ChelloMedia Pay TV:Alle films toch op alle kanalen

ChelloMedia Pay TV en Liberty Global reageren op de eerdere berichtgeving over Film1.3.
Alhoewel de conclusie juist is dat in februari er 35 films exclusief op Film1.3 te zien zijn, mag niet de conclusie worden getrokken dat dit exclusieve Film1.3 films zijn. Woordvoerder Bert Holtkamp:
“Binnen de licentie periode van de titels zullen de films verspreid over de drie kanalen worden uitgezonden. Dat kan dus betekenen dat een bepaalde film op het eerste kanaal in de maand februari is te zien maar pas op het derde in april. We zenden uiteraard in een maand niet op alle kanalen dezelfde films uit. Uiteindelijk komen alle titels op enig moment op alle kanalen
terug. Alleen naar februari kijken en daar dan de conclusie uit trekken is
een verkeerde benadering.” DutchMedia excuseert zich voor de onterechte indruk die wellicht gewekt is bij het eerdere artikel hierover.

Roy Sikking naar Talpa; Eurosportdirecteur weg

Roy Sikking wordt per 1 februari 2006 distributiemanager voor Talpa. Sikking zal daarbij de distributieverantwoordelijkheid krijgen over alle Talpa-zenders: Talpa (televisie), Radio 538, Juize FM en Radio 10 Gold. Ook Sikking zich bezig houden met nieuwe markten als televisie via internet en IP-TV. Met de overstap is Sikking weg bij SBS Broadcasting BV waar hij sinds de start van SBS 6 werkzaam is geweest. Vanwege verschil van inzicht verliet hij het bedrijf. Het uiteengaan is volgens Sikking op een zeer correcte manier afgehandeld. Sikking blijft overigens de distributievertegenwoordiger van Q-Music; en was de afgelopen jaren ook al distributievertegenwoordiger voor Radio 10 Gold. Met de benoeming zal Sikking binnenkort de kabeldistributietaken die Radio 538/Juize FM nu nog zelf uitvoert, overnemen en is Sikking een van de weinige Talpamedewerkers die zowel radio als televisie onder zijn hoede heeft.

Er zijn overigens meer wijzigingen bij zendervertegenwoordigers.

Mertijn de Nooijer die al zo’n 10 jaar de distributie bij Eurosport voor zijn rekening heeft genomen in Nederland en de afgelopen jaren directeur was, heeft het bedrijf per 1 febuari verlaten. Volgens Eurosport zal De Nooijer per 1 februari bij Discovery Networks Benelux distributieverantwoordelijke worden. Discovery Networks Benelux wil desgevraagd nog niets hierover zeggen.

Luxemburgse tv-toezichthouder opent website

De Luxemburgse ‘Conseil National des Programmes’ (CNP) heeft anderhalve maand geleden voor het eerst haar opwachting op internet gemaakt met een website. De CNP is de Luxemburgse toezichthouder op de in Luxemburg gevestigde radio- en televisiezenders. RTL 4, RTL 5 en RTL 7 vallen onder de competentie van de CNP; het Nederlandse Commissariaat voor de Media heeft geen juridische bevoegdheden om over RTL 4, RTL 5 en RTL 7 te kunnen oordelen. Op de site is overigens bijster weinig recente informatie over het mediatoezicht te vinden. Wel staat de wetgeving en de mogelijkheid om klachten over de zenders in te dienen online. Zoals bekend heeft Luxemburg vergeleken met Nederland een zeer ruimhartige mediawetgeving (doordat het slechts de minimum EU regels volgt), kent het geen sanctieprocedures (anders dan intrekking van de licentie). De website van de CNP die volledig in het Frans is, is te vinden via http://www.cnpl.lu

Column: De merkwaardige agenda van de PvdA & FunX

COLUMN – FunX heeft zich wel heel merkwaardig opgesteld na het antwoord op een brief van PvdA-kamerlid Martijn van Dam van D66 minister Laurens Jan Brinkhorst. Natuurlijk zal FunX niet verbaasd zijn over het antwoord en is de teleurstelling daar. Maar FunX gaat verder en trekt de integriteit van D66-minister Brinkhorst in twijfel omtrent gedocumenteerde toegeziggingen door te beginnen over achterkamers. Wat doe je immers als je het niet ergens niet mee eens bent? Je gaat de informatie waar meningen op gebaseerd zijn in twijfel trekken. Aangezien het hier om een minister gaat, behoort die de Tweede Kamer correct te informeren, althans zo hebben we dat in dit land afgesproken. FunX heeft een claim bij de Tweede Kamer neergelegd. Een claim, politiek of niet, betekent dat je van mening bent dat je een vordering ergens op kan leggen, je er aanspraak op kan maken, oftewel je eist het. De claim is gebaseerd op het beleid van D66’er Medy van der Laan om FunX te ondersteunen en de positieve uitkomsten van een aantal adviserende instellingen.

In de brief meldt Brinkhorst dat er weliswaar frequenties beschikbaar zijn voor invulling van de commerciële en publieke omroep (o.a. ter ‘reparatie/verbetering’ van de dekking van de bestaande kavels), maar niet bestemd zijn voor FunX. Handig manoevrerend heeft Stegeman daarbij op voorhand de stelling ingenomen om de officiële uitlatingen D66’er Medy van der Laan zo te intepreteren dat daar een frequentieclaim bij collega D66’er Binkhorst kan worden gedeponeerd. Interessant is dan ook om te zien dat Brinkhorst de frequentiebrief mede namens de mediastaatssecretaris – en D66 partijgenoot – Van der Laan is verstuurd. Nu de regering de door de PvdA gevraagde frequenties heeft afgewezen is het interessant om te zien hoe FunX de komende periode waarschijnlijk zal trachten de Tweede Kamer te bewegen de claim te zien realiseren.

Dat Brinkhorst zijn huiswerk heeft gedaan blijkt uit de voetnoten in de brief die Brinkhorst aan de Tweede Kamer stuurde. In het aanvraagdocument bij de herverdeling van commerciele radiofrequenties in mei 2003 is vastgelegd dat een beperkt aantal FM restfrequenties voor de niet landelijke commerciële omroepen nog zou worden verdeeld. Bovendien heeft de minister van Economische Zaken in juli 2005 gemeld aan de Tweede Kamer dat deze bezig is met een plan van aanpak om ontvangstklachten op te lossen van de verschillende publieke zenders. Brinkhorst meldde dit in antwoord op een vraag van het PvdA-kamerlid Martijn van Dam die zich toen zorgen maakte over de dekking van de lokale omroepen en de (landelijke) publieke zenders. Van Dam die vroeg om inzet van FunX op deze frequenties, behoudt er met andere woorden een wel heel dubbele agenda op na met zijn vraagstelling. Op 6 juli 2005 heeft minister Brinkhorst eveneens voor de 9 landelijke commerciële FM-ether-omroepen het voornemen bekend gemaakt om steunzenders te verlenen. Bovendien is algemeen bekend dat er convenantafspraken bestaan die in een ‘Taskforce NVCR’ zijn gemaakt en een soortgelijke procedure met betrekking tot de regionale commerciele zenders alsmede de lokale publieke omroepen in gang is gezet. Hoe FunX-directeur Willem Stegeman er dan ook bij komt dat het een vreemde zaak is en zich afvraagt in welke achterkamers dit besloten is, is buiten de orde voor een publieke radiodirecteur en past Stegeman dan ook niet. FunX beschikt overigens over vier FM-frequenties in de vier grote Randstad-steden en zendt via de NOS (Stichting Colorful Radio) in samenwerking met BNN landelijk uit via de kabel, internet en satelliet. Formeel is laatstgenoemde een tijdelijk project, aangezien de samenwerking initieel tot maart loopt.

Logischer was dan ook geweest als de FunX directeur publiekelijk de optimalisatie had aangegrepen om in zijn kerngebieden te claimen dat de eigen zenders goed functioneren en geeoptimaliseerd worden. Dat is immers een terechte claim op toegewezen frequenties die goed behoren te werken, net als andere zenders hebben gedaan. Immers het is bekend dat de Amsterdamse en Utrechtse frequenties van FunX niet de beste dekking geven in beide steden. Maar hier heeft Stegeman de Tweede Kamer niet op aangesproken, terwijl daar de kern van de huidige FunX opdracht ligt.

Noch de Nederlandse Omroep Stichting (NOS als landelijke publieke omroep), noch FunX BV hebben tegen het verlenen van de optimalisatiezenders voor de commerciele omroep en de nieuwe regionale commerciele licentieafgifte bezwaar ingediend.Alhoewel de Raad van Bestuur van de NOS op de hoogte is van de frequentieclaims door FunX BV, wordt die vraag niet ondertekend door die NOS-Raad van Bestuur, en dat is eveneens merkwaardig. Het is overigens de NOS Raad van Bestuur die de afgelopen twee jaar extra frequenties heeft gevraagd (en grotendeels verkregen) voor dekkingsproblemen van Radio 1, 2, 3FM en 4.

Het is dus FunX BV die de claim neerlegt om landelijker te kunnen opereren via de ether. Daarmee stelt FunX BV als dochter van een stichting van de vier lokale publieke omroepen uit de vier grote Randstadsteden (G4 Radio) dat het – zonder de handtekening van de NOS Raad van Bestuur – de taakopdracht van de publieke landelijke omroep nadere invulling wil geven. Maar nergens is dit gedefinieerd, anders dan dat FunX dit zo ‘interpreteert’! Of wil FunX op deze wijze voor de Raad van Bestuur haar diensten aanbieden? Immers de vergunningen zouden op naam van de NOS moeten komen! Het inmiddels ingetrokken idee van de Raad van Bestuur van de NOS om Radio 4 om te vormen tot FunX en de klassieke muziek alleen nog op de kabel/satelliet/internet een plek te geven, heeft de NOS Raad van Bestuur van tafel gehaald, al dan niet onder druk van o.a. een bijna kamerbrede (wederom door PvdA’er Martijn van Dam) ingediende en aanvaarde kamermotie.

De staatssecretaris van OC&W, D66’er Medy van der Laan schreef nergens in haar mediabrief dat FunX een bredere etherdistributie behoort te krijgen. Wèl schrijft Van der Laan dat zij verbeterpunten voor onder meer jongeren en jongeren van allochtone afkomst die breed worden ingezet in de meerjarenbegroting van de Nederlandse Omroep Stichting (NOS) een blijvend punt van aandacht acht. Daarbij stelt Van der Laan eveneens dat een “voortdurende inspanning van alle omroepinstellingen” van belang is om jongeren en jong volwassenen te bereiken. Ook stelde staatssecretaris Van der Laan dat de “kennis bij FunX met betrekking tot jongeren met een minderhedenachtergrond bruikbaar is in een breder perspectief en voor de landelijke publieke omroep zeer nuttig is. ” Dat zou ook uitgelegd kunnen worden dat daarmee op alle bestaande (hoofd)netten van de publieke landelijke omroep het geval moet zijn en daarop ingezet behoort te worden. De Raad van Bestuur van de NOS zou er bijvoorbeeld voor kunnen kiezen om op Radio 3FM (met een FM-etherdekking van meer dan 99,3 %) de muziek en informatie waar FunX de bredere ambitie voor heeft, een plek te geven!

Doordat in Nederland de publieke omroep op nationaal, regionaal en lokaal niveau is georganiseerd, neemt deze een naar verhouding veel groter frequentiespectrum in dan in de meeste andere landen. Nergens in Europa is een zo groot deel van de FM-band nationaal gereserveerd voor de lokale publieke omroep (104.9-107.9 MHz). Dit is verklaarbaar door het stelsel. Dat het onmogelijk is om binnen dit stelsel de FunX doelstellingen te realiseren is onjuist. Het gaat er dan om dat politiek en omroepen het erover een geraken dat dit mogelijk moet worden. Hier gaat FunX gemakshalve door de ingewikkelde organisatiestructuren aan voorbij. Immers daarmee zou het anders bepaalde vastgeroeste organisaties voor het hoofd stoten! Als FunX in alle middelgrote en grotere steden een seminationale dekking zou verkrijgen, komt de vraag op waarom wel voor FunX en niet voor bijvoorbeeld 24 uur per dag een publieke jazz-zender of een publieke ouderenzender? Deze hebben immers evenveel rechten! Daarvoor is in de kern de landelijke publieke omroep opgezet die volgens de taakopdracht ook die doelgroepen moet bedienen op de haar ter beschikking staande frequenties. Daar nog behoort te worden vermeld dat FunX via DAB (kwaliteit MPEG1, Layer II, 128 kbit/s) dankzij de samenwerking met BNN en de NOS landelijk uitzendt en blijkbaar gelooft in dat medium. En toch wordt DAB niet echt gepromoot. De mediawereld is dan ook niet dusdanig veranderd ten opzichte van 4 à 5 jaar geleden, toen na de politieke discussie omtrent een zesde landelijke publieke radiozender in de ether, besloten werd dit niet te doen en dit in de vier grote steden middels FunX te laten doen en daarmee ook de conclusie kan worden getrokken dat een en ander binnen het bestaande spectrum meer aandacht moet krijgen!

Film1.3: in februari 35 ‘exclusieve’ kabelfilms!

Film1.3, het op wat meer onafhankelijke produkties en arthouse gerichte filmkanaal van ChelloMediaPayTV dat woensdag 1 februari van start gaat, zal in februari zo’n 35 films exclusief tonen die niet op Film1.1 en Film1.2 te zien zullen zijn. Dit blijkt uit de gidsinformatie van Film1/Sport1 voor de maand februari die aan kabelklanten – zo ook aan DutchMedia – is toegestuurd. Casper Keller, general manager Film bij ChelloMedia Pay TV zei vorige week in Broadcast Magazine nog dat het de bedoeling is dat alle films op alle stations aan bod komen, maar dit blijkt in de praktijk niet het geval te zijn. Dit is voor met name betalende satelliet- en Digitenne-kijkers relevant, aangezien deze het derde kanaal van Film1 niet kunnen ontvangen, terwijl het soort films tot nu toe op satelliet via het zogeheten ‘premium’ wel werd uitgezonden. Via het Canal Digitaal Satelliet Premium-aanbod worden alleen de eerste twee Film1-kanalen en het eerste Sport1-venster doorgegeven. In tegenstelling tot het aanbod via de kabel (bij o.a. UPC, CAIW, Casema, Essent Kabelcom’s TV Home, Multikabel e.d.) kunnen satellietklanten bovendien niet kiezen voor ofwel het sport, ofwel het filmaanbod. Film1/Sport1 satellietklanten hebben de afgelopen een aparte versie van de Film1/Sport1-gids verkregen die afwijkt van de voor kabelkijkers bedoelde gids. Films als ‘Alexandra’s Project’, ‘Brown Sugar’, ‘Call Me: The Rise & Fall of Heidi Fleiss’, ‘The Rose’, ‘The Tin red line’ en ‘Io non ho paura’ moeten de satellietklanten missen. Zoals bekend is ChelloMediaPayTV eigendom van het Amerikaanse Liberty Global, waar ook de grootste Nederlandse kabelexploitant UPC deel van uitmaakt.
Het Film1/Sport1 aanbod neemt per komende woensdag de plek in van de drie Nederlandse Canal+-zenders en het SportKanaal aanbod op de kabel.

‘Nieuw’ verbod Donner bestaat niet

Het volgens vele media uitgevaardigde verbod op Nederlandse uitzending van de tv-zenders Al Manar (Libanon) en Sahar TV 1 (Iran) van CDA-minister Piet Hein Donner is niets meer of minder dan een loze melding en spierballentaal voor iets dat allang geregeld was, maar misschien bij de geachte kamerleden in de vergetelheid was geraakt. En aldus kon Donner vandaag genieten van een mooie publiciteitscampagne, zo midden in de lokale verkiezingscampagnes.

Wat is het geval? Op 13 december 2004 staakte Al Manar haar uitzendingen op de Hotbird-satelliet. Niet omdat Nederland dit nu zo graag heeft gewild, of omdat Nederland aan heeft gedrongen bij andere landen om er voor te zorgen dat haatzaaiende zenders verboden worden, maar omdat er in Frankrijk al een wat langer gaande discussie hierover uiteindelijk heeft geleid tot een uitzendverbod voor Al Manar middels onder de Franse jurisdictie vallende bedrijven. En Eutelsat SA, eigenaar van de Hotbird-satelliet is gevestigd in Parijs, Frankrijk. Terwijl in Frankrijk de discussie al heftige vormen had aangenomen, nam de Tweede Kamer een motie aan om onderzoek te doen opdat (verspreiding van) haatzaaiende zenders verboden kunnen worden. Niet dat er in Nederland ook maar één kabelexploitant bestaat die in Nederland deze zenders doorgeeft, maar het gaat om het idee. Wèl is op 23 maart 2005 na Europees overleg en overleg tussen het Commissariaat voor de Media en de minister van Justitie Al Manar verdwenen van de NSS7-satelliet. NSS, New Skies Satellite, is een in Den Haag gevestigd satellietbedrijf, dat satellieten exploiteert die zich meestal – zo ook bij de NSS7 – niet op Europa richten. Het Commissariaat verbood vorig jaar de distributie op basis van het simpele feite dat Al Manar geen uitzendlicentie heeft uit een land waar de EU-richtlijn ‘TV zonder grenzen’ geldt. De EU heeft bovendien vorig jaar eveneens afgesproken de tv-zenders Al Manar en Sahar 1 als te verbieden. Kortom ‘oud’ nieuws!

Het is dan ook vreemd dat het voor vele media ineens nieuws is dat er een uitzendverbod bestaat voor Al Manar en Sahar 1. Het enige nieuws is dan ook dat er een mediawetswijziging aankomt die uitzendverboden makkelijker gaan maken. Dat Al Manar dankzij de Arabische satelliet ArabSat 3A (26 graden Oost) ongestoord in Europa ontvangen kan worden, is dan ook misschien een slechts een detail in het herhalen van het ‘oude’ nieuws over het uitzendverbod. Het was pas nieuws geweest als een ‘stoute’ kabelexploitant Al Manar was gaan doorgeven via haar digitale pakket. Dat geeft die kabelaar immers de nodige (gratis) publiciteit! Daarom een oproep aan de immer zo stoere kabelexploitanten: durft u?

Regering wil geen verdere frequenties voor FunX

De regering wil geen verdere frequenties aan FunX geven. Dit schrijft D66-minister Laurens Jan Brinkhorst aan de Tweede Kamer in antwoord op vragen van de PvdA die deze op instigatie van FunX (als dochter van Stichting G4 Radio) had gesteld. ‘Het toekennen van frequentieruimte aan FunX zal niet mogelijk zijn omdat hierver reeds toezeggingen zijn gedaan richting andere, publieke en commerciele partijen’, aldus Brinkhorst. Volgens de minister van Economische Zaken zijn beschikbare restfrequenties gebruikt om na de implementatie van zero-base ‘ontstane ontvangstklachten’ op te lossen en zal een beperkt aantal restfrequenties ten behoeve van de regionale commerciele omroep worden verdeeld dit jaar. Ook zegt Brinkhorst dat frequenties nog voor de optimalisatie van lokale publieke omroepen en commerciele omroepen worden ingezet. Verder antwoordt Brinkhorst op de vraag of FunX mustcarry op de kabel kan worden met de mededeling dat Raad van Bestuur van de NOS per 2008 met instemming van de overheid (die dat uiteindelijk beslist) kan bepalen welke zenders must carry zijn en niet. De landelijke versie van FunX (FunX supported by BNN) die onder auspiciën van de Raad van Bestuur van de NOS wordt gemaakt, is thans een neventaak van de NOS (via de Stichting Colorful Radio). Bovendien wijst Brinkhorst er op dat lokale publieke omroepen zich nu al kunnen beroepen op de mustcarryplicht van programma’s die gericht zijn op specifieke bevolking- en leeftijdsgroepen waaronder minderheden. Willem Stegeman, directeur van FunX zegt de brief nog te moeten bestuderen voordat deze met een reactie kan komen.

FunX zendt thans als publieke neventaakzender van de vier lokale publieke omroepen uit de vier grote Randstad-steden uit via vier relatief sterke FM-frequenties alsmede op de kabel. Buiten dit gebied produceert FunX BV voor de publieke landelijke omroep (NOS-Raad van Bestuur en BNN) een landelijke versie die via satelliet, internet en in het grootste deel van Nederland via de kabel te ontvangen is. FunX BV heeft op 16 december jl. bij de Tweede Kamer een zogeheten ‘claim’ op extra frequenties neergelegd om in veel meer steden te kunnen uitzenden via de FM-ether. Deze claim wordt door de regering nu met een ‘nee’ beantwoordt.

Migratie Canal+: Casema en Essent om, UPC volgt

De migratie van het analoge naar het digitale kabelsignaal is bij twee van de drie grote kabelaars inmiddels voltooid. Casema en Essent Kabelcom hebben de afgelopen maanden alle in deze gebieden aanwezige analoge Canal+-abonnees gemigreerd naar hun eigen digitale pakketten. Sinds afgelopen voorjaar worden de zenders via o.a. Casema’s TVD, Essent Kabelcom’s TV Home alsmede UPC Digital aangeboden. De drie grote kabelaars hebben de Canal+-abonnees een aanbod gedaan waarbij deze een benodigde digitale kabelontvanger kosteloos verkregen. Bij Casema blijven de oude analoge klanten daarbij het ‘oude’ tarief van 26,95 euro per jaar betalen, waarna de ontvanger in bezit komt van de kijker en het abonnement op het premiumaanbod voortaan 22,95 euro per maand kost. Essent Kabelcom hanteert voor de Canal+-klanten per direct een tarief van 22,95 euro per maand en geeft de digitale ontvanger direct ‘cadeau’. UPC heeft volgens woordvoerder Mark Zellenrath de migratie van de Canal+-abonnees nog niet voltooid, maar is daar nog mee bezig. Bij UPC is het overigens in o.a. Amsterdam zo dat Canal+-kijkers digitale MediaHighway-kabelontvangers gebruiken die eveneens worden omgewisseld tot UPC Digital-boxen. Op 1 februari verdwijnt de merknaam Canal+ en zal het volwaardige nieuwe Film1 en Sport1-aanbod (met 4 film-kanalen en één sportzender met daarnaast zeven subkanalen) alleen via de digitale kabelpakketten beschikbaar komen. Essent Kabelcom stopt op 1 februari met de analoge doorgifte van de twee premiumkanalen; ook Casema stopt daar spoedig mee. Volgens Casema-woordvoerder Gradus Vos zal de capaciteit voornamelijk voor het digitale pakket en het dit voorjaar te lanceren HDTV-pakket worden ingezet. Kleinere kabelaars die geen overeenkomst tot digitale uitzending wisten te sluiten geven de premiumzenders van Liberty Global/ChelloMedia Pay TV inmiddels niet meer door. Kabelaars als Casema, Essent Kabelcom en Multikabel kunnen dankzij de migratie van Canal+ naar de digitale omgeving hun digitale abonneebestand enigzins ophogen, aangezien deze vooralsnog in tegenstelling tot o.a. UPC, Cai Harderwijk en CAIW geen plannen hebben om alle kabelabonnees van digitale kabelontvangers te voorzien.

