Ruud Hendriks verliest rechtszaak tegen Lex Harding & Marcel Dijkhuizen; 2H Media en Slam! FM krijgen gelijk

Ruud Hendriks heeft de aangespannen rechtszaak tegen 2H Media BV en Slam! FM verloren. Dit heeft de Ondernemingskamer Amsterdam afgelopen vrijdag uitgesproken, zo heeft DutchMedia vernomen. 2H Media BV is de besloten vennootschap waarin Harding, Hendriks en Dijkhuizen elk voor één derde participeren en is de holding die alle aandelen van het trio in Slam! FM BV zou beheren.

Bij de rechtszaak eiste Hendriks een onderzoek naar het beleid en de gang van zaken bij 2H Media BV en Slam! FM BV, een tijdelijke bevoegd bestuurder te benoemen bij 2H Media BV en het niet laten bekrachtigen van een aandelenemissie alsmede het terugdraaien van een kwijtschelding van schulden. De discussie tussen de aandeelhouders van 2H Media BV ging in feite over de waardering van het radiostation Slam! FM BV, alsmede de wijze van bedrijfsvoering, en uiteindelijk om de bereidheid van blijvend investeren in het radiostation evenals de waardering van de aandelen van Ruud Hendriks.

De rechter oordeelde dat op basis van stemverhoudingen (Dijkhuizen en Harding bezitten samen tweederde van 2H Media BV) ‘in casu geen sprake’ is van een ‘patstelling [..] die leidt tot onbestuurbaarheid van 2H Media BV’, waarbij de rechter toevoegde dat verder van geen verstoring sprake is bij de bedrijfsvoering van de aandeelhoudende BV van Slam! FM BV. De rechter accepteert de ‘flitsemissie’ van aandelen waarbij Lex Harding en Marcel Dijkhuizen met hun eigen BV’s uiteindelijk investeerden in Slam! FM BV met verwatering van 2H Media’s aandeel als gevolg. Volgens het vonnis valt op de gang van zaken wel iets aan te merken, maar kan niet worden gezegd dat Harding en Dijkhuizen de belangen van Hendriks onvoldoende in het oog hebben gehouden, dan wel op onaanvaardbare wijze de aandelen van Hendriks via 2HMedia BV in Slam! FM BV hebben doen verwateren. Met name het aanbod om de waardering door een extern accountantskantoor te laten beoordelen op kosten van Hendriks acht de rechtbank redelijk, waardoor de rechter de bezwaren tegen de emissie niet kan volgen. Door de slechte situatie bij Slam! FM BV oordeelt de rechter bovendien dat de waarde van het radiostation destijds bij de emissie (in november 2006) van 2,25 miljoen euro ‘voorhands niet (apert) onredelijk overkomt’.

In het vonnis stelt de ondernemingskamer verder dat dankzij het terugdraaien van een mogelijke benadeling aangaande de kwijtschelding van een lening, deze niet kan volgen hoe benadeling van Hendriks nog aan de orde is. Harding en Dijkhuizen hebben erkend ‘mogelijk niet overeenkomstig de [..] in acht te nemen zorgvuldigheid’ te hebben gehandeld bij de kwijtschelding. Om dit recht te zetten is de schuld van 2H Media BV aan Slam!FM BV omgezet in een ‘agio-storting’, waarbij pas bij terugstorting van de lening nieuw uitgegeven aandelen kunnen profiteren van dividend bij winst. De ondernemingskamer gaat er vanuit dat deze oplossing alsnog zal worden doorgevoerd.

Andere punten aangaande vermeend onvoldoende informatievoorziening en jaarrekening-goedkeuring, kan de rechtbank niet volgen, cq. ‘snijden geen hout’, aldus het vonnis. De conclusie van de rechtbank is met name dat er een ‘ernstig’ verschil van mening is over het beleid van Slam! FM BV. Doordat twee van de drie bestuurders het eens zijn over het te voeren beleid, betekent dit aldus de rechter niet dat reden tot twijfel bestaat over juistheid van beleid bij 2H Media BV. Tegenvallende resultaten bij Slam! FM BV (het oplopen van verliezen) alsmede (on)betrouwbare prognoses geven blijk van het meningsverschil Tegenvallende economische ontwikkelingen in de radiobranche daarbij in aanmerking nemend, leidt dit volgens de rechter niet tot het oordeel dat sprake is van onjuist beleid bij het radiostation.

Ruud Hendriks zegt desgevraagd teleurgesteld te zijn in de uitspraak, maar wil de uitspraak bestuderen voor dat hij verder wil reageren. Hendriks kan overigens nog in beroep gaan tegen de uitspraak.

Lex Harding reageert blij op de uitspraak: “We zijn blij dat de uitspraak positief is voor het 2H Media en Slam! FM. Bestuurlijk heeft Hendriks als minderheidsaandeelhouder feitelijk nihil in te brengen.” Harding betreurt het dat er door de rechtszaak geld en middelen zijn verloren die beter anders geinvesteerd hadden kunnen worden. Met de uitspraak worden zowel Harding als Dijkhuizen, maar ook Jacqueline Bierhorst (algemeen directeur Slam! FM BV) gesteund in hun bedrijfsvoering. Bierhorst werd openlijk aangevallen tijdens de rechtszitting op het door haar gevoerde beleid voor het radiostation. Ondanks tegenvallende resultaten, oordeelde de rechter dat er geen sprake is van bestuurlijk falen, waarmee Bierhorst zich (juridisch/procedureel) gesteund kan zien door de rechter.

Zie ook eerdere artikelen hierover:

Ruud Hendriks daagt Lex Harding en Marcel Dijkhuizen aangaande Slam! FM voor de rechterSlam! FM: alleen Lex Harding blijft investeren; Harding sprak met Vereniging Veronica over ’samenwerking’

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *