Digitenne in 2003: 17,67 miljoen euro op. verlies?

Digitenne Holding BV draaide in 2003 een operationeel verlies van 17,67 miljoen euro, zo schat DutchMedia in op basis van een gemaakt berekening naar aanleiding van het Nozema-jaarverslag. Onduidelijk is hoeveel omzet en netto verlies het digitale etherpakket draaide in 2003.

Voor het digitale betaal-pakket via de ether heeft Nozema NV eveneens een ‘voorziening’ moeten treffen ‘op de aan Digitenne verstrekte leningen’ ter waarde van 6,3 miljoen euro, aldus Nozema NV.

Alhoewel Digitenne Holding BV voor 60 % uit bedrijven bestaat die (voor meerderheid) in bezit van de staat zijn, heeft het bedrijf nooit openheid over haar cijfers willen geven. Nozema NV rapporteerde overigens verder in haar jaarverslag dat het garant staat met een operationele lease-overeenkomst voor Digitenne ter waarde van 243.000. Een extra converteerbare geldlening van Nozema NV ging op 15 februari 2004 van start ten bedrage van 5,3 miljoen euro ter aanvulling op een andere converteerbare geldlening van 13,4 miljoen euro die ‘onder voorwaarden’ omgewisseld kunnen worden in aandelen Digitenne Holding BV; daarmee heeft de staats-NV Nozema (overigens met afgegeven toestemming van de verantwoordelijk minister van Economische Zaken) zo’n 25,1 miljoen euro aan Digitenne Holding BV – al dan niet in leenvorm – verstrekt de afgelopen periode.

Dankzij een overeenkomst tussen Digitenne en Koninklijke KPN NV genereert Digitenne sinds kort naast haar circa 46.000 abonnees extra omzetstromen aangezien het een ‘groothandelscontract’ met KPN sloot waardoor haar toekomst financieel zekerder is en KPN het DVB-T pakket van Digitenne ook onder de KPN-vlag verkoopt. Onduidelijk is waarom een aangekondigde uitbreiding van het belang in Digitenne Holding door Koninklijke KPN NV en Nozema NV tot elk 40 % (ten komste van het NOB Holding NV) uitblijft. Nozema NV bezit 30 % van Digitenne dat op 23 april met haar uitzendingen startte en inmiddels in de gehele Randstad beschikbaar is.

Komende woensdagavond zal naar verwachting minister Zalm als interim minister Economische Zaken in de Tweede Kamer zowel in een besloten als openbaar deel van een algemeen overleg over de kwestie Digitenne in relatie met de splitingsvoorstellen van Nozema NV spreken.

Nozema maakt cijfers 2003 bekend

Zenderexploitant Nozema NV heeft na bijna 10 maanden haar jaarverslag 2003 geopenbaard. Uit het jaarverslag dat DutchMedia in handen heeft gekregen, blijkt dat het overheidsbedrijf na jarenlange netto winstcijfers een netto verlies moest rapporteren van 9,08 miljoen euro op een netto omzet van 39,7 miljoen euro waar het in 2002 nog 9,5 miljoen euro netto winst draaide. Het operationele resultaat daalde naar 1,16 miljoen euro. In 2002 boekte Nozema nog een netto omzet van 41,22 miljoen euro en een operationeel resultaat van 12,65 miljoen euro.

De verliezen van Nozema NV worden volgens het bedrijf veroorzaakt door het digitale etherpakket Digitenne Holding BV, waar Nozema NV 30 % van bezit. Volgens Nozema NV waren ook kostenstrijgingen, een nieuw (lager) contract met de NOS, waartoe het 6 miljoen euro in 2003 terugstortte aan de NOS mede debet aan de verliezen. Opvallend is dat het eigen vermogen van Nozema NV eind 2003 101,7 miljoen euro bedroeg waarbij het 52 miljoen euro ‘op de bank’ had staan. De leden van de (formele) directie van Nozema NV, de Raad van Beheer waaronder o.a. oud-AVRO directeur Frans Maréchal en oud-NOS Raad van Bestuur lid Peter Dirks hebben in 2003 in totaal 54.100 euro als honorarium verkregen; 10.000 minder dan in 2002. De Raad van Beheer Nozema NV bestaat uit acht leden.

Nozema NV is voor 59 % in handen van de Staat der Nederland, 40 % van de grootste klant NOS en 1 % van Radio Nederland Wereldomroep (RNW).

Nozema-splitsing aangekondigd;ROZ-einde blijft uit

Minister Laurens Jan Brinkhorst (D66) van Economische Zaken heeft op 15 oktober jl. in een brief aan de Tweede Kamer uitleg gegeven over zijn plannen rondom de splitsing van de Nederlandsche Omroep Zender Maatschappij NV (Nozema NV). Na bestudering door DutchMedia blijkt uit de bijlage bij de brief in een planning dat het de bedoeling was dat de intrekking van de ‘Radio Omroep Zender Wet 1935’ (ROZ-wet) die de inrichting van de huidige Nozema-organisatie onder verantwoording van de minister regelt, op 22 oktober zou geschieden. Het voorstel tot intrekking van de wet is al in 2000 door de toenmalige Tweede Kamer genomen, maar werd om politieke redenen nooit door de Koningin en de achtereenvolgende kabinetten/ministers bekrachtigd.Het is onduidelijk waarom Brinkhorst en de Koningin de intrekking van de ROZ-wet nog steeds niet hebben bekrachtigd.

Inmiddels heeft DutchMedia vernomen dat de Tweede Kamer om een algemeen overleg heeft verzocht met Brinkhorst en verzocht ‘geen onomkeerbare stappen te nemen’ in reactie op de brief van 15 oktober jl. Inmiddels is minister Brinkhorst wegens een ongeluk naar verwachting één à twee weken niet actief als minister, waardoor onduidelijk is hoe de kwestie zal worden voortgezet.

De Tweede Kamer wenst daarbij – volgens aan DutchMedia beschikbaar gestelde documenten – ook te spreken over de situatie bij Digitenne. Nozema NV heeft thans 30 % van dit bedrijf dat zou worden uitgebreid tot 40 % (eveneens voor KPN die het produkt Digitenne inmiddels onder eigen KPN-vlag is gaan aanbieden). Onduidelijk is waarom dit tot op heden niet geëffectueerd is.

In de aangekondigde procedures zou per 1 januari 2005 (na de intrekking van de ROZ-wet) Nozema NV worden omgedoopt tot Nozema Services NV. Daarbij zou Nozema Services NV als een ‘gewone’ NV moeten opereren waarbij de aandelen voor 59 % van de Staat der Nederlanden, 1 % van Radio Nederland Wereldomroep en 40 % van de NOS zijn. Deze onderneming zou dan het ‘zenderexploitantenbedrijf’ moeten worden. Op 1 januari 2005 zou dan een nieuw ‘Mastenbedrijf BV’ moeten zijn opgezet waarin de masten zijn ondergebracht. Daarbij gaat het om masten van meer dan 40 meter, waarbij het de bedoeling is dat Mastenbedrijf BV zoveel mogelijk van deze masten onder beheer en bezit krijgt. Mastenbedrijf BV krijgt een verbod om zelf omroepdiensten aan te bieden en transparant met haar masten moet omgaan. Het Mastenbedrijf BV zal tot 10 januari 2005 onder Nozema Services NV blijven resorteren. Op 10 januari 2005 wordt de Staat der Nederlanden de enige aandeelhouder van Mastenbedrijf BV. Voor dit bedrijf geldt volgens de minister ‘worden alle beleidsmatige besluiten altijd kortgesloten met de minister van Economische Zaken’. Daarbij zal het ministerie van Financiele Zaken de aandeelhoudende rol op zich nemen.

Om tot deze situatie te komen, is het de bedoeling dat na de intrekking van de ROZ-wet de huidige Raad van Beheer (die de directie vormt) onder voorzitterschap van de oud-AVRO directeur Frans Maréchal komt te vervallen. In plaats daarvan zal tot 31 december een nieuwe Raad van Commissarissen worden benoemd met mevr. I Rutgers-van Lingen en mevr. V.A.J.Frissen als door de minister van Economische Zaken voorgedragen personen aangevuld met A. de Ruiter, T.J.J. Schmitz, J. de Vroe, P. Cloo en Cees Vis. Cees Vis is lid van de Raad van Bestuur van de NOS. W.J. Smit zal tot 31 december 2004 statutair directeur worden en is thans ad interim operationeel directeur bij Nozema NV.
Voor Mastenbedrijf BV worden mevr. I Rutgers-van Lingen, A de Ruiter en T.J.J. Schmitz
voorgedragen als leden van de Raad van Commissarissen, waarbij overigens is aangemerkt dat in de voorgelegde overeenkomsten niet is opgenomen dat deze dat ook ‘blijven’ bij Nozema Services NV. Beoogd nieuw statutair directeur van Mastenbedrijf BV is A. van Baarlen voor in ieder geval één jaar. Na 1 januari 2005 zal naar verwachting R. Timmermans als beoogd statutair directeur kunnen aantreden voor Nozema Service NV. Radio Nederland Wereldomroep (1 %), de NOS (40 %) en de Staat krijgen als dividend na de intrekking van ROZ-wet 23 miljoen euro mee.

Voor het verkrijgen van 100 % van Mastenbedrijf BV zal de staat aan Nozema Services NV 3,6 miljoen euro betalen. Het is de bedoeling dat op termijn Nozema Services BV als zenderexploitant verkocht wordt aan ‘een derde’. Volgens de stukken van de minister van EZ zou dit ‘voortvarend’ moeten geschieden. Een termijn koppelt de minister daar echter niet aan. De Staat blijft in de nieuwe situatie ook voor het mastenbedrijf meerderheidsaandeelhouder. In de voorstellen is de voordracht voor alle personen tot stand gekomen in de aandeelhoudersrelatie tussen de Staat (59 %), RNW en de NOS. Opvallend is daarbij dat de statutair directeur ook tot de benoemingsvoordrachten en afspraken behoren, waarmee de minister van Economische Zaken (zelf) ook voor het te verkopen Nozema Service NV aangeeft haar invloed (zoals die thans geldt bij de ROZ-wet) te voren al te hebben vastgelegd en invult. Het aandeel in Digitenne (nu 30 %) is opgenomen bij het te verkopen Nozema Services NV. Bovendien blijft een verstrengeling van belangen meespelen zolang de NOS als publieke landelijke omroep enerzijds aandeelhouder is en zetelt in de Raad van Commissarissen (middels Raad van Bestuur-lid Cees Vis) en anderzijds de grootste klant van Nozema Services NV/Nozema NV is.

De verkoop van Nozema Services NV en de splitsing van Nozema NV is een gevolg van de liberalisering, maar ook een gevolg van een continue voortdurende strijd tussen Nozema NV de commerciële zendersploitant Broadcast Partners over mastgebruik en verstorend marktgedrag. Dit is aan de orde sinds het vrijgeven van de zenderexploitatiemarkt. De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) is daarnaast dit jaar bezig met een onderzoek naar de markt voor zenderexploitatie.

‘Nader buigen over effectiviteit programmaraden’

Minister Laurens Jan Brinkhorst (D66) van Economische Zaken heeft aangekondigd met staatssecretaris Medy van der Laan (eveneens D66) van Cultuur & Media zich ‘nader te zullen buigen over de vraag wat een en ander betekent voor de effectiviteit van de programmaraden.’

Daarmee reageert Brinkhorst op de distributie-overeenkomsten die Casema met o.a. RTL Nederland, MTV Networks BV en SBS Broadcasting BV heeft gesloten waarin is opgenomen dat de zenders uitsluiten zich beschikbaar te stellen voor analoge distributie in het basispakket. De PvdA-kamerleden Staf Depla en Martijn van Dam hadden hier kamervragen over gesteld. Brinkhorst ging met zijn reactie (nog) niet in op de vraag van beide kamerleden of er sprake is van een ‘maas in de wet die gedicht moet worden’. Wel stelde Brinkhorst dat Casema voor programmaraden een (voorgeselecteerde) lijst hanteert waarop hoofdzakelijk publieke buitenlandse zenders voorkomen waarop de Nederlandstalige commerciële zenders ontbreken. Volgens Brinkhorst hebben commerciele omroepbedrijven als RTL, MTV en SBS hiervoor gekozen ‘onder meer vanwege ongewenste rasterwisselingen en het ontbreken van zekerheid over gezamenlijke doorgifte van deze programma’s in verband met de jaarlijkse advisering door de programmaraad’. De Raad van State gaf Casema en de omroepen in deze kwestie eerder dit jaar gelijk, opdat de kabelaars contractsvrijheid hebben dit soort contracten te sluiten met de omroepen, met als gevolg uitsluiting van programmaraden.

Brinkhorst deelt de mening van de Depla/Van Dam niet dat er voor het merendeel van de Casema-abonnees sprake is van ‘een prijsstijging van 8.50 naar 13.50 euro, ofwel van 58%’, omdat volgens de minister minimaal 95 % van de abonnees het totale analoge standaardpakket afneemt, waarin de commerciële zenders zijn opgenomen. Casema kondigde overigens aan per begin 2005 haar tarieven voor het standaardpakket verder te verhogen naar 15 euro per maand.

Einde oefening Canal+ Belgique: Be TV!

Na meer dan 15 jaar is de merknaam Canal+ verdwenen uit Franstalig België. Het moet de mannen van Canal+ France van het eerste uur, André Rousselet, Pierre Lescure en Marc Tessier (thans baas van de publieke Franse omroep France Télévisions) met weemoed vervullen dat juist aan de vooravond van de twintigste verjaardag van ontstaan van Canal+ in Frankrijk (op 4 november 1984) het voor de allereerste vestiging buiten Frankrijk het einde oefening is voor het merk Canal+. Een beetje Franse televisietrots verdwijnt daarmee buiten Frankrijk, juist in het taalgebied waar ook Frans wordt gesproken, ook al blijft een aantal Canal+-France programma’s wel via de zender Be 1 te zien….

Brussel, Wallonië en Luxemburg kennen met ingang van vandaag Be TV met de zenders Be 1 (opvolger hoofdzender Canal+ Belgique), Be 1+1, Be Ciné 1, Be Ciné 2, Be Sport 1 en Be Sport 2. Een en ander is het gevolg van de verkoop van de Canal+-activiteiten buiten Frankrijk. De betaaltelevisie-omroep te Franstalig België was al sinds eind vorig jaar niet meer in handen van Canal+. Een consortium van directeur Daniel Weekers (die in 1989 ook al aan de wieg stond van Canal+ Belgique zowel als aandeelhouder als directeur), kabelaars en de Waalse investeringsmaatschappij zijn de eigenaren van Be TV. Ook het Nederlandse Canal+ en Canal Digitaal Satelliet alsmede Canal+ Vlaanderen zoeken op termijn andere namen, aangezien deze allen niet meer onder de Canal+ Groep/Vivendi Universal vallen en op termijn het naamrecht ‘Canal+’ daartoe terugvalt. Het Poolse Canal+ is nog de enige niet-Franse preium-zenderactiviteit van Canal+/Vivendi Universal dat nog niet verkocht is en voor de meerderheid in bezit is van de Franse groep.

Zie ook de website van Be TV en dit eerder geschreven bericht.


CDS: Spice Platinum anders…

Canal Digitaal Satelliet (CDS) zal Spice Platinum op een andere wijze doorgeven dan oorspronkelijk voorzien was. Volgens operationeel directeur Kees Färber wordt zo beter omgegaan met huishoudens (al dan niet met kinderen) die overdag wellicht bezwaren hebben met de harde erotiek. Per 1 november zal Spice Platinum om die reden alleen van 22 tot 04 uur beschikbaar komen in plaats van X-Zone. Deze beschikbaarheid zal gelden voor alle bestaande X-Zone abonnees alsmede de smartcardhouders totdat deze geregistreerd zijn.

CDS zal voor de abonnees die Spice Platinum afnemen, vanaf medio november de zender op aanvraag 24 uur beschikbaar stellen. Hiertoe zal CDS de abonnees op de erotische zender middels een voice-respons systeem en internet de mogelijkheid bieden de 24-uur versie aan te vragen. Oorspronkelijk was het de bedoeling dat de 24 uur-versie aan alle abonnees die de erotische zender ontvangen beschikbaar worden gesteld waarop enige kritiek volgde waarmee CDS nu rekening houdt.

