Minister Plasterk wil Raad van Toezicht, visitatiecommissie en prestatieafspraak voor RNW

DutchMedia primeur – PvdA-minister Plasterk van OCW heeft aangekondigd dat Radio Nederland Wereldomroep (RNW) bestuurlijk omgevormd zal worden en haar relatie met de overheid op een andere wijze zal vormgeven in navolging van de landelijke publieke omroep. Thans is het stichtingsbestuur (formeel) verantwoordelijk voor het algeheel van de internationale publieke omroep RNW. Plasterk wil – in navolging van zijn voorgangers – deze omvormen tot een Raad van Toezicht opdat de directie van RNW meer bevoegdheden verkrijgt. Thans bestaat deze directie uit één persoon (Jan Hoek), waarbij alle journalistieke taken zijn ondergebracht bij de hoofdredactie. Om dit te realiseren is een wetswijziging noodzakelijk. Plasterk wil dit betrekken bij de in te dienen ‘multimedia en reclamewet’.

Daarnaast wil Plasterk dat ook RNW een eigen visitatiecommissie zal verkrijgen die in 2009 een rapport over hoe RNW om is gegaan met haar publieke media-opdracht. De bedoeling is dat RNW daarna middels een beleidsplan 2010-2015 komt tot meerjarige prestatie-afspraken met de minister van OCW.

De PvdA-minister komt tot deze conclusies na het uitbrengen van het rapport Andersson Elffers Felix (AEF) waartoe ex-staatssecretaris Medy van der Laan (D66) opdracht gaf. Ten tijde van Balkenende II wilde Van der Laan weten waarin RNW zich onderscheid, of de distributiemix efficient wordt gebruikt en wat de kosten daarbij zijn. AEF concludeert dat het weliswaar nader onderzoek vergt om zich te kunnen uitspreken over het onderscheidend karakter, maar concludeert wel dat dit op basis van hetgeen RNW meldt aangaande de wijze waarop zij haar uitzendingen verzorgt, onderscheidend is aangezien het meer duiding brengt en een Europees/Nederlands perspectief inbrengt ten opzichte van anderen. AEF stelt evenwel dit niet binnen de gegeven onderzoeksopdracht te hebben kunnen verifieren. AEF concludeert over de distributiemix dat internet geen volwaardig alternatief is, waarbij het opmerkt dat een ‘gedifferentieerde’ strategie nodig is, afhankelijk van het doelgebied en de doelgroep. Doordat de kosten voor kortegolfuitzendingen relatief veel hoger zijn dan andere distributiekanalen (satelliet, partnerstations via FM en internet), vallen deze op. Ook stelt AEF dat het opvalt dat de kosten voor anderstalige uitzendingen hoger zijn dan de Nederlandstalige uitzendingen. Dit komt volgens RNW door samenwerking met de binnenlandse publieke omroep.

RNW zegt zich in een reactie te herkennen in de beelden van AEF. Directeur Jan Hoek zegt tegen  DutchMedia blij te zijn met het rapport van AEF. In de reactie aan het ministerie van OCW stelt RNW dat kortegolf een ‘robuust distributiekanaal is en blijft, juist om doelgroepen te bereiken die toch al een (informatie)achterstand hebben.’ RNW wil evenwel kijken naar een analyse om te bezien hoe de relatie tussen kosten en alternatieve uitzendopties zich verhoudt. RNW wijst er wel op dat het moeilijk is om middels wereldwijd publieksbereikonderzoek of een volledige inhoudsgerelateerde inhoudsanalyse van een volledig media-aanbod per regio praktisch niet uitvoerbaar is. Toch is RNW het eens met de conclusie dat een gedetailleerde analyse noodzakelijk is. De suggestie van een partnerstationinformatiesysteem – dat tot nu toe ontbreekt – zal door RNW worden opgezet

Toenmalig kamerlid Fadime Orgu stelde eind 2004 nog namens de VVD de vraag of RNW voor de Nederlandse uitzendingen vervangen kon worden door internetuitzendingen van de binnenlandse publieke omroep. Het AEF-rapport geeft in ieder geval antwoord op de vraag dat internet niet altijd beschikbaar is in den vreemde. Algemeen RNW-directeur Jan Hoek zegt hierover dat RNW inhoudelijk op alle distributieplatforms waaronder ook internet een toegevoegde waarde hebben.

Hoek zegt verder blij te zijn met de aangekondigde structuurwijzigingen van Plasterk. “Ons eigen bestuur wilde dit in feite ook en was hier zelf ook al mee bezig,” aldus Hoek. Het RNW-bestuur wordt thans op voordracht van de minister bij koninklijk besluit benoemd, waarbij het RNW-bestuur een aanbeveling doet. Volgens Hoek kan dat bij een Raad van Toezicht evenzo geschieden. Opvallend is dat in het bestuur van RNW relatief veel oud-politici zetelen (CDA’er Hans van den Broek, D66’er Guikje Roethof, CDA’er Helmer Koetje en PvdA’er Jeltje van Nieuwenhoven en PvdA’er Rein Zunderdorp). Volgens Jan Hoek is dit niet ontoevallig gezien de bestuurlijke ervaring. Hoek stelt dat alhoewel een policus (de minister van OCW) deze benoemingen doet, er geen politieke benoemingen in. De RNW-directeur is geen voorstander van het koppelen van de Raad van Toezicht en de visitatiecommissie van de NOS met RNW. Hoek stelt dat de doelstelling en doelgroep van RNW een duidelijk andere is dan de binnenlandse publieke omroep, dat een andere benadering vraagt. Later dit jaar zal duidelijk worden hoe minister Plasterk de benoemingen van de visitatiecommissie en de te vormen Raad van Toezicht vorm zal geven.

(c) 2007 DutchMedia [zie ook rechtsboven]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *