Jaarrekening NOS 2005: zeer positief exploitatieresultaat

De Nederlandse Omroep Stichting (NOS) heeft in 2005 een zeer positief exploitatieresultaat behaald. De NOS behaalde 704,9 miljoen euro aan bedrijfsopbrengsten, waarvan 672,9 miljoen uit ‘omroepmiddelen’ (rijksgelden), 11,5 miljoen uit ‘onttrekking fondsen’ en 10,1 miljoen aan opbrengsten van ‘overige nevenactiviteiten’. De omroepmiddelen daald, evenals de onttrekking van fondsen, terwijl de opbrengsten van nevenactiviteiten stabiel bleven. Dankzij het lagere verstrekking aan de omroepverenigingen, het fors omlaag brengen van de directe produktiekosten en 15,95 miljoen euro aan ‘resultaat deelnemingen’ (Nozema Services NV e.d.) bedroeg het exploitatieresultaat 2005 73,14 miljoen euro positief. Dit blijkt uit de jaarrekening 2005.

56,025 miljoen euro van het exploitatieresultaat is als ‘reservering voor programmadoeleinden’ toegevoegd; terwijl de exploitatiereserve is gegroeid naar 58,4 miljoen euro. Het totale eigen vermogen van de NOS was eind 2005 143,5 miljoen euro. De NOS kwam onlangs in de problemen bij de Europese Comissie omtrent het aanhouden van (hoge) reserves en
waarbij de NOS Raad van Bestuur eerder verklaarde het geld voor de opgelegde boete niet te kunnen betalen. De inmiddels opgestapte D66-staatssecretaris Medy van der Laan zei toe de boete vooralsnog voor haar rekening te zullen nemen. Vermoedelijk is het hoge en het verhoogde eigen vermogen ingezet voor de programmering van 2006 met het oog op bezuinigingen en tegenvallende STER-inkomsten waardoor de overheidsfinanciering terugloopt.

De NOS Raad van Bestuur weigerde bij monde van Kees Dijk als waarnemend woordvoerder en hoofd van de afdeling Mediabeleid, Juridische Zaken en Communicatie pertinent op welke (toelichtende) vraag dan ook over dit onderwerp in te gaan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *