OPTA notificeert marktanalysebesluit bij Europese Commissie voor de kabel

De Onafhankelijke Post en Telecommunicatieautoriteit (OPTA) heeft gister de nieuwe marktanalysebesluiten voor de kabel genotificeerd bij de Europese Commissie in Brussel. Ze zijn tegelijkertijd geopenbaard. Als de Europese Commissie geen verdere bezwaren daar tegen heeft, worden ze per 17 maart van kracht en vervangen daarmee de bestaande besluiten. Als de Europese Commissie ernstige twijfels heeft, begint een complexe produre en blijven de bestaande besluiten tot afronding van die procedure van kracht.

De besluiten hebben met name voor UPC en Ziggo het gevolg dat – naast het beschikbaar moeten stellen van kale kabelcapaciteit zoals nu al het geval is – ook wederverkoopverplichtingen worden opgelegd. Ten opzichte van de ontwerpbesluiten bevatten de notificatie-besluiten volgens OPTA ‘kleine’ wijzigingen, maar is de kern niet ‘wezenlijk’ anders. Ten opzichte van het conceptbesluit van 19 augustus is een aantal onderbouwingen en definities verduidelijkt. Zo is de term wholesale (wederverkoop) alleen van toepassing verklaard op de kabel. Ook is de noodzaak voor het hebben geregeld van auteursrechten voor het kunnen doen van een wederverkoopaanvraag op basis van de OPTA-plicht verzacht (ze ‘dienen te worden geregeld maar OPTA laat zich niet uit over de noodzaak om contracten te sluiten’, opdat ook andere regelingen getroffen kunnen worden). Mozaikkanalen en infokanalen zijn voortaan niet langer faciliteiten. Bij het niet krijgen van toestemming voor auteursrechten is de stelling ‘verzacht’ dat voorstellen tot filtering niet redelijk worden geacht. OPTA stelt dan ook in haar notificatiebesluit dat bij het ontbreken van auteursrechtelijke toestemming, het aan de civiele rechter is of er geen auteursrechtelijke     beletsels zijn om wederverkoop te verplichten daarvan. OPTA heeft opgenomen dat partijen daar afspraken over moeten maken, waarbij het aan de kabelexploitanten is hoe daar met ‘afnemers’ moet worden omgegaan. De zaak is met name voor buitenlandse publieke zenders als BBC One en BBC Two van belang die nieuwkomers in televisiedistributiemarkt tot nu toe geen toestemming geeft voor herdistributie van haar signalen.

VESTRA (Vereniging voor Satelliet Televisie en Radio Aanbieders) alsmede SPOT (Stichting Promotie Televisiereclame) en haar leden (Stichting Ether Reclame, RTL Nederland Holding BV, SBS Broadcasting BV, MTV Networks BV, NGC-UK Partnership, Discovery Communications Benelux BV, Jetix Europe Channels BV) hebben zich vrij positief uitgelaten over de OPTA-voornemens om de markt verder te ontwikkelen. Ook de mogelijke nieuwe kabelaanbieders YouCa BV (van Peter Jelgersma en Harry Kramer), Tele2 Netherlands Holding BV en Deutsche Telekom AG-dochter Online Breedband BV zijn positief over OPTA-conceptbesluiten. Met name Ziggo BV, UPC Nederland BV, CAIW Diensten BV en de kabelkoepelvereniging NLkabel verzetten zich tegen de OPTA-besluiten.

Met name Ziggo en UPC maken bezwaar tegen vele definities en uitgangspunten van OPTA, waarbij beide kabelaars hun eigen dominantie en marktpositie relativeren, resp. ontkennen, stellen dat ze behoorlijke concurrentie zouden hebben en daarmee in feite stellen geen aanmerkelijke marktmachtspeler te zijn. UPC stelt daarbij dat OPTA zelfs aan ‘overregulering’ doet. Ook het belang van analoge televisie wordt door de kabelaars afgezwakt en Ziggo stelt dat haar tarieven – ondanks dat dat feitelijk aantoonbaar niet zo is – tot de laagste in Europa behoren. OPTA wees Ziggo in reactie erop dat Ziggo’s tarieven tot de hoogste van Nederland behoren en zonder nader onderzoek naar verschillen in internationale vergelijkingen geen conclusies kunnen worden getrokken. Verder proberen kabelaars door een verwijzing naar grotere kabeldigitalisering en de aanwezigheid van concurrerende een poging tevergeefs aan te tonen dat wederverkoopverplichtingen niet opportuun zouden zijn.
De besluiten zijn te vinden op

Ziggo BV-notificatiebesluit

UPC Nederland BV-notificatiebesluit

CAIW Diensten BV-notificatiebesluit

Delta Kabelcomfort Netten BV-notificatiebesluit

4 thoughts on “OPTA notificeert marktanalysebesluit bij Europese Commissie voor de kabel”

  1. Weet je wat leuk is?
    Dat er in het notificatiebesluit allemaal vertrouwelijke cijfers staan. Er staat dan wel
    VERTROUWELIJK, maar daarna volgen dan toch de cijfers
    die vertrouwelijk hadden moeten blijven.
    Stom hoor, maar wel leuk 🙂

  2. Ik hoop dat de OPTA het er definitief door krijgt. Het is over duidelijk dat de grote kabelaars woekerwinsten maken.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *