NOS sinds 16 juli zonder Raad van Toezicht; ruim drie maanden geen toezicht op NOS-beleid

De Nederlandse Omroep Stichting (NOS) zit sinds 16 juli jl. zonder Raad van Toezicht. Met het ontbreken van een Raad van Toezicht wordt er thans geen toezicht gehouden op het beleid van de directie en de algemene gang van zaken binnen de NOS. Ook toezicht op  de pluriformiteit van het media-aanbod van de NOS, zoals de Mediawet stelt ontbreekt hierdoor.

Dit is een gevolg van het niet tijdig benoemen van een nieuwe Raad van Toezicht door minister Marja van Bijsterveldt (CDA) van OCW. Tot een wetswijziging van 16 juli jl. vormden de leden van de Raad van Bestuur van de NPO de Raad van Toezicht van de NOS. “Sinds de wetswijziging is de Raad van Bestuur (Henk Hagoort en Ruurd Bierman, red) van de NPO niet meer de Raad van Toezicht van de NOS,” aldus woordvoerder Erik Kroeze van de NPO tegenover DutchMedia. Wettelijk is dat overigens ook niet meer toegestaan.

De aangenomen wetswijziging die de NOS verder politiseert door een directe ministersbenoeming van de NOS Raad van Toezicht, dateert van circa twee jaar geleden en is er gekomen op voorstel van VVD’er Johan Remkes met alleen de tegenstemmen van PvdA, PVV en SGP. De NOS Raad van Toezicht benoemt de directie van de NOS, die de hoofdredacteur van het NOS Journaal benoemt.

Rolf de Wit stelt namens de NOS dat er sprake is van een ‘overgangsituatie’. Afgelopen voorjaar werd een vacature geplaatst voor 5 leden van de NOS Raad van Toezicht die door een selectiecommissie zou worden voorgedragen aan minister Van Bijsterveldt. Daarbij maakten de NOS-directie (waaronder Jan de Jong) en vertegenwoordigers van het ministerie van OCW deel uit van deze selectiecommissie. Onduidelijk is waarom niet tot een benoeming is gekomen. Het ministerie van OCW reageerde desgevraagd niet op vragen hierover. De NOS wacht op een benoeming door de minister en stelt dat namens de selectiecommissie kandidaten zijn aangedragen. Het begeleidingsbureau PublicSpirit zegt ‘binnenkort’ een benoeming te verwachten. De NOS verwijderde een webpagina met de ‘oude’ leden van de NOS Raad van Toezicht na vragen van DutchMedia

De NOS is sinds 1 januari 2010 wettelijk een zelfstandige publieke landelijke omroepstichting die los is komen te staan van de Stichting NPO (Nederlandse Publieke Omroep). De NOS is verantwoordelijk voor nieuws, sport en evenementen dat zich ‘bij uitstek leent voor gezamenlijke verzorging’. Ook is de NOS verantwoordelijk voor teletekst. De NOS is aldus bij wet opgedragen onder andere het NOS Journaal en Studio Sport te verzorgen.

Nederlandse Publieke Omroep vraagt 792 miljoen euro aan regering voor 2012

De Nederlandse Publieke Omroep heeft voor 2012 792,492 miljoen euro aan financiering gevraagd voor de uitvoering van haar publieke landelijke omroep-taken. Dit is 5,5 miljoen lager dan de NPO in 2011 vroeg. Volgens de NPO komt dit door het ‘uiteindelijk niet’ toekennen van 23 miljoen aan extra structureel budget in 2011 en het in 2011 niet toekennen van 1,9 miljoen euro voor innovatie en nieuwe media; ook zijn een aantal indexeringscorrecties toegepast. Overigens stelt de NPO dat het in oneven jaren sinds 2009 6,5 miljoen euro van het OCW-budget reserveert om bij ‘superevenementen’ te kunnen inzetten. De NPO begroot daarbij een verlies van 8,059 miljoen euro waarbij dit voor rekening komt voor het NPO-deel. In totaal begroot de NPO 837,293 miljoen euro; dat is ongeveer hetzelfde bedrag als in 2011. Door een lagere budgetaanvraag aan de minister en lagere eigen inkomsten, wordt een verlies geprognosticeerd. Er is een voorschot genomen op bezuinigingen, maar in de exploitatie wordt die pas per 2013 ge-effectueerd (oplopend naar 127 miljoen euro minder per jaar per 2015). De NPO verwacht dat er 350 FTE’s komen te vervallen alsmede 300 tijdelijke contracten niet verlengd worden.

Per 2012 stopt de NPO met themakanalen Consumenten24, Geschiedenis24, Spirit24 en Sterren24. De overige 8 themakanalen zullen blijven bestaan. Spirit24 en Sterren24 zullen als webkanalen overigens blijven bestaan, maar niet meer via digitale kabel, satelliet en IPTV worden verspreid. De bedoeling is dat het aantal webstreams teruggebracht wordt van 78 naar 40 en dat het aantal websites van 1074 naar 615. Per 1 september jl. is overigens een einde gekomen aan de distributie van digitale audiokanalen die net als ‘interactieve service-menu’s’ geen succes bleken te zijn.Via HBB-technieken gaat de NPO door met interactieve mogelijkheden, maar dan onder eigen beheer en via universele standaarden.

In 2012 wil de NPO met DAB+ en DMB actief worden alsmede Nederland 1, 2 en 3 via internet gaan distribueren, iets dat nog niet het geval is.

RADIO

Radio 1 krijgt in 2012  1,1 miljoen euro minder te besteden dan in 2011.  Toch moet de zender meer aansluiting vinden bij jongere doelgroepen, aldus de meerjarenbegroting van de NPO.  Radio 2 moet het met circa 200.000 euro minder doen. De zender zal zich meer gaan richten op Nederlandse en Nederlandstalige muziek en zal daartoe een nieuw evenement introduceren. Op zondag en op de avonden zal Radio 2 een jonger profiel moeten krijgen om meer 35-44 jarigen aan te trekken. Radio 3FM mag in 2012 1,4 miljoen meer besteden. Nieuwe crossmediale projecten en het continueren van bestaande projecten is voor Radio 3FM de doelstelling voor 2012. Radio 4 krijgt nadat het afgelopen jaar 2 miljoen minder te besteden had, weer 1,5 ton euro meer. Radio 4 zal volgens de meerjarenbegroting de interactie met luisteraars meer moeten opzoeken en ‘verder’ ontwikkelen aan de presentatie, muziek en ‘tone of voice’ en zichtbaarder worden om meer luisteraars te treken. Radio 5 wil haar marktaandeel bij 55+ers vergroten naar 9,5 % en in het weekeinde de programmablokken langer maken en ‘logischer’. Radio 5 kent twee onderdelen: Radio 5 Nostalgia met oudere muziek voor 55+ers en een avond en weekendprogrammering met religieuze, spirituele en doelgroepgerichte programma’s. Radio 5 krijgt circa 900.000 euro op jaarbasis minder nadat het vorig jaar 4 miljoen toebedeeld kreeg in de begroting (toen nog er van uitgaande dat Radio 5 zou splitsen in Radio 5 en Radio 7, dat niet doorging). Radio 6  krijgt in 2012 bijna een ton euro meer, waarbij de zender ‘meer als een geheel’ moet gaan klinken en meer themaweken krijgt. FunX die circa 1,5 ton euro meer krijgt voor de landelijke editie, nadat het eerder 2,5 ton euro minder kreeg, krijgt vanuit de NPO een bijzondere opdracht. ” De NPO werkt in het najaar van 2011 uit óf en zo ja hoe de landelijke editie van de zender kan worden ingebed binnen de landelijke Publieke Omroep”. Daarbij is het volgens de meerjarenbegroting de bedoeling ‘afhankelijk van keuzes’ om te bezien of deze als “landelijke publieke urban jongerenzender ingebed binnen de strategie en werkwijze van de landelijke Publieke Omroep”. Onlangs werd de directie van FunX gewisseld, mede vanwege een verschil van inzicht bij FunX. De werkwijze van de NPO is in tegenstelling tot FunX er een om met de verschillende omroepverenigingen zenders te laten invullen. Over etherfrequenties heeft de NPO het niet in haar meerjarenbegroting.

TELEVISIE

Voor de televisie-activiteiten wordt 11,2 miljoen euro minder gebudgetteerd. In 2012 wil de NPO voor Nederland 1 de zaterdagavond doorontwikkelen alsmede nieuwe programma’s voor het begin van de primetime ontwikkelen.Nederland 2 zal meer met sociale media gaan doen en wil meer samenwerking tussen de ‘kunstomroepen’ alsmede evenementen een herkenbaardere plek geven op Nederland 2. Nederland 3 zal meer buitenlandse series gaan uitzenden en meer samenwerken rondom (muziek)evenementen, alsmede meer van internet gebruik maken. Op journalistiek terrein wil de NPO in algemene zin in 2012 dat het ‘geprofileerde’ aanbod ‘meer eigenzinnige journalistieke’ keuzes maakt en meer ‘dissonante’ geluiden laat horen. Ook een specifiekere programmering omtrent ‘onderzoeksjournalistiek, financieel-economische berichtgeving’ en ‘berichtgeving over Europese besluitvorming’ is onderdeel van de journalistieke peilers van de NPO in 2012. Omtrent representativiteit van allochtonen en vrouwen op radio en televisie stelt de NPO in haar meerjarenbegroting slechts dat de ‘nadruk’ op een ‘selectie’ van programmatitels komt te liggen.

Uitzending Gemist tegen betaling?

De NPO stelt met betrekking tot Uitzending Gemist dat ze ‘de mogelijkheid van het marktconform aanbieden van een betaalvariant van Uitzending Gemist’ als ‘alternatieve inkomstenbron’ verkent. Daarbij stelt de NPO dat in de toekomst ‘wellicht’ een gebruikersvergoeding’ gevraagd kan worden voor het ‘dekken van rechten in het digitale domein’. Op 24 oktober nuanceerde de NPO deze zinsnedes uit de Meerjarenbegroting door in een persverklaring te stellen dat de studie gaat om een ‘uitbreiding’ van de bestaande dienst om zo ook programma’s waarvoor het nu nog de rechten voor Uitzending Gemist niet bezit, tegen betaling kan aanbieden (dramaseries, films en aangekochte buitenlandse programma’s). Bestaande programma’s zijn bovendien veelal voor een beperkte tijd terug te vinden.  Volgens de NPO hoeft de vraag om een vergoeding niet gesteld te worden voor ‘programma’s waar de NPO de rechten zelf al bezit, zoals nieuws en informatie’.

Eerste vrouw in NPO-Raad van Bestuur; drie leden ondanks bezuinigingen; voorzitter Hagoort beschikbaar tot 2018

De Raad van Bestuur van de Stichting Nederlandse Publieke Omroep (NPO) bestaat per januari 2012 weer uit drie leden. Shula Rijxman is per januari 2012 voor een periode van vijf jaar benoemd als nieuw lid van de NPO-Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht van NPO en minister Van Bijsterveldt (CDA) hebben ingestemd met haar benoeming. Het is voor het eerst dat een vrouw lid wordt van de NPO-Raad van Bestuur, die sinds diens instelling sinds 1998 louter uit mannen heeft bestaan.

Bij het terugtreden van Cees Vis op 1 april jl. meldde de Raad van Bestuur van de NPO terug te gaan naar twee leden. Met de nieuwe benoeming blijkt dat dat op 1 juni 2013 op zijn vroegst gerealiseerd kan zijn. Minister Van Bijsterverldt heeft in haar wetsvoorstel voor wijziging van het aantal leden van de NPO-Raad van Bestuur opgenomen dat deze nog steeds uit drie leden kan bestaan, waardoor de minister samen met de NPO-Raad van Toezicht een derde lid kan laten benoemen, “voor het geval zou blijken dat de omvang van de werkzaamheden zodanig toeneemt dat alsnog de benoeming van een derde lid in de raad van bestuur noodzakelijk is”, aldus Van Bijsterveldt.

Ruurd Bierman die sinds 1 juni 2003 lid is van de NPO Raad van Bestuur zal per 1 juni 2013 zijn functie moeten neerleggen omdat diens termijn wettelijk niet verlengd kan worden. De bezoldiging voor Ruurd Bierman stond in 2010 overigens voor 207.100 euro in de jaarrekening. Gezien het nieuwe regime, zal Shula Rijxman aan de Balkenende-norm moeten voldoen; Henk Hagoort voldeed daar sinds diens indiensttreding aan (185.700 euro). Overigens is ook Ton Tekstra voor de NPO Raad van Bestuur tot 1 september 2013 nog actief als ‘gevolmachtigd’ vertegenwoordiger voor o.a. technologie en distributie, waarmee het aantal FTE’s voor de Raad van Bestuur op 3,5 komt in 2012.

Henk Hagoort, voorzitter van de NPO-Raad van Bestuur heeft volgens woordvoerder a.i. Bart Jochems aangegeven de ambitie te hebben nog eens vijf jaar (dus tot 2018) die positie te willen innemen. Hagoort, verwant met het CDA die de minister van OCW levert, was voor 2008 directeur van de Evangelische Omroep. Sinds de instelling van de Raad van Bestuur van de NPO heeft geen enkele voorzitter een tweede termijn verkregen. Hagoort nam op 1 juni 2008 de voorzittershamer over van CDA-partijgenoot Harm Bruins Slot.

Ziggo: wederom hogere winsten, hogere omzetten; tv-omzet stagneert

De grootste kabelexploitant van Nederland, Ziggo heeft over het afgelopen kwartaal wederom hogere omzetten en operationele resultaten gerapporteerd. De totale televisie-omzetten stagneren.  Dit blijkt uit de vandaag bekend gemaakte kwartaalcijfers over het derde kwartaal. Het bedrijf boekte een omzet van 375,63 miljoen euro (was 363,69 miljoen in het tweede kwartaal) met een EBITDA-winst van 210,07 miljoen (was in het tweede kwartaal nog 206,937 miljoen). EBITDA is winst voor belasting, rente, amortisatie en afwaardering. Het operationeel resultaat na amortisatie en afwaardering bedroeg 134,6 miljoen; dit was in het tweede kwartaal nog 131,87 miljoen euro. De netto-winst van Ziggo was 39,474; dat is iets lager dan in het tweede kwartaal toen nog 47,815 miljoen werd gerapporteerd. Dit laatste komt door een iets hogere afwaardering en amortisatie. Het nettoresultaat is vergeleken met vorig jaar door andere financieringswijzes met een radicaal lagere amortisatie (afschrijving van de goodwill) positief geworden.

Opvallend is dat de r/tv-omzet bij Ziggo in totaliteit licht daalt in het afgelopen kwartaal. De R/tv-omzet bedroeg 157,9 miljoen euro ten opzichte van 158,4 miljoen euro in het tweede kwartaal. Alhoewel de pluspakketten daarbij stijgen, daalt de omzet in de standaardpakketten, ook op jaarbasis. Dit komt door het verlies aan klanten. Door hogere omzetten bij de pluspakketten is dit op jaarbasis nog wel stijgend. Op 1 september jl. is het nieuwe pluspakkettenmodel van kracht geworden bij Ziggo; pas bij de vierde kwartaal-cijfers valt iets te zeggen over de impact hierover in de cijfers.

De totale schuldenlast van Ziggo (het hoogste holdingbedrijf) bedroeg op 30 september jl. 5,48 miljard euro, waarvan 2,23 bij de eigen aandeelhouders. In totaal betaalde Ziggo 120,2 miljoen aan rentelasten in het afgelopen kwartaal. Ziggo Bond Company BV is tot aan 2017 gefinancierd.

In het derde kwartaal werd het terugbrengen van het aantal analoge kabeltelevisiekanalen bij Ziggo voltooid naar 25. Ziggo telde 3,021 miljoen klanten op 30 september jl.  In het half jaar daarvoor verloor Ziggo 42000 klanten. In het derde kwartaal was dat net iets meer dan regulier, waarmee Ziggo uitkomt op 72 % aan klanten in het eigen verzorgingsgebied, waarbij inmiddels meer dan 2,1 miljoen klanten (ook) digitaal kijkt (69,6 %). Het aantal digitaal extra betalende kijkers (pluspakketten) bedraagt thans 944.000 op 30 maart was dit nog 921.000. In het tweede kwartaal verloor Ziggo nog een flink aantal klanten, toen volgens eigen zeggen vanwege Eredivisie-seizoensinvloeden. Met de invoering van de nieuwe pakketten en het weer beginnen van de competitie, heeft Ziggo dat aantal uiteindelijk fors weten te verhogen.

Beursgang

Ziggo voormannen Bernard Dijkhuizen en Bert Groenewegen stelden tijdens de telefonische investeerdersconferentie dat het bedrijf bezig is zich goed voor te bereiden op een beursgang, maar dat het de ‘markt is die bepaalt wanneer het een goed moment is’ en het ‘een vraag voor de aandeelhouders’ is wanneer en of Ziggo naar de beurs gaat. Warburg Pincus en Cinven, private equitybedrijven zijn de eigenaren van Ziggo. Dijkhuizen is overigens geenszins bevreesd voor concurrentie: “zoals onze cijfers tonen, zijn wij extreem succesvol in concurrenten te verslaan en veel klanten van hun kant op onze infrastructuur te verkrijgen. Het wordt moeilijk voor hun, want wij hebben de kansen en wij hebben zulke aantrekkelijke oplossing dat het moeilijk wordt om ons te verslaan,” aldus de zelfverzekerde algemeen directeur (CEO) van Ziggo die stelde dat slechts heel beperkt weglopende klanten naar concurrerende glasvezelaanbieders overstappen.

Nieuw luisteronderzoek: introductie horloges (mediawatch) en aandacht allochtonen

Het Radio Advies bureau (RAB), de branche-organisatie van publieke en commerciele radiozenders heeft gister het nieuwe ‘Nationaal Luister Onderzoek’ (NLO) gepresenteerd. Per 1 januari 2012 gaat een nieuwe periode in waarin IntomartGFK als winnaar van de nieuwe aanbesteding wijzigingen zal aanbrengen in het onderzoek. De belangrijkste wijzigingen zijn het opdrachtgeverschap, de inzet van horloges/mediawatch en aandacht voor allochtonen.

George Bohlander (directeur RAB) en Paul van Niekerk (directeur Media Onderzoek IntomartGFK) presenteerden de nieuwe opzet. De nieuwe opdrachtgever van het luisteronderzoek is ondergebracht in een Joint Industry Comitee (JIC), waarbij RAB, Platform Media Adviesbureaus (PMA), Bond van Adverteerders (BVA) en de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) deelnemen. Namens de radiostations zijn Jan Willem Bruggenwirth (Radio 538/Slam!FM/Radio 10 Gold), Ab Trik (Sky Radio Group) en Herman ten Cate (100%NL) de deelnemende bestuursleden. De NPO heeft Jeroen Verspeek (hoofd KLO NPO) afgevaardigd.

De kern van het onderzoek blijft het zogeheten ‘radiolog’ onderzoek waarbij op basis van herinnering in totaal 9000 (wisselende) respondenten dagelijks een ‘dagboekje’ invullen. Inmiddels is 70 % hiervan digitaal. Nieuw is dat hiertoe ook via smartphones gewerkt zal worden. 30 % blijft op papier het ‘dagboekje’ invullen waarbij per kwartier wordt ingevuld wat beluisterd is. Aan de hand van deze cijfers wordt het marktaandeel en de luisterdichtheid bepaald. Nieuw is ook dat alle dagen van het jaar gemeten zal worden.

Voor de representativiteit binnen het onderzoek zeggen Van Niekerk en Bohlander te streven naar zoveel als mogelijk de CBS-inwonerkarakteristieken te volgen. Er was de afgelopen kritiek op de samenstelling van het panel waarbij zowel jongeren als allochtonen ondervertegenwoordigd waren. Volgens Van Niekerk is het de bedoeling dat met de inzet van Smartphones en internet meer jongeren worden aangesproken. De inzet van internet (radiolog) en het ‘random’ benaderen van de bevolking door alle nummers te bellen (behoudens de bel-me-niet registers) biedt al verbeteringen volgens de betrokkenen. Om allochtonen meer te betrekken in het onderzoek zal meer aandacht komen voor de werving en persoonlijke begeleiding van respondenten. Een concreet quotum is niet afgesproken, wel streeft het JIC zoveel mogelijk naar representativiteit volgens de CBS-cijfers.

Het meest in het oog springende vernieuwing is de inzet van 325 mediawatch-horloges. Daarbij wordt via een systeem van audiomatching vergeleken met hetgeen radiostations uitzenden, nauwkeurig bijgehouden hetgeen gebruikers luisteren. Na een week worden de horloges ingenomen en uitgelezen. Aangezien de steekproef 325 mensen omvat, zal deze niet gebruikt worden voor de marktaandeel/luisterdichtheidcijfers. Vanaf 2013 zal gerapporteerd kunnen worden op index/minutenniveau van programma’s op basis van de steekproef, waarbij het radiolog als basis wordt gebruikt. Tot nu toe werd alleen op kwartierniveau gerapporteerd. Op langere termijn wordt gekeken of met de mediawatch-methode meer mogelijk is.

Overigens reikte RAB de jaarlijkse radioreclame-awards gister uit in Amsterdam. Vakprijs Goud was voor Albert Heijn met ZomerHits (TBWANeboko/Kobalt), de Publieksprijs was voor Ohra Autoverzekering met Bom in Eend (Doom&Dickson/Kobalt); de vakprijs non-profit was voor Fonds Slachtofferhulp met Aanranding Geweld (Publicis/Kobalt). Radio-adverteerder van het jaar was Friesland Bank (Roorda Reclamebureau/Mediaxplain).