CDA Limburg en L1…

Het CDA Limburg heeft een standpunt. De Limburgse publieke omroep L1 reageert op de vermeende ‘verkeerde indrukken’. Zie hieronder een interessante wisseling van argumenten.

CDA LIMBURG STELT:

Regisseur of probleemeigenaar? (13-02-2004)

Uit berichten in de pers kan het beeld zijn ontstaan dat het CDA in Provinciale Staten tegen voortzetting van de L1-satellietproef is. Niets is minder waar! Het CDA heeft zelfs een motie ingediend, waarin het College van Gedeputeerde Staten de ruimte krijgt om de proef drie maanden voort te zetten in afwachting van een definitieve oplossing. De CDA-Statenfractie maakt zich al jaren sterk voor deze zaak, niet alleen vanwege het aanbod van Limburgs nieuws en andere (Limburgse) programma’s, maar vooral ook vanwege de meerwaarde van L1 TV en L1 Text in geval van calamiteiten.

Waarom is de CDA-fractie dan zo kritisch? Wat hebben wij in de Staten aan de kaak willen stellen?

Het oog en oor hebben voor een probleem, betekent niet altijd dat daarmee per definitie carte blanche gegeven moet worden voor het betalen van het daaraan gekoppelde prijskaartje. Het CDA staat immers niet alleen voor een ondernemende overheid, maar ook voor een kostenbewuste overheid. Een overheid die zorgvuldig met de belastingcenten omgaat.

Twee punten wil het CDA in dit kader onder de aandacht brengen.

In de eerste plaats plaatst de CDA-fractie vraagtekens bij de prijs die momenteel circuleert, gekoppeld aan de voortzetting van de satellietverbinding. ASTRA, het bedrijf dat de satellietverbinding aanbiedt, wil dat doen tegen een prijs van € 25.000 per maand. Tijdens de proefperiode werd € 7.000 in rekening gebracht. De nu overeengekomen verlenging van de proef kan zelfs tegen een prijs van € 3.500. Volgens ons moet het dus mogelijk zijn om een contract met ASTRA af te sluiten dat aanzienlijk goedkoper is dan de eerstgenoemde € 25.000 per maand.

In de tweede plaats is de CDA-Statenfractie er niet van overtuigd dat de provincie financieel verantwoordelijk is voor een satellietverbinding voor L1. Daarom heeft het CDA in Provinciale Staten via een motie Gedeputeerde Wolfs opgeroepen om met Rijk, Gemeenten, Kabelexploitanten (aandeelhouders van L1) en L1 aan tafel te gaan zitten om een oplossing te vinden voor de financiering van de uitzending van L1 via de satelliet.

Het Rijk is immers (eind)verantwoordelijk voor de publieke omroep en int daartoe belasting van de burgers.

Gemeenten besparen geld omdat zij in het buitengebied niet mee hoeven te investeren in de aanleg van kabel. Bovendien kunnen zij via L1 TV en L1 Text extra service bieden aan hun burgers in het algemeen en hun burgers in het buitengebied in het bijzonder.

Kabelexploitanten hebben uit een afweging van kosten en baten besloten om in het buitengebied geen kabel aan te leggen. Bovendien zijn zij mede-aandeelhouder van L1.

L1 is naast publiek deels ook commercieel. De omroep krijgt een groter bereik en dit is met name ook voor de adverteerders interessant.

En de consument, die is best bereid, zo heeft de CDA-Statenfractie mogen vernemen, een financiële bijdrage te leveren aan de ontvangst van L1 via de satelliet.

Het is overigens een misvatting dat de provincie niets doet voor L1. De Provincie draagt in financiële zin al aanzienlijk bij aan L1. Naast een investeringsbijdrage à € 2,5 miljoen aan de nieuwbouw van L1 en allerlei infrastructurele aanpassingen in het Provinciehuis ten behoeve van de uitzending van de Statenvergaderingen en Provinciale Zaken, (co-)financiert de Provincie voor ca. € 500.000 diverse programma’s, die door L1 worden uitgezonden.

Kortom, het satellietavontuur kan en moet goedkoper en het moet bovendien een gezamenlijke inspanning van alle betrokken partijen zijn. De Provincie Limburg moet daarbij in onze ogen primair als regisseur optreden en vooral niet probleemeigenaar worden. Daartoe hebben wij het College van Gedeputeerde Staten door middel van onze motie aangespoord. De CDA-Statenfractie wacht de standpuntbepaling en de voorstellen van het College van Gedeputeerde Staten dan ook met belangstelling af.

Noël Lebens, fractievoorzitter van het CDA in Provinciale Staten
======================
L1-directeur Harro Coumans reageert:

CDA argumenteert ten koste van L1

Fijn dat CDA Limburg, in een bijdrage op de opiniepagina van Dagblad De Limburger, onderstreept voorstander te zijn van een brede ontvangst van de regionale omroep L1. Provinciale Staten blokkeerde vorige maand via een CDA-motie dat de Provincie zélf énige financiële bijdrage mag leveren aan permanente satelliet-ontvangst. Daarmee wekte het CDA een verkeerde indruk bij de gezinnen die geen kabelaansluiting kunnen krijgen. Die indruk heeft fractievoorzitter Noël Lebens kennelijk willen wegnemen.

Mag ik nu de verkeerde indrukken wegnemen, die Lebens in zijn ijver in de bijdrage oproept?

1. L1 is voor honderd procent publiek en voor geen millimeter een commerciële omroep. Het exploitatiebedrijf is inderdaad het resultaat van een publiek-private samenwerking. Stichting Omroep Limburg, Media Groep Limburg en Essent Kabelcom zijn er de eigenaren van. Maar alles wat het omroepbedrijf aan programmatische en commerciële activiteiten ontplooit, valt onder de regels van de publieke omroep. Ook onze reclameverkoop. L1 is exact vergelijkbaar met alle andere landelijke en regionale publieke omroepen in Nederland.

2. Door satelliet-ontvangst krijgt L1 TV inderdaad een groter potentieel bereik. Dat is ongetwijfeld ook voor adverteerders interessant, want eindelijk kunnen die ook de mensen in de buitengebieden van Limburg en in de grensgebieden bereiken. Maar de financiële winst voor L1 is betrekkelijk: de omroep mag niet méér reclameseconden per dag verkopen dan ze nu al doet (mediawet!). Voorts dicteert de realiteit dat het hogere bereik in en rond Limburg slechts enkele procenten op het totaal kan betekenen en dat een adverteerder niet zal betalen voor kijkers aan de Spaanse kust. Dus in termen van reclameverkoop hebben we het nergens over.

3. Het CDA ziet terecht meerwaarde bij calamiteiten. De regionale brandweer houdt nu al via L1 TV (teletekstpagina 112) de burgers officieel op de hoogte bij (levensbedreigende) calamiteiten. Toch moet de Provincie niet financieel verantwoordelijk zijn voor het ruimere bereik, vindt het CDA. Maar juist L1 en Provincie (en niet het Rijk!) hebben een convenant ondertekend waarin de rampenfunctie van L1 Radio is geregeld. Het ligt dus voor de hand dat de Provincie ook deze verantwoordelijkheid neemt als het gaat om tv. Niet als énige overheidspartij, want – inderdaad – Rijk en gemeenten hebben er ook belang bij. Maar de Provincie uitsluitend op de stoel van de regisseur straalt net iets te weinig verantwoordelijkheid uit.

4. Uit spontane reacties blijkt dat er heel wat mensen zonder kabel zijn die willen betalen om L1 TV te kunnen ontvangen, inderdaad. Maar dat zou in de praktijk alleen kunnen functioneren als L1 TV achter de decoder gaat, via een abonnement. Het potentieel van pakweg 30.000 huishoudens in Limburg is echter te klein om van deze mogelijkheid praktijk te kunnen maken. Alternatief: alle gemeenten leveren een bijdrage naar rato van het aantal huishoudens-zonder-kabelaansluiting. Voorwaarde (hoe realistisch?): álle gemeenteraden omarmen een dergelijk voorstel. Satellietverspreiding kan zonder decoder nou eenmaal niet de ene gemeente wel en de andere niet bedienen.

5. Niet “de kabelexploitanten” maar kabelexploitant Essent Kabelcom is mede-aandeelhouder van L1 en wel voor slechts tien procent. Het ligt niet voor de hand dat kabelexploitanten, zelfs als ze aandeelhouder van de omroep zijn, zichzelf beconcurreren door bij te dragen aan satellietontvangst…

6. De Provincie doet veel voor L1. Maar niet zoveel als het CDA Limburg denkt. Lebens schrijft: “De Provincie (co-)financiert voor ca. 500.000 euro diverse programma’s die door L1 worden uitgezonden”. Die zin suggereert veel. De werkelijkheid is dat de Provincie in 2003 enkele L1-programma’s subsidieerde, als “Natuurlijk Limburg”, “Route 2020”, “Kresj.tv” en enkele “Kinjerkraom”-rubrieken, samen voor zo’n 200.000 euro per jaar. Deze gelden gingen vooral naar externe regionale tv-producenten en niet naar L1. In 2004 subsidieert de Provincie bij lange na nog niet voor dat bedrag. Het politieke programma “Provinciale Zaken” werd en wordt – uiteraard – zonder enige financiële bijdrage van de Provincie gemaakt.

Waarschijnlijk is Noël Lebens een beetje in de war met andere zaken. Want de Provincie geeft de politieke partijen jaarlijks geld voor het maken van partij-spotjes die via L1 TV (gratis, in zendtijd t.b.v. de Limburgse politieke partijen) worden uitgezonden. En de Provincie zelf investeert in het laten maken van spotjes voor de overheidsrubriek “www.Limburg.nl”, de Limburgse variant van Postbus 51. En de Provincie laat zelf de vergaderingen van Provinciale Staten opnemen, waar L1 TV maandelijks haar zendtijd voor beschikbaar stelt. Zo alles optellend, komt Lebens natuurlijk een heel end. Het zijn echter allemaal uitgaven waar L1 geen cent beter van wordt, maar die de Provincie nodig vindt in haar streven de Limburgse politiek over het voetlicht te brengen, o.a. via de media van L1.

Tenslotte: ik ben er blij mee dat Provinciale Staten geen tegenstander is van L1-uitzendingen via de satelliet. Ik vind dat eerlijk gezegd ook vanzelfsprekend. Want het is met de huidige stand van de techniek de enige en relatief betaalbare manier om eindelijk een langslepende achterstand voor de burgers in de buitengebieden op te lossen. Hard onderhandelen met Astra, ook bijdragen van andere belanghebbenden. Het spreekt allemaal voor zich en het moet allemaal gebeuren. Maar de oplossing zal pas echt binnen handbereik komen, als Provinciale Staten er ook zelf een eigen bijdrage voor over heeft.

Harro Coumans
Algemeen directeur L1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *