1. De voorzitter van de Raad van Bestuur van de NPO vraagt de minister van EL&I, Maxime Verhagen om garanties om haar taak via omroepzenders te kunnen blijven voldoen. In reactie op vragen waarom de overheid dat zou moeten garanderen en de NPO niet zelf de backup zou horen te organiseren, stelt woordvoerder Erik Kroeze dat dat ‘niet van belang’ is.

De NPO is niet ingegaan op vragen over waarom de NPO niet zelf een backupvoorziening heeft voor de FM-zenders gebruik makend van dezelfde frequenties, maar vanaf andere locaties. Het lijkt erop dat de NPO in haar communicatie vooral naar andere partijen wijst, maar niet zelf heeft bezien dat ze feitelijk nauwelijks tot geen backupvoorzieningen heeft.

Ziggo-woordvoerder Gradus Vos stelt dat Ziggo meerdere backup’s heeft. “Sowieso hebben we twee distributiecentra. Wij halen de signalen rechtstreeks vanaf de eindregie bij Nederland 1, 2 en 3 vandaan. Alle kabelaars liggen in het Hilversumse mediapark met veel kabels. De Mediagateway is als een ring geconstrueerd. Bovendien is daar ook het knooppunt van onze eigen glasvezelnetwerken. Als dat onverhoopt uit zou vallen, dan schakelen we over op satellietontvangst en als dat er niet is, DVB-T. Hetzelfde geldt in feite ook voor radioontvangst. Ergens houdt het wel op.” Ziggo haalt de regionale publieke radio- en tv-zenders veelal op vanuti de regionale zenders zelve.

Ronald Sutmuller, woordvoerder voor UPC Nederland zegt dat ze voor de ‘must-carry en rampenzenders’ (dit zijn in ieder geval Nederland 1, 2 en 3, Radio 1 t/m 5 alsmede de regionale radio/tv zenders) ‘secundaire’ aanlevering paraat heeft waaronder satellietontvangst in plaats van Mediagateway-aanvoer. “Sommige aanbieders hebben daarvoor nog wel actie te ondernemen”. Welke dat zijn kon Sutmuller niet zeggen; wel dat ‘niet altijd alle kwaliteitsvarianten (zoals HD)’ beschikbaar is. “Minder urgente zenders krijgen bij een storing een ‘still’ met daarop relevante informatie, zodat iedereen weet wat er met betrekking tot de zender aan de hand is’, aldus Sutmuller. UPC benadrukt dat alhoewel ‘zenders en aanbieders verantwoordelijk zijn voor het aanleveren van het signaal’, deze vooral in overleg met relevante partijen passende oplossingen zoekt zonder lange onderbrekingen in gevallen dat het voorkomt.

Canal Digitaal (M7 Group SA) heeft een eigen verbinding die direct vanaf de eindregie vanaf de Nederlandse Publieke Omroep naar de technische ruimtes van M7 Group SA lopen. “Dit is dus de best mogelijke optie, waarbij de kabelaars volgens mij allemaal op de Mediagateway zitten voor de aanlevering van deze signalen.” aldus Executive Vice President Andrei Noppe namens M7 Group SA in reactie op de ‘backup’ vraag voor ontvangst van Nederland 1, 2 en 3. M7 Group SA heeft haar aanlevering dubbel uitgevoerd. “De NPO heeft er goed aan gedaan in de tenderdocumenten expliciet vast te leggen in welke mate er redundantie geregeld moet zijn vanaf het overnamepunt. Als onze uplinkschotel onverhoopt weg zou zijn, hebben wij binnen een uur het signaal opnieuw vanaf elders actief,” aldus Noppe.

Gerard Schuiteman, directeur van de   koepelorganisatie van Regionale publieke omroepen ROOS zegt dat de backupfunctionaliteit per regionale omroep kan verschillen. Samen met KPN Broadcast Services had RTV Drenthe als eerste na het omvallen van de mast Hoogersmilde de zaken eerste voor elkaar. “Onverwijld contact”, dat is wat er veelal gebeurt. De calamiteitenfunctie en rampenfunctie is gedefinieerd in convenanten met de provincies. Schuiteman doet een open uitnodiging aan de NPO: “als de door haar geclaimde calamiteitenfunctie van Radio 1 in het gedrang komt, mag de NPO ons bellen en deze samen met de regionale publieke omroepen organiseren.” Formeel heeft Radio 1 geen rampen/calamiteitenfunctie, maar in geval van nationale ramp/calamiteiten, kan de minister-president publieke frequenties/radiozenders claimen (niet alleen Radio 1).

Op basis van een rondgang is de conclusie dat de NPO zelve bar weinig wil vertellen over of en hoe er een backup is georganiseerd anders dan ‘er alles aan te doen’. Uit de praktijk en een rondgang lijkt het op dat de NPO vooral de publieke verantwoordelijkheid bij andere partijen neerlegt en haar eigen rol en verantwoordelijkheid niet altijd even goed neemt. Bij een daadwerkelijke uitval van het Hilversumse Mediapark al dan niet in combinatie van het Radio 1-6 & Nederland 1/2/3 overnamepunt en de Mediagateway is totaal onduidelijk hoe uitzendingen zouden worden gecontinueerd. Het is te hopen dat er in die zin geen andere ‘ongelukken’ gebeuren!

FunX stopt met website FunX Hip-Hop en voormalige Lijn5-programma’s vanwege ‘onzekerheid’ toekomst

De publieke stadsjongerenzender FunX stopt in het nieuwe radioseizoen dat ze komende maandag inluidt, met de voormalige Lijn5-programma’s Spoken, Dus Dat, Wat Anders en Fouradio. Ook het programma Jouw XChart is bij FunX uit de programmering geschrapt. FunX noemt de ‘onzekere toekomst’ reden en geeft aan dat het ‘het vechten is voor haar bestaansrecht’. Per 1 januari aankomende stopt de gemeente Amsterdam met haar financiering waardoor cica 300.000 euro aan subsidie wordt geschrapt evenals de Amsterdamse SALTO-etherfrequentie (96,1 MHz) waar FunX op uitzendt. Per 1 januari 2013 wordt, zoals het er thans naar uitziet, de  financiering van de overige gemeenten en het ministerie van OCW geschrapt, net als de drie overige etherfrequenties.

FunX is ook per direct gestopt met haar themasite FunX Hip-Hop. FunX stelt op haar site over FunX Hip Hop dat “waar wij van houden wordt afgeschilderd als een hobby voor parasieten. Dit is niet wat wij zouden moeten willen. Jullie hulp is dus van harte welkom.”
De toenmalige NPS (nu NTR) verzorgde Lijn 5 tot 2008 op Radio 5 in het kader van haar toenmalige minderhedentaakopdracht. Lijn 5 was een uitvloeisel van het toenmalige einde van het ‘publieke’ Colorful Radio die de NPO begin 2004 was begonnen na overname, maar op 14 november 2004 destijds noodgedwongen moest stoppen. In 2008 nam FunX een aantal programma’s en de titel Lijn 5 over die het in september 2010 onderbracht in FunX Hiphop. Het themakanaal/de stream FunX HipHop blijft op internet overigens wel bestaan.

Overigens komt FunX de komende maanden met nieuwe programma’s waaronder het discussieprogramma CritiX, enkele danceprogramma’s (Goodness MiX en FunX Dance Club Sessions) alsmede Sounds of the City. FunX is de afgelopen periode met een publieksactie begonnen onder de noemer ‘FunX pikt het niet langer’ omdat ze wil bewerkstelligen dat ‘het geluid van stadsjongeren’ kan blijven voortbestaan en wil dat bewijzen met zoveel mogelijk smartphonedownloads. Een meerderheid in de Tweede Kamer heeft op voordracht van de regering de facto ingestemd met het einde van FunX door de acceptatie van de aanbiedingsbrief van de uitwerking van het regeeraccoord onderdeel Media. Daarin stelt het kabinet dat het van mening is dat bestaande algemene media-instellingen al in specifieke minderhedenprogrammering moeten voorzien en aldus de structurele investeringen op ‘lokaal niveau’ be-eindigd kan worden. De FunX-organisatie verzorgt naast de grootstedelijke uitzendingen, ook de landelijke invulling van FunX NL in opdracht van de NPO op op de kabel, internet, DVB-T/DAB en satelliet.  FunX BV is een dochter van de Stichting G4 Radio waarin de vier lokale publieke omroepen uit Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht participeren. FunX bestaat bij de gratie van 4,51 miljoen euro aan subsidie op een totale inkomstenstaat van 5,39 miljoen, aldus de jaarcijfers 2010.

RTL Group in Nederland: zeer goede prestaties; steeds dominanter in tv-reclamemarkt

RTL Group SA heeft in Nederland in het eerste half jaar van dit jaar zeer goed gepresteerd in haar televisiesegment. Dit blijkt uit het halfjaarbericht van het beursgenoteerde Bertelsmann-onderdeel. Met onder andere RTL 4, RTL 5, RTL 7 en RTL 8 behaalde het televisie-onderdeel een omzet van 206 miljoen euro; in de eerste helft van 2010 was dit nog 164 miljoen. Daarbij was de operationele (EBITA) winst 50 miljoen euro, terwijl dit vorig jaar over dezelfde periode nog 23 miljoen euro was.

RTL Nederland behaalde met haar reclame-activiteiten volgens de eigen cijfers 48,4 % van de televisiereclamemarkt. Dit was in het eerste half jaar van 2010 nog 43 %. Daarbij haalt het aldus bijna de helft van de netto televisiereclamebestedingen binnen en is daarbij een steeds dominantere speler; en haalt daarbij omzet ten kosten van de concurrentie (met name SBS Broadcasting (Net 5, SBS 6 en Net 5) en de Stichting Ether Reclame (die voor Nederland 1, 2 en 3 reclame verkoopt). Volgens RTL Group steeg de nettotelevisiereclamemarkt met 8,1 % in het eerste half jaar, waarbij SBS Broadcasting 6,5 % steeg. Qua kijkcijfers behaalden de RTL-zenders gezamenlijk in de commerciële doelgroep 20-49 met 31,3 % als groep beduidend meer dan de landelijke publieke en SBS-zenders.

Radio: gelijkblijvend resultaat; verkoopbedrag Slam! FM bekend gemaakt.

Uit het haljaarbericht blijkt eveneens dat Radio 538, Radio 10 Gold en Slam! FM onder RTL Nederland Holding, een omzet haalden van 27 miljoen euro in de eerste helft van 2011; dat is 1 miljoen meer dan vorig jaar over dezelfde periode. Opvallend is dat de operationele EBITA winst daarbij gelijk bleef met 9 miljoen euro. Slam! FM is overigens pas in juni onderdeel geworden van RTL Nederland Holding. Uit het halfjaarbericht blijkt dat RTL Nederland Holding 6 miljoen euro (netto) betaald heeft aan de oud-eigenaar Lex Harding, waarbij 5 miljoen euro als goodwill is erkend. Toen is ook overeengekomen dat bij een overeenkomst met Talpa Slam! FM mee zou gaan naar Talpa.

De aandelenuitruil met Talpa Holding waarbij 26,3 % van de aandelen RTL Nederland Holding BV wordt uitgeruild voor de overdracht van Radio 538 aan Talpa Holding en Slam! FM en Radio 10 Gold worden meeverkocht aan Talpa Holding NV, bedraagt volgens RTL Group SA een waarde van 232 miljoen euro waarbij 100 miljoen aan verplichtingen vanaf moet worden gehaald, resulterend in 132 miljoen euro. Op de balans van RTL Group staat overigens een waarde van 187 miljoen met 8 miljoen als verplichtingen voor de af te stoten onderdelen. (DutchMedia). De verwachting is dat de ruil per 1 januari 2012 zal worden geeffectueerd. Tot eind dit jaar blijft RTL Group SA aldus controle houden over Radio 538, Slam!FM en Radio 10 Gold.

SP wil wettelijke plicht tot ongecodeerde uitzending digitale standaardpakket

De SP (kamerlid Jasper van Dijk) heeft middels kamervragen aan ministers Van Bijsterveldt (OCW) en Verhagen (Economische Zaken, Landbouw & Innovatie) gevraagd om een wettelijke plicht tot ongecodeerde uizending van het digitale standaardpakket. In de optiek van de SP worden er belemmeringen voor consumenten opgeworpen om te kunnen overstappen bij de codering van het digitale standaardpakket, omdat ze gedwongen worden bepaalde apparatuur en een smartcard aan te schaffen.

De grootste kabelexploitanten van Nederland, UPC en Ziggo coderen beiden hun digitale standaardpakket. Ziggo beschouwt haar digitale standaardpakket als het kernbestanddeel van haar standaardabonnement, maar kiest er bewust voor te coderen. Met name kleinere kabelexploitanten zoals bijvoorbeeld CAIW en Rekam (die inmiddels volledig gedigitaliseerd zijn) hebben hun standaardpakket nooit gecodeerd. Bij UPC is voor ontvangst een extra abonnementsbijdrage benodigd voor het digitale standaardpakket, maar daar is de huur van een digitale ontvanger en/of CI+ module inbegrepen om de gecodeerde signalen te kunnen ontvangen.

Volgens Ziggo-woordvoerder Gradus Vos zijn er bij Ziggo twee redenen om te coderen. Een reden is om klanten makkelijker te kunnen laten overstappen naar pluspakketten. Bij CAIW dient in dat geval een smartcard te worden aangeschafd. Een andere reden is dat Ziggo wil weten wie er digitaal kijkt, in relatie tot afdrachten die ze doet jegens auteursrechtorganisaties. Ziggo hoeft immers geen afdrachten te doen aan diegenen die niet digitaal kijken. Inmiddels kijkt 64,69 % van de Ziggo-huishoudens digitaal. Gradus Vos erkent dat dit laatste argument minder op zodra het digitale percentage naar een volledig bereik toegaat.

Bij ongecodeerde (free to cable) uitzending is het voordeel dat kijkers met televisietoestellen die met DVB-C zijn uitgerust (de meeste thans in de handel te koop zijnde toestellen) direct beeld geven op de digitale kabel, net als bij analoge televisie.

Overigens heeft de SP in haar vragen aan de regering ook gevraagd om een waarborg van pluriformiteit in het digitale basispakket en gaat het in op de kwestie waain Ziggo haar analoge basispakket heeft teruggebracht naar 25 tv-zenders ten faveure van het digitale kabelaanbod./.

Tweede Kamer neemt amendementen OPTA aan

De Tweede Kamer heeft vanmiddag de amendementen aangaande de OPTA aangenomen. Morgen zal in de Tweede Kamer gestemd worden over de gewijzigde telecommunicatiewet. Als de Eerste Kamer het wetsvoorstel zal aannemen en deze tot wet zal worden verheven, worden kabelaars verplicht het analoge basispakket te wederverkopen en vervalt de verzwaarde motiveringsplicht voor de toezichthouder OPTA, waardoor deze in de optiek van de indiener ten gunste komt voor de belangen van de consument en de uitvoering van eerlijke marktwerking. CDA en VVD stemden tegen, maar dankzij een meerderheid van o.a. PvdA, SP, GroenLinks, D66 en de PVV werden de amendementen aangenomen. Zie ook eerder bericht hierover: PvdA wil bij wet analoge basispakket op de kabel laten wederverkopen; marktanalyse OPTA donderdag

RTL Nederland met nieuw misdaadmerk: RTL Crime

RTL Nederland komt per 1 september met een nieuwe themazender onder de naam RTL Crime. Dit is DutchMedia gebleken uit welingelichte kringen en is vlak daarna door RTL bevestigd via de eigen media. Het merk dat al in Duitsland bestaat, zal de tweede RTL-themazender voor RTL Nederland worden. RTL Group is thans in Nederland actief met vier generalistische zenders, Slam!TV (van Slam!FM) en de themazender RTL Lounge. Per 4 juli zal ook de themazender TV538 (van Radio 538) starten via UPC; in september gevolgd door uitzending bij Ziggo. In Nederland zijn de misdaadzenders Crime & Investigation (van AETN) en MisdaadNet (van Endemol) is actief. Per juli start ook Investigation Discovery (ID) omtrent hetzelfde thema als non-fictiezender van Discovery Networks via pluspakketten . RTL Crime zal via pluspakketten gelanceerd worden. Het misdaadmerk RTL Crime bestaat bij RTL Group sinds november 2006 in Duitsland en zendt misdaadseries uit binnen- en buitenland uit.

DutchMedia Blog 2003-2012