RAB: Radio Advies Bureau ten doop gehouden

Het Radio Advies Bureau (RAB) is in het gebouw van FD Mediagroep ten doop gehouden. Algemeen directeur George Bohlander heeft ten overstaan van ‘vakbroeders’ tijdens een zogeheten ‘In2Radio’ sessie de intenties en uitgangspunten van RAB uit de doeken gedaan. RAB is de nieuwe opdrachtgever
van het Continu Luister Onderzoek (CLO) en de radiobranche-organisatie die de algehele radiosector moet omvatten. Bohlander benadrukte in zijn presentatie open te staan voor ‘alle’ radiostations en niet alleen één bepaald segment, alle regionale, landelijke, publieke en commerciele stations zijn dan ook aangesloten bij RAB. RAB is de opvolger van het Platform Radio Exploitanten (PRE), waarin radiostations voorheen zelf hun belangen behartigden. Volgens Bohlander betekent RAB een professionalisering van de radiosector naar het Britse model waar al lange tijd een RAB-concept bestaat.

Het imago van de radiosector kan volgens de RAB-directeur beter. Waar radiostations vooral zichzelf als jong en flexibel positioneren, zien mensen uit de reclamewereld radiostations voorals als behoudend, weinig vernieuwend, terwijl de radio zelf een autoriteit is die onafhankelijk, snel. innovatief, top of mind en innovatief kan zijn, aldus Bohlander. “Radio moet meer gevisualiseerd worden,” aldus Bohlander. Daartoe stelde de RAB-zegsman dat dit met spotjes op het medium zelf getracht kan worden. Vanuit de zaal hadden sommigen daar nog twijfels bij, aangezien een roep om vooral één op één communicatie, gezien de beperkte doelgroep van adverteerders/mediabureaus.

Bohlander verdedigde in zijn betoog het huidige Continu LuisterOnderzoek (CLO) dat door IntomartGFK wordt uitgevoerd, maar erkende de makken van het onderzoek. De zogeheten ‘gouden standaard’, waarbij dezelfde ijkingsdata voor representatief steekproefonderzoek op basis van CBS-bevolkingsopbouwcijfers wordt gebruikt, wordt per 1-1-2007 ook voor het CLO-onderzoek ingevoerd. Eerder kondigde de Stichting KijkOnderzoek dit ook voor de kijkcijfers aan. De ‘dagboekjes’ moeten komend jaar grotendeels tot het verleden behoren. Weliswaar blijft het CLO een herinneringsonderzoek, maar de bedoeling is dat dit voortaan via internetpeilingen zal plaats vinden, en nog slechts een klein gedeelte via dagboekjes, waarbij de volgorde van radiostations op volgorde van het luistergedrag van de deelnemer zal plaats vinden.

Bohlander wees de radiobranche in zijn presentatie erop dat het radio-onderzoek in Europa sterk verschillend is. Nederland is samen met enkele andere landen actief met continu-onderzoek met elke maand luistercijfers, maar dat is geenszins overal het geval. Alleen Zwitserland en Noorwegen hebben electronische luistermetingen ingevoerd, het Verenigd Koninkrijk zag daar tot nu toe, ondanks plannen daartoe, van af. Toch wordt er in veel Europese landen onderzoek gedaan naar de meters. Tijdens de
bijeenkomst bleek er uit met name de mediabureauhoek behoefte aan. Uit de presentatie van de RAB-directeur bleek dat 80 % van de radiostations ook voorstander is, maar ondanks jarenlange discussie nooit de daad bij het woord heeft gevoegd. Bohlander zegt de komende periode – maar wilde daarbij
geen concrete termijn aangeven – te kijken naar tests en mogelijkheden om te bezien hoe de kansen voor Nederland liggen. Een samenwerking met het Continu Kijkonderzoek (dat net als het Continu Luister Onderzoek door IntomartGFK wordt uitgevoerd) vindt Bohlander voor de hand liggen. Het onderzoek betekent in ieder geval een compleet andere benadering van het medium radio voor de branche, zo betoogde Bohlander aan de hand van voorbeelden uit de ervaringen in Noorwegen.

RAB zal de komende periode een bureau opbouwen om haar functies invulling te geven. Op internet wil de branchevereniging met name via een te openen website (www.rab.fm )haar informatieve functie invulling geven. Tot nu toe heeft de Sky Radio Groep die met haar eigen website ‘radionieuws.nl’
ingevuld. Onduidelijk is of deze naast elkaar blijven bestaan. Mark Berendsen, commercieel directeur bij Sky Radio Groep zegt hierover dat daar nog geen beslissing over genomen is. “Dit hangt sterk af van wat de content wordt van www.rab.fm,” aldus Berendsen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *