Jaarrekening NOS 2005: zeer positief exploitatieresultaat

De Nederlandse Omroep Stichting (NOS) heeft in 2005 een zeer positief exploitatieresultaat behaald. De NOS behaalde 704,9 miljoen euro aan bedrijfsopbrengsten, waarvan 672,9 miljoen uit ‘omroepmiddelen’ (rijksgelden), 11,5 miljoen uit ‘onttrekking fondsen’ en 10,1 miljoen aan opbrengsten van ‘overige nevenactiviteiten’. De omroepmiddelen daald, evenals de onttrekking van fondsen, terwijl de opbrengsten van nevenactiviteiten stabiel bleven. Dankzij het lagere verstrekking aan de omroepverenigingen, het fors omlaag brengen van de directe produktiekosten en 15,95 miljoen euro aan ‘resultaat deelnemingen’ (Nozema Services NV e.d.) bedroeg het exploitatieresultaat 2005 73,14 miljoen euro positief. Dit blijkt uit de jaarrekening 2005.

56,025 miljoen euro van het exploitatieresultaat is als ‘reservering voor programmadoeleinden’ toegevoegd; terwijl de exploitatiereserve is gegroeid naar 58,4 miljoen euro. Het totale eigen vermogen van de NOS was eind 2005 143,5 miljoen euro. De NOS kwam onlangs in de problemen bij de Europese Comissie omtrent het aanhouden van (hoge) reserves en
waarbij de NOS Raad van Bestuur eerder verklaarde het geld voor de opgelegde boete niet te kunnen betalen. De inmiddels opgestapte D66-staatssecretaris Medy van der Laan zei toe de boete vooralsnog voor haar rekening te zullen nemen. Vermoedelijk is het hoge en het verhoogde eigen vermogen ingezet voor de programmering van 2006 met het oog op bezuinigingen en tegenvallende STER-inkomsten waardoor de overheidsfinanciering terugloopt.

De NOS Raad van Bestuur weigerde bij monde van Kees Dijk als waarnemend woordvoerder en hoofd van de afdeling Mediabeleid, Juridische Zaken en Communicatie pertinent op welke (toelichtende) vraag dan ook over dit onderwerp in te gaan.

Inkomen voorzitter NOS Raad van Bestuur fors verhoogd

Het inkomen van de voorzitter van de NOS Raad van Bestuur is in 2005 fors verhoogd. Harm Bruins Slot heeft als hoogste man in de publieke landelijke omroepsector ruim 8 % aan inkomenstijging verkregen ten opzichte van zijn honorarium in 2004. Dit blijkt uit het jaarverslag 2005 van de Nederlandse Omroep Stichting (NOS). Ondanks dat in de publieke landelijke omroepsector de afgelopen jaren fors bezuinigd is op zowel radio als televisie met als gevolg banenverlies, blijkt het voor de omroeptop niet bezwaarlijk de eigen inkomens te verhogen. 24 FTE’s vervielen in 2005 bij NOS-RTV en directe medewerkers van de NOS Raad van Bestuur. Als verklaring voor de inkomen-stijging wordt in het jaarverslag aangegeven dat ‘bij leden van de Raad van Bestuur het salaris een maal per twee jaar vanaf datum indiensttreding getoetst wordt aan de ontwikkelingen in de sector’. De stijging van de inkomens moet dan ook gezien worden – aldus het NOS-jaarverslag als ‘gevolg van deze toetsing waarbij in voorkomende gevallen meerdere CAO-aanpassingen met terugwerkende kracht zijn uitgekeerd’. De NOS-Raad van Toezicht stelt de inkomens van de leden van de NOS-Raad van Bestuur vast.

De NOS Raad van Bestuur weigerde bij monde van Kees Dijk als waarnemend woordvoerder en hoofd van de afdeling Mediabeleid, Juridische Zaken en Communicatie pertinent op welke (toelichtende) vraag dan ook over dit onderwerp in te gaan.

Onduidelijk is dan ook wat het daadwerkelijke inkomen is van de leden van de Raad van Bestuur. Enerzijds wordt als ‘bezoldiging’ voor 2005 voor Harm Bruins Slot het bedrag van 223.600 euro genoemd inclusief 3500 euro aan vaste onkostenvergoeding; uit een overzicht op grond van de wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens (WOPT) in het zelfde jaarverslag blijkt dat de bezoldiging/salaris/honorarium 202.700 euro zou bedragen in 2005. In beide gevallen gaat het om een nagenoeg eenzelfde forse inkomen-stijging ten opzichte van 2004. De inkomens van Cees Vis en Ruurd Bierman zijn minder fors gestegen (0,6 % en 0,9 % volgens bezoldigingslijst): hiervoor staat 192.200 euro, resp. 192.700 euro in de bezoldingslijst, resp. 174.500 en 174.000 euro in het lijstje op basis van de WOPT. Sterk gestegen pensioenbijdrages staan hier overigens nog los van. Gerard Dielessen, directeur NOS-RTV staat voor 160.000 euro, resp. 143.900 (WOTP) in de boeken op jaarbasis (een stijging van 0,7 % ten opzichte van 2004 volgens bezoldigingslijst). Overigens waren de inkomens van de leden van de NOS Raad van Bestuur in 2004 ten opzichte van 2003 ongewijzigd, waarbij moet worden opgemerkt dat met het aantreden van de leden van de huidige NOS Raad van Bestuur in 2003 de salariëring ten opzichte van de voorgangers ernstig is verhoogd. In 2005 verkregen de oud-leden van de NOS Raad van Bestuur (Gerrit Jan Wolffensperger, Peter Dirks en Hans van Beers) in totaal 311.500 euro aan wachtgeld. Voor afvloeiing en herstructurering gaf de NOS in totaal circa 3,1 miljoen ero uit in 2005.

In de lijst van de WOPT staat naast de leden van de NOS Raad van Bestuur ook een aantal andere hoge inkomens vermeld. Zo verkrijgt een ‘hoofdredacteur’ een totaalinkomen van 121.500 euro. Een senior consultant kon 174.700 euro incasseren en twee presentatoren kregen maar liefst 278.200 euro en 204.200 euro uitbetaald uit publieke middelen. Andere hoogbetaalde presentatoren staan voor 201.5000 euro, 147.300 euro, 143.900 euro en 138.700 euro in het jaarverslag vermeld. Wat de daarbijbehorende namen zijn staat niet vermeld. Alle hier vermelde inkomens zijn overigens belastbare inkomens zonder pensioenpremies

PvdA wil opheldering van Maria van der Hoeven (CDA) over uitfasering analoge ether-TV

De Partij van de Arbeid heeft CDA-minister Maria van der Hoeven opheldering gevraagd over de status van de uitfasering van analoge ethertelevisie. Zoals bekend zijn de ministeries van OC&W en EZ bezig met het traject tot uitfasering en sloten de (toen) verantwoordelijk bewindslieden in juni een ‘bindende’ overeenkomst met de NOS om de omschakeling in DVB-T van Nederland 1, 2 en 3 alsmede de regio-omroepen te realiseren.

PvdA-kamerlid Martijn van Dam wil nu weten of de minister ‘ondanks bezwaren uit de Kamer’ en ondanks een uitstel van stemmingen toch doorgaat met haar plan. Ook wil Van Dam weten of Van der Hoeven wil erkennen dat het ‘nu geboden alternatief onvoldoende is door gebrekkige dekking en door codering waardoor ontvangst slechts mogelijk is met dure installaties en apparatuur’. Een motie die nog door de Tweede Kamer na het reces ter stemming moet worden gebracht van de hand van Martijn van Dam zou ongecodeerde uitzending van Nederland 1, 2 en 3 alsmede de regionale omroepen bewerkstelligen. Thans hebben de NOS, het ministerie van OC&W en KPN een accoord opdat de publieke zenders alleen na registratie en de aankoop van een smartcard en KPN-gecertificeerde ontvangers als gecodeerde free to view signalen te ontvangen zullen zijn. Officieel is het standpunt van de ministeries dat het eerder aangekondigde beleid wordt uitgevoerd.

FunX: financiering komende twee jaar verzekerd?

De voor stadsjongeren bedoelde radiozender FunX ziet haar financiering voor de komende twee jaar verzekerd. Dit blijkt uit een rondgang die DutchMedia heeft gepleegd bij de steden Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Amsterdam alsmede het ministerie van OC&W. De financiering van FunX was door deze overheden tot en met dit jaar toegezegd, waarbij de publieke lokale omroeporganisaties SLOR, Salto, RTV Utrecht en de Stadsomroep Den Haag FM-licentiehouders en partner van FunX zijn. Het subsidiebedrag omvat daarbij (peiljaar 2005) circa 846.000 euro van de zijde van de gemeenten en circa 901.000 van de zijde van het ministerie van OC&W. Sinds medio 2005 is de Nederlandse Omroep Stichting (NOS) echter de grootste financier geworden in het kader van de produktie-opdracht voor de landelijke kabel/internet/satellietradiozender ‘FunX supported by BNN’. FunX BV ontvangt hiervoor thans 1,05 miljoen euro op jaarbasis; dit zal per 2007 1,5 miljoen euro zijn, waarmee de NOS circa 46 % van de subsidie-bedragen voor haar rekening zal nemen.

De gemeenten en het ministerie van OC&W hebben tegenover DutchMedia aangegeven dat de subsidie niet voor lange duur wordt afgegeven omdat deze een nieuw ‘ondernemingsplan’ van FunX wensen en willen kijken naar de ‘landelijke potentie’ van FunX en daarmee samenhangende ‘financieringsproblemen’. Daarmee doelen de gemeente en het ministerie van OC&W op de mogelijkheid FunX volledig bij de NOS onder te brengen.

Willem Stegeman, directeur van FunX, reageert op deze bevendingen: “Ik heb eigenlijk geen behoefte om te reageren omdat er nog niets vast ligt,” om vervolgens toch inhoudelijk op de zaak in te gaan:
“de financiele zaken zijn nog niet vastgelegd en dat is natuurlijk bepalend/taakstellend voor het bedrijfsplan. Wat al wel prettig is dat alle gemeenten de intentie hebben om door te gaan, inclusief Den Haag. Met landelijke potentie wordt natuurlijk die BNN-constructie bedoeld, ook gemeenten leggen graag de rekening ergens anders neer. Over de status, ik denk dat het voor de toekomst van FunX van groot belang is dat de boel heel blijft. Het product is door vriend en vijand als relevant, onderscheidend en waardevol aangemerkt. Dat betekent dat er sprake moet zijn van perspectief en duidelijkheid voor de productiemaatschappij. FunX moet verlost raken van getouwtrek om financiele verantwoordelijkheden van opdrachtgevers of de status van juridische speelbal van de NVCR. Gezien de rol die de zender heeft ingenomen de afgelopen jaren mag er dus nog wel wat worden verbeterd aan de juridische en financiele omgeving van FunX. Het bedrijfsplan zal wat ons betreft opnieuw het karakter hebben van een prestatiecontract, daar voelt FunX zich prima bij.” De gemeenten hebben overigens ook aangegeven dat de formele discussie over de continuerende financiering met de desbetreffende gemeenteraden komend najaar in het kader van de begrotingsdiscussies en de te nemen Collegebeslissingen zullen worden gevoerd.

FunX draaide in 2005 een reclame-omzet van 687.403 euro waarbij nog eens 258.913 via ‘mediabarter’ aan inkomsten werd gegenereerd. De zender draaide nagenoeg breakeven met een totale omzet (inclusief subsidies) van 3,4 miljoen euro en een bedrijfsresultaat voor belasting van 13.305 euro negatief, maar 16.695 euro na beslastingen positief.

STER wil blijven bestaan en digitaal uitbreiden

Zoals elders aangekondigd zullen Nederland 1, 2 en 3 per begin september met een aangepaste vormgeving de herprofilering van de publieke tv-netten duiden. De Stichting Ether Reclame (STER) presenteerde enkele weken geleden aan adverteerders de nieuwe profielen.

Opvallend was dat STER-directeur Arian Buurman de politieke boodschap ter behoud van de STER meegaf. Volgens Buurman hebben adverteerders er belang bij dat publieke omroepreclame blijft. Een aantal doelgroepen zou anders niet meer bereikt kunnen worden, maar bovenal zou het verdwijnen van reclame op de publieke netten ‘ongewenste’ prijsverhogingen met zich meebrengen. Het brengen van mediapolitieke boodschappen richting adverteerders is geen gebruik van de STER. In de Tweede Kamer blijkt uit de uitingen van de PvdA, VVD en CDA dat er best een meerderheid te formeren is voor een reclameloze publieke omroep. Desgevraagd betwijfelt Buurman overigens de daadwerkelijke haalbaarheid van het plan doordat de politieke partijen elk een andere onderbouwing hebben bij afschaffing om een ander doel voor de publieke omroepsector te bereiken.

Dat de STER meer aspiraties heeft, bleek overigens ook uit de aankondiging om op de publieke digitaal verspreide themazenders reclame te willen aanbieden. Komend jaar zal de publieke verkoper van reclame – zonder winstoogmerk – hier op terugkomen. Met name het muzikale omroepbedrijf MTV Networks heeft hier bezwaren tegen omdat deze met de bewegingen van de publieke landelijke omroep in het digitale domein marktbederf en oneerlijke concurrentie zou plegen. Volgens de STER-directeur niets nieuws en een bekend geluid. Binnenkort zal de NOS de nieuwe logo’s en vormgeving officieel naar buiten brengen.

MTV Networks BV vervangt TMF Pure door MTV Brand New

MTV Networks BV vervangt per 1 augustus op een aantal digitale Nederlandse platforms de R&B, hip-hop en rapzender TMF Pure door MTV Brand New. TMF Pure startte 1 mei 2005 samen met TMF Party (dance) en TMF NL (Nederlands produkt) als subzenders van hoofdzender TMF. MTV Brand New zal als kanaal – net als de sinds 2003 bestaande Italiaanse gelijknamige digitale equivalent – veel progressieve en alternatieve muziek uitzenden om daarmee de laatste trends en hypes te bieden. Ook rock, dance en hiphop krijgt op de nieuwe zender een plek. MTV Brand New zal 24 uur per dag muziek uitzenden.

De urbanmuziekstijlen als Rap, hiphop en R&B blijft MTV Networks BV via The Box en de pan-europese themazender MTV Base aanbieden, waarnee een overlap tussen deze zenders en TMF Pure wordt opgeheven. Met de start van een tweede Nederlandse zender met het MTv-merk zet het in handen van het Amerikaanse Viacom zijnde bedrijf in op meer Nederlandse merkdiversificatie. Het door de Volkskrant aangekondigde ‘MTV Flux’ is overigens geen voor Nederland bedoelde activiteit. MTV Flux is sinds april 2006 in Italië als analoog en digitaal ethertelevisiekanaal actief en zal in september in het Verenigd Koninkrijk en Japan van start gaan. In Nederland bestaan hier (vooralsnog) geen plannen voor.

MTV Overdrive per 17 augustus

Wel zal MTV Networks BV per donderdag 17 augustus op internet starten met MTV Overdrive. Dit bestaat in principe uit een gratis ‘breedband’ aanbod dat met name op ‘aanvraag’ werkt. Daarbij wordt live optredens, muziekclips, interviews en muzieknieuws aangeboden. Het concept bestaat al in o.a. Canada, de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Italië, maar wordt veelal per land middels IP-nummers afgeschermd waardoor het aanbod meestal niet toegankelijk is buiten de genoemde landen. MTV Overdrive ging als eerste in de Verenigde Staten van start, in het voorjaar van 2005 en wordt in samenwerking met de internationale MTV-organisatie voor Nederland beschikbaar gesteld met ook Nederlandse invulling, aldus een MTv-zegsvrouwe.

Liberty Global/ChelloMedia en Airfield Holding krijgen elk NMa-boete

ChelloMedia Programming BV (samen met o.a. UPC onderdeel van Liberty Global) en Airfield Holding (eigenaar van Canal Digitaal Satelliet) hebben elk een boete van 17500 euro verkregen van de Nederlandse Mededingingsautoreit (NMa) voor de overtreding van de mededingingswet rondom de verkoop/aankoop van Canal+ Blauw, Canal+ Geel en Canal+ Rood (nu Film1/Sport1).

Volgens de mededingingswaakhonderNMa kreeg Liberty Global ‘meteen zeggenschap’ over de onderneming bij het ‘tekenen van de overnameovereenkomst’, eind 2004. “Pas na het sluiten van deze overeenkomst hebben partijen de overname bij de NMa gemeld,” aldus de autoriteit die meldt
dat op grond van de mededingingswet het verboden is een overname te realiseren voordat het voornemen aan de NMa is gemeld opdat de NMa deze kan toetsen. In 2005 werd voor de overname van wat nu Film1/Sport1 is (voorheen Canal+) door de NMa een vergunning verleend.

In de perscommunicatie meldden Airfield Holding en Liberty Global (Chello Media) een ‘voornemen’ tot overname aan op 16 november 2004 en werd gesproken over een ‘effectief’ worden va nde overname in het tweede kwartaal van 2005. Op 12 oktober 2005 meldden Airfield Holding en Liberty Global (ChelloMedia) dat laatstgenoemde per die dag ‘volledig’ eigenaar zijn geworden van de betaaltelevisiezenders. Met de analyse van de NMa is gebleken dat de eigenlijke overname al eind 2004 plaats vond, nadat ip 1 september 2005 de onderneming door het Franse Canal+/Vivendi aan Airfield Holding was verkocht. Airfield Holding dat thans in handen is van o.a. Cees Bohnnen en Hans Wolfert is in Nederland actief met Canal Digitaal Satelliet en de zender ActionNow.

Bert Holtkamp, woordvoerder van Liberty Global zegt desgevraagd dat zijn bedrijf het niet eens is met het NMa-standpunt en dat het bedrijf de NMa-beslissing zal aanvechten.

Open brief aan de ministeries van OC&W / EZ

BRIEF- Dit onder deze brief vermelde stukje tekst heeft ondergetekende gevonden op de voorlichtende website www.overschakelen.nl over de uitfasering van analoge ethertelevisie naar digitale ethertelevisie. Enkele teksten zijn fundamenteel fout en misleidend.

1) Fout 1) “Om satelliettelevisie te ontvangen heeft u een schotel nodig en een decoder met smartcard die het satellietsignaal geschikt maakt voor het televisietoestel.” Dit is onjuist. Je hebt voor ontvangst van satelliet-televisie in principe alleen een satellietontvanger nodig die het satellietsignaal geschikt maakt voor het televisietoestel. Een smartcard en decodeermodules (al dan niet ingebouwd) is alleen benodigd voor de ontvangst gecodeerde signalen!
2) Fout 2 & 3: Er staat ‘in sommige regio’s kan ook de regionale omroep op deze manier worden.
De regionale Limburgse zender L1 zendt op satelliet. Ongecodeerd. Deze is in HEEL Nederland en heel EUROPA te ontvangen en dus niet alleen in ‘sommige regio’s’. Niet op ‘deze’ manier, maar gewoon vrij, free to air. Registratie, administratiekosten, smartcard en decoderapparatuur is NIET nodig voor ontvangst (wel een satellietontvanger!) en het is L1 zelf die haar signaal uitzendt doo r satellietcapaciteit te huren op de Astra1, niet Canal Digitaal!
3) Fout 4: “Voor het gebruik van satelliettelevisie betaalt u eenmalig een vergoeding van administratiekosten. ” Dit is alleen van toepassing als men de GECODEERDE programma’s van Canal Digitaal wil zien wat betreft de Nederlandse publieke zenders. Voor het gebruik van satelliettelevisie van alleen vrije – free to air – zenders (denk aan honderden kanalen inclusief L1 en BVN-TV!!!!) hoef je aan niemand geld te betalen voor registratie en/of adminstratiekosten; smartcard hoeft dan dus ook niet.
4) Fout 5: “Als u meer zenders wilt ontvangen, dan alleen de Publieke Omroep, moet u ook abonnementskosten betalen.” Ook dit is onzinnig. Voor meer zenders hoef je helemaal NIETS te betalen, die zitten immers FREE TO AIR op satelliet. Sterker nog het is een grondrecht om die zonder kosten te mogen ontvangen (verdrag van Rome, vrijheid van informatie). Het is wel zo dat van het ABONNEMENTSaanbod van Canal Digitaal je uiteraard voor die zenders meer moet betalen, maar free to air zenders zijn gratis.
5) Fout 6: “In een groot deel van Nederland kan internet tv worden aangesloten. U betaalt als gebruiker abonnementskosten en aansluitingskosten aan een internetmaatschappij.”
Internet televisie is iets anders dan IPTV. IPTV is televisie volgens het internetprotocol via een afgesloten netwerk. Dàt is hetgeen partijen als Tele2 en KPN (Mine) aanbieden. Televisie via internet is meestal openbaar beschikbaar en onafhankelijk van het internetabonnement – mits de juiste bandbreedte beschikbaar – toegankelijk. Soms is registratie noodzakelijk, en televisie via internet bestaat ook tegen betaling, maar het maakt niet uit bij welke operator men zit. Er zijn van de nationale zenders twee tv-stations die zo uitzenden: TMF en Talpa.
6) Fout 7: “Het digitale ether signaal dat via Digitenne wordt verspreid, wordt versleuteld verzonden. De voornaamste reden om het signaal versleuteld te verzenden is dat op die manier de kwaliteit van de dienstverlening beter kan worden gegarandeerd. [..] Aangezien altijd een gecertificeerde digitale decoder in combinatie met een verstrekte smartcard wordt gebruikt, kan gegarandeerd worden dat het digitale televisiesignaal ook daadwerkelijk kan worden ontvangen en van goede kwaliteit is. Bij het onversleuteld verzenden van het signaal in combinatie met FTA decoders, kan de kwaliteit van de ontvangst vooraf niet worden gegarandeerd. Een niet-gecertificeerde FTA decoder van slechte kwaliteit zou namelijk ook de oorzaak van slechte (of geen) ontvangst kunnen zijn. ”
Dit voorgaande kan niet anders als dan lariekoek worden gedefinieerd. Er bestaan immers ook decoders met smartcards van slechte kwaliteit. Smartcards dienen om er zorg voor te dragen dat diegene die recht heeft op ontvangst – meestal bij betaaltelevisie – ook ontvangst heeft. Dat heeft niets met de kwaliteit van de te ontvangen en uitgezonden signalen te maken! De voornaamste reden van coderen is dan ook een commercieel zakelijk model en niets anders….

Het is bevreemdend dat de ministeries van Economische Zaken en OC&W blijkbaar ondanks dat de bewindslieden hiervan de afgelopen jaren hebben gesteld satelliet en IPTV als infrastructuren serieus te nemen, niet in staat zijn objectieve correcte informatie daarover aan de burger te kunnen geven. Met name het verschil tussen free to view en free to air en IPTV en internet tv is blijkbaar – gezien deze voorlichtingsteksten – moeilijk voor de beide ministeries.

Met vriendelijke groet,
David de Jong,
DutchMedia.
==
de tekst van www.overschakelen.nl

Kijken via Satelliet

Satelliettelevisie is landelijk beschikbaar. Om satelliettelevisie te ontvangen heeft u een schotel nodig en een decoder met smartcard die het satellietsignaal geschikt maakt voor het televisietoestel. Alleen CanalDigitaal verspreidt de Nederlandse Publieke Omroep via satelliettelevisie. In sommige regio’s kan ook de regionale omroep op deze manier worden ontvangen. Voor het gebruik van satelliettelevisie betaalt u eenmalig een vergoeding van administratiekosten. Als u meer zenders wilt ontvangen, dan alleen de Publieke Omroep, moet u ook abonnementskosten betalen.

Kijken via Internet

In een groot deel van Nederland kan internet tv worden aangesloten. U betaalt als gebruiker abonnementskosten en aansluitingskosten aan een internetmaatschappij. Verder heeft u een decoder nodig om het signaal te ontvangen. In Nederland bieden Tele2 en KPN internet tv aan.

Staatssecretaris weg, andere woordvoerder media

Nu D66’er Medy van der Laan niet langer staatssecretaris Cultuur & Media is, heeft het ministerie van OC&W haar woordvoerderschappen anders georganiseerd. Ilie Trienekens die voor Medy van der Laan de afgelopen jaren dé woordvoerster op het onderwerp Media & Cultuur was, is voortaan de eerste woordvoerster voor de nieuwe staatssecretaris Bruno Bruins op onderwerpen als hoger onderwijs, MBO en universitair onderwijs. Bob van ‘t Klooster is gedurende het kabinet Balkenende III aangesteld als de nieuwe woordvoerder Media voor de CDA-minister Maria van der Hoeven die deze post heeft overgenomen.

Judith Thompson blijft voor de nieuwe CDA-minister van Economische Zaken Joop Wijn woordvoerder op het onderwerp telecommunicatie. Thompson is sinds het moment dat telecommunicatie definitief geimplementeerd was bij het ministerie van Economische Zaken woordvoerster op dit punt.