FunX opnieuw met evenementenzender: Almere

Na twee weken in Groningen te hebben uitgezonden, wil FunX opnieuw via een tijdelijke evenementenzender een aparte FunX editie uitzenden, dit keer in Almere. Reden is het bezoek van het hoofd van de regering tijdens Koninginnedag aan Almere. FunX-directeur Willem Stegeman zegt tegenover DutchMedia het bezoek van het Nederlandse staatshoofd als ‘grote gebeurtenis’ te zien en wil op deze wijze Almere kennis laten maken met FunX. Het staatshoofd brengt traditioneel op haar jaarlijkse feestdag elk jaar aan andere gemeenten een bezoek. FunX heeft bij het Commissariaat voor de Media een aanvraag gedaan en hoopt spoedig hier toestemming voor te verkrijgen, waarna via Agentschap Telecom de minister van Economische Zaken een tijdelijke frequentie kan toewijzen. De aanvraag heeft FunX in dit geval zelf via FunX BV (dochter van de Stichting G4 Radio) gedaan en heeft betrekking op de periode 24 april t/m 7 mei. Op deze wijze hoopt FunX ook verslag te kunnen doen van bevrijdingsdag. In Groningen was de evenementenzender rondom Noorderslag die op naam was gesteld van een privepersoon (L.A. Mulder uit Naarden) volgens FunX een groot succes. Stegeman zegt dat het in het kader van zijn neergelegde ‘claim’ op etherfrequenties in den lande het de bedoeling is dit jaar in nog meer plaatsen tijdelijke evenementenversies van FunX uit te zenden: het liefst in tien verschillende steden in totaal. In Almere is de landelijke versie die FunX BV voor de NOS en BNN maakt (FunX supported by BNN) overigens via UPC op de kabel te beluisteren.

Kleine satellietupdate rondom VRT en TVVD

VRT Eén zal naar verwachting morgen op dezelfde transponder als VRT Ketnet/Canvas (12670 GHz V. transponder 116) starten. In februari zal de uitzending op transponder 105 (12515 H) worden gestopt, opdat daar capaciteit voor een andere zender vrijkomt. Het is nog niet bekend welke zender dat is; Kees Farber, operationeel directeur CDS zegt tegenover DutchMedia dat daar nog gesprekken over gaande zijn. Zoals bekend is Canal Digitaal Satelliet in gesprek met o.a. ChelloMedia Pay TV over opname van meer zenders van Film1/Sport1 alsmede met TV Oranje. Als op 1 februari aankomende Canal+ om wordt gevormd tot Film1/Sport1 is op dit moment volgens Färber de status dat twee (van de vier) filmzenders en een sportzender zal worden doorgegeven (van de acht ‘windows’) op satelliet. Door technische problemen is VRT Ketnet/Canvas het afgelopen weekend en vandaag niet goed zichtbaar geweest. Färber verwacht dat uiterlijk morgen deze technische problemen verholpen zullen zijn, als ook de ‘breedpuls’ die tot nu toe op de satelliet ontbrak, zal zijn toegevoegd. De verwachting is eveneens dat deze week VRT Ketnet/Canvas in de standaardzaplijst voor de operator afhankelijke MediaHighway-ontvangers geplaatst zal worden. Het contract voor satellietuitzending tussen de VRT en Canal Digitaal Satelliet/TV Vlaanderen Digitaal dat vorige week donderdag is getekend, heeft een looptijd van initieel vier jaar.

Overigens is de startdatum van TV Vlaanderen Digitaal nog niet duidelijk, anders dat dit nog dit kwartaal zal plaats vinden. Volgens Färber is de exacte datum afhankelijk van besprekingen met omroepen, beschikbaarheid van smartcards, satellietontvangers en promotiemateriaal. VMMa (Vlaamse Mediamaatschappij waar VTM, KanaalTwee, Jim en Q-Music Vlaanderen onder vallen) heeft aangegeven in de eerste fase zeker niet op satelliet te zullen uitzenden. SBS Belgium NV (VT4 en VijfTV) verklaarde te redetwisten over uitzendrechten en vergoedingen, waardoor de uitzending van hun zenders eveneens weinig waarschijnlijk lijkt bij de start van TV Vlaanderen Digitaal.

Färber zegt hierover: “We zullen met de start van TV-Vlaanderen Digitaal niet wachten tot het moment dat we met alle omroepen een contract hebben. Natuurlijk willen we vanaf de start een zo compleet mogelijk pakket maar de beschikbaarheid van de VRT-zenders en een groot aantal internationale zenders is volgens ons voldoende om van start te gaan.”