Nederland grootste EU-leverancier porno-uitzendlicenties; kritiek vanuit andere EU-landen

Nederland blijkt de grootste leverancier te zijn binnen de Europese Unie van uitzendlicenties voor erotische zenders. Dit leidt tot kritiek vanuit andere EU-landen waaronder Frankrijk, Duitsland, Hongarije en Tsjechië. Het Commissariaat voor de Media wil in 2010 ‘bijzondere aandacht’ op de pornozenders vestigen in haar toezichthoudende rol. Dit blijkt uit een brief die het Commissariaat voor de Media over haar beleid in 2010 aan minister Plasterk in november heeft gestuurd.

Soms worden zenders ook in Nederland gedistribueerd, maar het kerndoel van de meeste in Nederland gelicenceerde erotische zenders, is de uitzending buiten Nederland. Grote bedrijven als Playboy Enterprises (Private Spice via STV International BV), Beate Uhse/DITVE (via Liliocerus Holding BV), Friendfinder Networks (Penthouse) (Penthouse HD via PH Media BV), maar ook middelgrote bedrijven als Marc Dorcel, LFP Inc (Hustler TV via Sapphire Media International BV) en kleinere bedrijven maken gebruik van Nederland als land waar vrij eenvoudig een uitzendlicentie is te verkrijgen.

Het Commissariaat voor de Media meldt dat de afgelopen periode zowel de Europese Commissie als toezichthouders uit andere EU-landen zich bij Nederland beklaagden en vragen stelden over de content die de erotische zenders uitzenden. Die gaat onder andere over content die volgens de Europese richtlijn nooit mag worden uitgezonden omdat het om ‘ernstige’ schade zou gaan. Tsjechië heeft daartoe aangekondigd een in Nederland gelicenceerde zender te willen censureren omdat de inhoud dusdanig strijdig zou zijn met Tsjechische wetgeving en Nederland na klachten niet heeft ingegrepen.

Het Commissariaat voor de Media stelt dat het Nederlands Instituut voor Classificatie van Audiovisuele Media (NICAM) er (middels een wetenschapscommissie) niet in is geslaagd om daartoe een begripsdefinitie van ‘ernstige schade’ te maken, waardoor het Commissariaat besloten heeft zelfstandig het begript te gaan ‘operationaliseren’. Diensten op aanvraag (on demand) mogen overigens wèl ‘ernstige’ schade content omvatten. Ook stelt de Nederlandse mediatoezichthouder dat in 2010 er nadrukkelijker gekeken zal worden of op basis van de Europese jurisdictieregels er wel recht is op een Nederlandse uitzendlicentie om te voorkomen dat er zomaar uitzendlicenties worden afgegeven. De praktijk is dat veel erotische zenders een (gerenomeerde) advocaten-, administratie- of andersoortig adressen gebruiken voor het verkrijgen van een uitzendlicentie, maar in werkelijkheid elders gevestigd zijn. In haar brief aan de minister noemt het Commissariaat voor de Media concreet alleen de zender SexView bij naam. Deze zender die bij een administratiekantoor in Nieuwegein gevestigd was (Satellite Data Broadcasting), maar in handen is van een in Cyprus gevestigde entiteit, waarvan de eigenaar onduidelijk is, heeft afgelopen maand haar naam gewijzigd. Onduidelijk is met welke uitzendlicentie deze tot ‘Theme-X’ omgedoopte zenders werkt. Het Commissariaat voor de Media publiceert overigens geen naam, adres, woonplaats-informatie meer over (nieuwe) uitzendlicenties, waarmee deze zenders in redelijke anonimiteit kunnen opereren.

Europese Commissie accoord met tarieven wederverkoop analoog kabelpakket; kritiek op implementatiebesluit

De Europese Commissie is afgelopen week accoord gegaan met de door de Onafhankelijke Post & Telecommunicatie Autoriteit (OPTA) in concept voorgelegde wederverkoop (WLR-C) tarief-besluit van het analoge kabelpakket. Bij UPC is dit tarief vastgesteld op 8,84 euro per maand (10,52 euro inclusief BTW) en bij Ziggo op 8,46 euro (10,07 euro per maand inclusief BTW). Ziggo omschreef dit besluit als er een waar OPTA ‘de weg volledig kwijt is’ en noemt het besluit een soort ‘dictaat’, waarbij Ziggo ‘een oor wordt aangenaaid’ en stelde dat ‘bij uitvoering van het besluit verdere digitalisering van Nederland vertraagd wordt’. In de optiek van Ziggo is  in het meer dan 80 bladzijde tellende document ‘niet aangegeven waarom ze tot het tarief komt,’ waarmee het ‘volslagen’ onduidelijk is waar deze op gebaseerd zou zijn. Een OPTA-woordvoerster zij hierover desgevraagd dat deze best open staat voor inhoudelijke kritiek en als er onderbouwing zou ontbreken, deze graag toevoegt in het definitieve besluit en daartoe kabelbedrijven uitnodigt hun kritiek aan de OPTA kenbaar maken.

De Europese Commissie deelt de gegeven kritiek van Ziggo duidelijk niet. In een persverklaring stelt de Europese Commissie dat ze ‘geen commentaren’ hebben op de door OPTA gemaakte analyses en dat OPTA door kan gaan met de consultatie opdat een ieder daarover zijn mening kan geven, waarna een definitief OPTA-besluit kan volgen.

Over het implementatiebesluit heeft de Europese Commissie wèl kritiek op OPTA geuit. De Europese Commissie stelt niet ‘overtuigd te zijn’ over de proportionaliteit van de voorgestelde termijnen voor de implentatie van de wederverkoopverplichtingen, in het bijzonder die van 6 weken voor alleen het analoge pakket. De Europese Commissie heeft daartoe OPTA opgeroepen om in haar definitieve besluiten alle technische en praktische details te presenteren over hoe dit als opmaat kan gelden voordat uiteindelijk alle klanten het analoge pakket via andere partijen kunnen afnemen. De Europese Commissie stelt dat het daarbij duidelijk moet maken dat de procedures ‘adequaat’ en ‘realistisch’ zijn. Uit het definitieve besluit zal duidelijk moeten worden of de OPTA van mening blijft dat maart als startdatum voor wederverkoop van het analoge kabelpakket haalbaar blijft.

Commissariaat voor de Media geeft minister Plasterk lichte kritiek over concurrentietoets publieke omroep

Het Commissariaat voor de Media heeft minister Ronald Plasterk (PvdA) middels een diplomatieke omschrijving lichte kritiek gegeven over de wijze waarop deze omgaat met de door de Europese Commissie opgestelde nieuwe regels met betrekking tot staatssteun en markttoets voor nieuwe diensten die eind oktober van kracht zijn geworden. De PvdA-mediaminister heeft in een onlangs geopenbaard mediabesluit gesteld dat de Europese Commissie Nederland voorwaarden heeft gesteld met betrekking tot de eerder door het parlement aanvaarde ‘experimentenregeling’ opdat deze ‘op een zo beperkt mogelijke schaal en voor een beperkte duur’ plaats vinden. Plasterk stelt dat daarmee het publieksbereik beperkt dient te blijven (‘tenzij dit door technische omstandigheden niet mogelijk is of onevenredig hoge kosten met zich meebrengt’) en dat de maximumduur tot een jaar wordt beperkt. Plasterk stelt daarbij dat het niet mag neerkomen op ‘de introductie van een nieuwe volwaardige dienst’ en dat maximaal 2 % van het totaalbudget van de publieke omroep daaraan begroot mag worden zonder instemming van de minister (in 2009 was dit 13 miljoen euro).  Overigens stelt het Mediabesluit van de minister dat als tijdens een experiment er een aanvraag is gedaan (via de begroting) voor een definiteve dienst, dit experiment kan door blijven lopen totdat er over besloten is door de minister.

In de dit jaar van kracht geworden mediawet is opgenomen dat de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) zelfstandig kan beslissen tot de invoering van experimentele diensten. Voor de start van (regulier) nieuwe zenders en aanbod kan de NPO hiertoe een aanvraag doen via de concessie alsmede via de begroting, waarbij de minister van OCW beslist hierover. Een procedure die volgens de mededeling van de Europese Commissie is omschreven, bestaat in Nederland formeel niet, anders dan dat de minister ‘ad hoc’ handelt. Het Commissariaat voor de Media stelt hierover dat ‘mocht de Europese Commissie echter tot het oordeel komen dat Nederland alsnog aanvullende maatregelen moet treffen, dan zullen een markttoets en wellicht een (aanvullende) public value toets geintroduceerd moeten worden’. Daarbij stelt de mediatoezichthouder dat dergelijke functies goed bij haar passen, waarbij ze eveneens stelt uit te gaan van ‘onafhankelijk’ toezicht.

In de mededeling van de Europese Commissie is  gesteld dat de beoordeling ‘aan de hand van een open raadpleging, de totale impact van een nieuwe dienst op de markt door de situatie met de geplande nieuwe dienst af te zetten tegen die zonder de nieuwe dienst’. Dit opdat gegarandeerd wordt dat de ‘overheidsfinanciering van significant nieuwe audiovisuele diensten niet zodanig de voorwaarden inzake handelsverkeer en mededingingsvoorwaarden verandert dat het gemeenschappelijk belang wordt geschaad. Volgens de Europese Commissie kan een dergelijke beoordeling ‘alleen objectief zijn’ indien deze wordt uitgevoerd ‘door een instantie die daadwerkelijk onafhankelijk is van het management van de publieke omroep, ook wat betreft de aanstelling en het ontslag van de leden ervan, en indien deze instantie over voldoende capaciteit en middelen beschikt om haar taken uit te voeren’.  De minister benoemt de leden van de Raad van Toezicht van de NPO, en heeft een instemmingsbenoemingsbevoegdheid voor de leden van de Raad van Bestuur van de NPO (evenals een schorsing/ontslag-sinstemmingsbevoegdheid) en benoemt eveneens de leden van het Commissariaat voor de Media en heeft daarbij eveneens schorsende en vernietigende beslisbevoegdheid op beslissingen van het Commissariaat voor de Media.

De Europese Commissie heeft in een persbericht afgelopen week gesteld dat de Nederlandse regering de mediawettelijke wijzigingen mede naar aanleiding van de nieuwe Europese Richtlijn nog niet heeft genotificeerd aldaar.

Ziggo bekritiseert rol Tweede Kamer bij positiebepaling digitale verspreiding regionale publieke omroep; plek 11 voor regio-omroep lukt niet

De grootste kabelaar van Nederland bekritiseerd de Tweede Kamer en PvdA-minister Plasterk aangaande de uitgesproken opvatting dat de regionale publieke tv-zenders op plek 11 van de lijstvolgorde van digitale kabelpakketten dient te komen. CDA, VVD, PvdA en SP waren het in de Tweede Kamer erover eens geraakt dat de huidige positionering van regionale publieke zenders ‘onwenselik’ is en vroegen PvdA-minister Plasterk hier maatregelen toe te treffen.

De minister zei de Kamer toe met kabelexploitanten en KPN in gesprek te gaan over de positionering van regionale publieke zenders in het digitale aanbod en noemde de voorkeurspositie ’11’ een ‘goed idee’.

Ziggo-woordvoerder Gradus Vos over de Twede Kamer en Plasterk: “Deze discussie raakt volgens ons kant nog wal. Allereerst is het toch op zijn minst erg vreemd te noemen dat Kamerleden zouden kunnen bepalen op welke plek een zender moet staan. Volgens mij willen burgers helemaal niet dat de overheid dit soort dingen bepaalt. Bovendien, waarom zouden de publieke regionale omroepen van de overheid een voorkeursbehandeling ten opzichte van de commerciële regionale zenders moeten krijgen? De uitspraak van Joop Atsma (CDA-kamerlid, red) dat de huidige plek leidt tot een achteruitgang van populariteit van de publieke regionalen is natuurlijk onzin. Het soort en de kwaliteit programma’s gekoppeld aan de marketing bepaalt de populariteit,” aldus de Ziggo-zegsman. Volgens de Ziggo-woorvoerder is ‘zappen’ in het digitale domein minder gebruikelijk dan analoog. Volgens Ziggo kijken mensen voornamelijk via kanaalnummers en de EPG, “Kijkers die toch willen vasthouden aan het zappen zetten hun favoriete zenders bij elkaar en kiezen dus of zij de reg. omroep daarbij zetten,” aldus Vos. Ziggo wijst er daarbij op dat de regionalen in de ‘900-nummers’ staan en dat dat ‘met opzet gedaan is ‘omdat zapkijkers dan vanaf Nedederland 1 binnen een paar keer zappen bij hun regionale omroep terecht komen. Je moet dan wel ‘achteruit’ zappen.” aldus Gradus Vos die daarmee de door kamerleden vermeende onvindbaarheid van regio-zenders bestrijdt. De Ziggo-zegsman wijst er ook op dat Ziggo heeft geconstateerd dat kijkers het liefst hun publieke regionale omroep, hun commerciële lokale omroep en hun lokale omroep bij elkaar hebben staan. “Op dit moment onderzoeken wij hoe wij dat kunnen implementeren, maar ik verzeker je dat plek 11,12 en 13 niet lukt,” aldus de Ziggo-zegsman. UPC zegt bij monde van Ronald Sutmuller de discussie niet via de media te willen voeren, maar liever rechtstreeks met de minister, cq. zijn ambtenaren.

Canal Digitaal: Cartoon Network/TCM, RTL 4 HD en Boomerang terug en nieuw

Het satellietaanbod van Canal Digitaal zal nog voor kerst worden verrijkt met Cartoon Network en TCM in het zogeheten familiepakket. Dit heeft M7 Group SA DutchMedia laten weten. Cartoon Network en TCM verlieten het satellietaanbod eerder doordat geen nieuwe overeenkomst gesloten werd. RTL4 HD zal waarschijnlijk voor het einde van dit jaar de plek van MyZen HD innemen in het HD-pakket van de satellietaanbieder. De bedoeling is overigens dat Boomerang, die de tekenfilmklassiekers brengt eveneens terugkeert in het familiepakket van Canal Digitaal, maar dan in het eerste kwartaal van 2010.

M7 Group SA schrapt bij Canal Digitaal settopboxpakket voor nieuwe klanten, vereenvouding pakketstructuur

M7 Group SA schrapt per 1 maart aankomende het settopboxpakket voor nieuwe klanten van Canal Digitaal. Bestaande klanten zullen dit pakket gewoon kunnen blijven afnemen. De verwachting is dat M7 Group SA dit nog vandaag zal aankondigen. Het zogeheten settopboxpakket dat 69,95 euro per jaar kost (5,83 euro per maand), omvat naast Nederland 1, 2 en 3 RTL 4, RTL 5, RTL 7, Net 5, SBS 6 en Veronica TV, alsmede Nederland HD. Reden voor M7 Group SA om dit pakket niet langer aan te bieden per begin maart 2010 is dat ze een breed instappakket van zenders wil bieden. Dit zal het basispakket zijn van 9,95 euro per maand waar ook Eurosport HD deel van uitmaakt. Het bedrijf denkt dat Digitenne van KPN met eveneens een beperkt aantal zenders in 2010 niet meer de norm zal zijn en dat een uitgebreider en kwalitatief beter aanbod alsmede een HD-aanbod het verschil zal maken. Digitenne van KPN levert circa 20 zenders voor 8,50 euro per maand via de digitale ether. M7 Group SA zal het semigratis aanbod van alleen de publieke zenders (Nederland 1, 2 en 3) wèl blijven aanbieden. Daarbij is alleen een smartcard en registratie benodigd.

Canal Digitaal zal in het pakketaanbod de structuur overigens verder wijzigen: zo zal het ‘combi-basis’ en ‘combi-familie’ pakket vervallen, terwijl Film1 en Sport1 ook als losse opties afneembaar worden. Vanaf maart zullen aldus het ‘basis’, ‘basisrecreatie’, ‘familie’, ‘entertainment’ en ‘top’ pakket blijven als af te nemen produkten van het satellietaanbod van M7 Group SA. Eredivisie Live, Film1, Sport1 en het Hoge Definitiepakket zijn daarbij ‘opties’.

M7 Group SA werkt er naar toe om per 1 maart de themazendertransponder om te laten vormen van MPEG2 naar MPEG4. Daarbij zullen Nederland 1 en 2 voortaan ook in Hoge Definitie beschikbaar komen, naast Nederland 3 HD. Het themapakket komt daarbij te vervallen per 1 februari en de verwachting is dat deze zenders per 1 maart zullen worden herverdeeld over het familie- en entertainmentpakket.  De publieke themazenders alsmede NostalgieNet, en Nat Geo Wild zullen bij het familiepakket worden ondergebracht (13,50 euro per maand), waarbij het carousselkanaal Nederland 24 vervalt. E!, Discovery Science en Discovery Travel & Living komen in het entertainmentpakket (23,95 euro per maand). Bestaande abonnees op het themapakket zullen de komende periode worden geïnformeerd over een omruilmogelijkheid van hun satellietontvangers in MPEG4-ontvangers. Abonnees van het HD-optiepakket zullen indien deze een entertainmentpakket afnemen de themazenders behouden, waarbij het HD-optiepakket 5 euro minder zal kosten. Het Gesprek – die in MPEG4 zal uitzenden vanaf maart – zal in het basispakket beschikbaar blijven, ondanks een foutieve aankondiging van M7 Group SA daartoe.

René Tensen, directeur van Eviso BV zegt ‘blij’ te zijn dat M7 Group SA tot vereenvoudiging van de structuur heeft gekozen. Het helpt volgens de directeur bij de marketing en channel management aktiviteiten die deze in opdracht van M7 Group SA uitvoert. Eviso BV is net als  M7 Group SA onderdeel van CDS Cooperatieve.