Boing!

Sommige zenders hebben wel heel aparte namen. Boomerang is er EEN uit de stal van Turner Broadcasting System. Op 20 november start in Italië nog zo’n zender met een aparte naam. Boing. Noch in het Italiaans, noch in het Nederlands wil het iets zeggen. Het is een kanaal dat voortkomt uit een joint venture van Mediaset en Turner Broadcasting System, bedoeld voor kinderen…..Boing heeft overigens de muziekzender VJ TV (van MatchMusic) van uit de Italiaanse ether gejaagd….

RTL Group: pan-Europees DRM!?

RTL Group, de moeder van RTL Nederland (RTL FM, Yorin FM, RTL 4-5-Yorin) kondigde tijdens de Duitse Müncher Medientage aan dat het kansen ziet voor de uitrol van DRM (Digital Radio Mondiale). Al eerder maakte RTL Group middels een promotie-CD Rom aanstalten van DRM werk te willen maken. Uit een door het DRM-consortium geopenbaard verslag blijkt dat Dan D’Aversa heeft aangekondigd dat RTL Group meewerkt aan het op de markt krijgen van goedkope DRM-ontvangers voor kerst 2005. DRM is een techniek die het mogelijk om digitaal op de bestaande middengolf en kortegolf uit te zenden op bestaande frequenties in een aanmerkelijk betere kwaliteit dan de huidige AM-kwaliteit. Inmiddels wordt in Europa reeds uitgezonden door talloze omroepen waaronder RTL France en het Duitse RTL Radio, Deutsche Welle, BBC Worldservice en Radio Nederland Wereldomroep (RNW). Ook BBC-man Mike Cronk gaf aan dat de BBC fors investeert in DRM en een echte uitrol in 2005 te verwachten is. Indien de DRM-techniek er in slaagt om al volgend jaar commerciële radio’s op te brengen, dan zou het ten opzichte van de DAB-techniek een veel voortvarender wijze van werken impliceren. Overigens studeert het DRM-consortium naar verluid naar mogelijkheden om zich met DRM op de FM band bezig te houden, wat een bedreiging kan worden voor DAB Eureka147.

Voormalig voorzitter Rai gekozen tot parlementslid

De voormalig voorzitter van de Italiaanse publieke omroep Rai, Roberto Zaccaria is vandaag gekozen tot parlementslid voor de centrumlinkse Ulivo. Zaccaria was verkiesbaar in de kieskring Milano en volgt nota de plek op van de populistische-rechtse leider Umberto Bossi op die om gezondheidsredenen zijn zetel en ministerschap in de regering Berlusconi opgaf. De opkomst was evenwel laag (gemiddeld 40,2 %). Zaccaria werd met 51,37 % van de stemmen gekozen in Milaan. Italië heeft sinds 1994 een overwegend districtenstelselsysteem. GEEN van de zeven beschikbare zetels ging naar de centrumrechtse ‘Casa Della Libertà’ van Berlusconi, waarmee deze een pijnlijk verlies leed (3 zetels), met name in Milaan waar de voormalig Rai-voorzitter zegevierde.

Zie ook het eerdere bericht over Zaccaria’s kandidatuur

Het Franse maandblad TéléSatellite bestaat 15 jaar! Het blad behoorde eind jaren 80 tot de pioniers van de Europese satelliet-tijdschriften en is nog steeds een van de toonaangevende tijdschriften voor satellietkijkers in Europa. Helaas is het blad niet te koop in Nederland, maar wel in Frankrijk, België, Zwitserland, Italië, Griekenland en zelfs in Franstalig Afrika, Turkije en Roemenië. Het blad heeft ook edities in het Portugees en Spaans opgezet.

Télé Satellite heeft ter gelegenheid van haar 180e uitgave delen van het allereerste nummer dat in oktober 1989 verscheen, waarin melding wordt gemaakt van de mogelijke start van TV 10 en RTL Véronique (toen aangeduid als RTV).

Klik hier om dat nummer te bekijken