CAIW en @Home willen kabelnet Brunssum voor 10 miljoen

CAIW en Zesko-kabelaar @Home willen beiden het kabelnet van de Zuidlimburgse gemeente Brunssum overnemen. Het gemeentelijk kabelnet van Brunssum is – naast CAI Edam-Volendam – met 13.500 abonnees een van de weinige kabelnetten – die een gemeentelijke dienst is. Het Brunssumse College van Burgemeester & Wethouders dat uit PvdA, CDA, VVD alsmede de lokale progressieve partij PAK bestaat, kondigde gister aan het kabelnet te willen verkopen. Medio 2001 deed het Brunssumse College van B&W dit voorstel ook al, dat leidde tot de val van het toenmalige Brunssumse College van B&W. Het Brunssumse College van B&W voert de redenatie aan dat CAI Brunssum niet langer als zelfstandig kabelnet kan worden voortgezet, door gebrek aan grootschaligheid alsmede marktontwikkelingen en hoopt dat de gemeenteraad van Brunssum het college van B&W eind deze maand wil machtigen de kabel te verkopen. Algemeen CAIW-directeur Aart Verbree meldt desgevraagd dat CAIW onderdeel is van de partijen met wie B&W in onderhandeling kan gaan na accoord van de gemeenteraad. Ook woordvoerder Bart Ledegang van de Zesko-kabelaar @Home zegt desgevraagd dat zijn onderneming bereid is het kabelnet van Brunssum over te nemen. Brunssum is de enige zuid-limburgse gemeente waar @Home niet actief is, waarmee Zesko/@Home op Nederweert na in heel Limburg de kabelexploitant zou worden indien het de overnemende partij zou worden. De gemeente Brunssum verwacht dat de verkoop circa 10 miljoen euro zal opbrengen, oftewel 740 euro per abonnees, fors minder dan wat eind jaren ’90 werd betaald voor kabelnetten, terwijl per abonnee meer omzet gemaakt kan worden door de overnemende partijen dan toen. Overnemende partijen zullen kabeltelefonie alsmede digitale kabeltelevisie moeten aanbieden. Volgens de gemeente dient 3 miljoen euro in de opwaardering van het kabelnet te worden geinvesteerd. Onduidelijk is wat er met de bestaande kabelinternetprovider Cuci (Brunssum.net) zal gebeuren. Wel is duidelijk dat het tarief ‘4 à 5 euro’ omhoog zal gaan, aldus het raadsvoorstel. Volgens B&W van Brunssum ligt ‘waardevermindering’ op de loer door concurrentie. Gezien de gevoeligheid omtrent het thema verkoop van de kabel in Brunssum is het de vraag of de gemeenteraad van Brunssum op 26 juni accoord zal gaan.

Minister Plasterk wil Raad van Toezicht, visitatiecommissie en prestatieafspraak voor RNW

DutchMedia primeur – PvdA-minister Plasterk van OCW heeft aangekondigd dat Radio Nederland Wereldomroep (RNW) bestuurlijk omgevormd zal worden en haar relatie met de overheid op een andere wijze zal vormgeven in navolging van de landelijke publieke omroep. Thans is het stichtingsbestuur (formeel) verantwoordelijk voor het algeheel van de internationale publieke omroep RNW. Plasterk wil – in navolging van zijn voorgangers – deze omvormen tot een Raad van Toezicht opdat de directie van RNW meer bevoegdheden verkrijgt. Thans bestaat deze directie uit één persoon (Jan Hoek), waarbij alle journalistieke taken zijn ondergebracht bij de hoofdredactie. Om dit te realiseren is een wetswijziging noodzakelijk. Plasterk wil dit betrekken bij de in te dienen ‘multimedia en reclamewet’.

Daarnaast wil Plasterk dat ook RNW een eigen visitatiecommissie zal verkrijgen die in 2009 een rapport over hoe RNW om is gegaan met haar publieke media-opdracht. De bedoeling is dat RNW daarna middels een beleidsplan 2010-2015 komt tot meerjarige prestatie-afspraken met de minister van OCW.

De PvdA-minister komt tot deze conclusies na het uitbrengen van het rapport Andersson Elffers Felix (AEF) waartoe ex-staatssecretaris Medy van der Laan (D66) opdracht gaf. Ten tijde van Balkenende II wilde Van der Laan weten waarin RNW zich onderscheid, of de distributiemix efficient wordt gebruikt en wat de kosten daarbij zijn. AEF concludeert dat het weliswaar nader onderzoek vergt om zich te kunnen uitspreken over het onderscheidend karakter, maar concludeert wel dat dit op basis van hetgeen RNW meldt aangaande de wijze waarop zij haar uitzendingen verzorgt, onderscheidend is aangezien het meer duiding brengt en een Europees/Nederlands perspectief inbrengt ten opzichte van anderen. AEF stelt evenwel dit niet binnen de gegeven onderzoeksopdracht te hebben kunnen verifieren. AEF concludeert over de distributiemix dat internet geen volwaardig alternatief is, waarbij het opmerkt dat een ‘gedifferentieerde’ strategie nodig is, afhankelijk van het doelgebied en de doelgroep. Doordat de kosten voor kortegolfuitzendingen relatief veel hoger zijn dan andere distributiekanalen (satelliet, partnerstations via FM en internet), vallen deze op. Ook stelt AEF dat het opvalt dat de kosten voor anderstalige uitzendingen hoger zijn dan de Nederlandstalige uitzendingen. Dit komt volgens RNW door samenwerking met de binnenlandse publieke omroep.

RNW zegt zich in een reactie te herkennen in de beelden van AEF. Directeur Jan Hoek zegt tegen  DutchMedia blij te zijn met het rapport van AEF. In de reactie aan het ministerie van OCW stelt RNW dat kortegolf een ‘robuust distributiekanaal is en blijft, juist om doelgroepen te bereiken die toch al een (informatie)achterstand hebben.’ RNW wil evenwel kijken naar een analyse om te bezien hoe de relatie tussen kosten en alternatieve uitzendopties zich verhoudt. RNW wijst er wel op dat het moeilijk is om middels wereldwijd publieksbereikonderzoek of een volledige inhoudsgerelateerde inhoudsanalyse van een volledig media-aanbod per regio praktisch niet uitvoerbaar is. Toch is RNW het eens met de conclusie dat een gedetailleerde analyse noodzakelijk is. De suggestie van een partnerstationinformatiesysteem – dat tot nu toe ontbreekt – zal door RNW worden opgezet

Toenmalig kamerlid Fadime Orgu stelde eind 2004 nog namens de VVD de vraag of RNW voor de Nederlandse uitzendingen vervangen kon worden door internetuitzendingen van de binnenlandse publieke omroep. Het AEF-rapport geeft in ieder geval antwoord op de vraag dat internet niet altijd beschikbaar is in den vreemde. Algemeen RNW-directeur Jan Hoek zegt hierover dat RNW inhoudelijk op alle distributieplatforms waaronder ook internet een toegevoegde waarde hebben.

Hoek zegt verder blij te zijn met de aangekondigde structuurwijzigingen van Plasterk. “Ons eigen bestuur wilde dit in feite ook en was hier zelf ook al mee bezig,” aldus Hoek. Het RNW-bestuur wordt thans op voordracht van de minister bij koninklijk besluit benoemd, waarbij het RNW-bestuur een aanbeveling doet. Volgens Hoek kan dat bij een Raad van Toezicht evenzo geschieden. Opvallend is dat in het bestuur van RNW relatief veel oud-politici zetelen (CDA’er Hans van den Broek, D66’er Guikje Roethof, CDA’er Helmer Koetje en PvdA’er Jeltje van Nieuwenhoven en PvdA’er Rein Zunderdorp). Volgens Jan Hoek is dit niet ontoevallig gezien de bestuurlijke ervaring. Hoek stelt dat alhoewel een policus (de minister van OCW) deze benoemingen doet, er geen politieke benoemingen in. De RNW-directeur is geen voorstander van het koppelen van de Raad van Toezicht en de visitatiecommissie van de NOS met RNW. Hoek stelt dat de doelstelling en doelgroep van RNW een duidelijk andere is dan de binnenlandse publieke omroep, dat een andere benadering vraagt. Later dit jaar zal duidelijk worden hoe minister Plasterk de benoemingen van de visitatiecommissie en de te vormen Raad van Toezicht vorm zal geven.

(c) 2007 DutchMedia [zie ook rechtsboven]

Casema komt met HDTV-Video on Demand

Zesko-kabelaar Casema komt nog voor het einde van dit jaar met Video on Demand. De kabelaar zegt daarbij ook HDTV-content op aanvraag te zullen aanbieden. Casema heeft eerder met Scientific Atlanta een overeenkomst gesloten voor de levering van digitale kabelontvangers die HDTV PVR in MPEG4 aankunnen. Volgens woordvoerder Gradus Vos is nog onduidelijk wat de prijzen zullen worden van de Video-On-Demand dienst en welke content exact beschikbaar zal komen. Casema is op internet actief middels een online filmportal onder de naam ‘Cinema 1’ met films op aanvraag tegen betaling in alle mogelijke genres. Het is nog niet duidelijk wanneer de video-on-demand (HDTV) dienst bij de andere Zesko-kabelaars @Home en Multikabel beschikbaar zal komen.