Inkomen voorzitter NOS Raad van Bestuur fors verhoogd

Het inkomen van de voorzitter van de NOS Raad van Bestuur is in 2005 fors verhoogd. Harm Bruins Slot heeft als hoogste man in de publieke landelijke omroepsector ruim 8 % aan inkomenstijging verkregen ten opzichte van zijn honorarium in 2004. Dit blijkt uit het jaarverslag 2005 van de Nederlandse Omroep Stichting (NOS). Ondanks dat in de publieke landelijke omroepsector de afgelopen jaren fors bezuinigd is op zowel radio als televisie met als gevolg banenverlies, blijkt het voor de omroeptop niet bezwaarlijk de eigen inkomens te verhogen. 24 FTE’s vervielen in 2005 bij NOS-RTV en directe medewerkers van de NOS Raad van Bestuur. Als verklaring voor de inkomen-stijging wordt in het jaarverslag aangegeven dat ‘bij leden van de Raad van Bestuur het salaris een maal per twee jaar vanaf datum indiensttreding getoetst wordt aan de ontwikkelingen in de sector’. De stijging van de inkomens moet dan ook gezien worden – aldus het NOS-jaarverslag als ‘gevolg van deze toetsing waarbij in voorkomende gevallen meerdere CAO-aanpassingen met terugwerkende kracht zijn uitgekeerd’. De NOS-Raad van Toezicht stelt de inkomens van de leden van de NOS-Raad van Bestuur vast.

De NOS Raad van Bestuur weigerde bij monde van Kees Dijk als waarnemend woordvoerder en hoofd van de afdeling Mediabeleid, Juridische Zaken en Communicatie pertinent op welke (toelichtende) vraag dan ook over dit onderwerp in te gaan.

Onduidelijk is dan ook wat het daadwerkelijke inkomen is van de leden van de Raad van Bestuur. Enerzijds wordt als ‘bezoldiging’ voor 2005 voor Harm Bruins Slot het bedrag van 223.600 euro genoemd inclusief 3500 euro aan vaste onkostenvergoeding; uit een overzicht op grond van de wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens (WOPT) in het zelfde jaarverslag blijkt dat de bezoldiging/salaris/honorarium 202.700 euro zou bedragen in 2005. In beide gevallen gaat het om een nagenoeg eenzelfde forse inkomen-stijging ten opzichte van 2004. De inkomens van Cees Vis en Ruurd Bierman zijn minder fors gestegen (0,6 % en 0,9 % volgens bezoldigingslijst): hiervoor staat 192.200 euro, resp. 192.700 euro in de bezoldingslijst, resp. 174.500 en 174.000 euro in het lijstje op basis van de WOPT. Sterk gestegen pensioenbijdrages staan hier overigens nog los van. Gerard Dielessen, directeur NOS-RTV staat voor 160.000 euro, resp. 143.900 (WOTP) in de boeken op jaarbasis (een stijging van 0,7 % ten opzichte van 2004 volgens bezoldigingslijst). Overigens waren de inkomens van de leden van de NOS Raad van Bestuur in 2004 ten opzichte van 2003 ongewijzigd, waarbij moet worden opgemerkt dat met het aantreden van de leden van de huidige NOS Raad van Bestuur in 2003 de salariĆ«ring ten opzichte van de voorgangers ernstig is verhoogd. In 2005 verkregen de oud-leden van de NOS Raad van Bestuur (Gerrit Jan Wolffensperger, Peter Dirks en Hans van Beers) in totaal 311.500 euro aan wachtgeld. Voor afvloeiing en herstructurering gaf de NOS in totaal circa 3,1 miljoen ero uit in 2005.

In de lijst van de WOPT staat naast de leden van de NOS Raad van Bestuur ook een aantal andere hoge inkomens vermeld. Zo verkrijgt een ‘hoofdredacteur’ een totaalinkomen van 121.500 euro. Een senior consultant kon 174.700 euro incasseren en twee presentatoren kregen maar liefst 278.200 euro en 204.200 euro uitbetaald uit publieke middelen. Andere hoogbetaalde presentatoren staan voor 201.5000 euro, 147.300 euro, 143.900 euro en 138.700 euro in het jaarverslag vermeld. Wat de daarbijbehorende namen zijn staat niet vermeld. Alle hier vermelde inkomens zijn overigens belastbare inkomens zonder pensioenpremies

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *