Hoogste rechter bevestigt hoge boete Agentschap Telecom Slam!FM; nieuwe boetevoornemens over 2006/2007

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBB) heeft vorige week de rechtmatigheid van een boete van 100.000 euro die de minister (cq. staatssecretaris) van Economische Zaken via Agentschap Telecom oplegde aan radiozender Slam! FM aangaande de hoeveelheid uitgezonden hitmuziek vorige week bevestigd. Een boetebesluit en last onder dwangsom van 8400 euro aangaande de hoeveelheid uitgezonden muziek is vernietigd. Agentschap Telecom zegt desgevraagd nieuwe boetevoornemens over 2006/2007 te hebben verstuurd aan de radiozender.

De kwestie omtrent Slam! FM is terug te voeren op de etherverdeling van 2003. Toen verwierf ID&T Radio BV het A5-kavel voor nieuwe muziek. Dit A5-kavel bevat de voorwaarde dat tussen 07 en 19 uur minimaal 95 % van de zendtijd aan muziek moet worden gewijd en maximaal 7,5 % van de muziek uit de hitlijsten afkomstig mag zijn, waarbij 50 % van de gedraaide muziek niet ouder dan één jaar mag zijn. Het CBB heeft een onherroepelijke uitspraak over besluiten van de minister van Economische Zaken (Agentschap Telecom) in 2005. De radiozender kwam op 1 december 2005 eerst voor 66,67 % en daarna volledig in handen van BV’s van Lex Harding, Marcel Dijkhuizen en Ruud Hendriks.
De minister van Economische Zaken stelde in de kwestie te hebben aangegeven dat voor het aanmerken van hitmuziek, deze dienen te zijn uitgebracht en een hitnotering te hebben gehad, oftewel de ‘eerste’ track. Andere versies (waaronder ook ‘edits’) die niet zijn uitgebracht tellen ook mee als zijnde hitmuziek, waarmee  eigen gemaakte edits niet ‘meetellen’ als nieuwe muziek die niet in hitlijsten staan. Met name vanwege deze eigen gemaakte edits is Slam! FM beboet. Tevens stelt de minister dat het niet zo kan zijn dat als een overtreder een andere uitleg wil geven aan voorschriften, een toezichthouder niet tot handhaving zou mogen overgaan. Volgens de minister heeft Slam!FM dan ook ‘bewust’ de voorschriften overtreden en ‘bewust’ het risico aanvaard dat ‘de minister op basis van die uitleg handhavend zou gaan optreden.’

De zaak is mede aangekaart door Radio 538, die toen in handen was van John de Mol’s Talpa Media Holding NV (sinds 1 oktober is Radio 538 in handen van RTL Nederland) en die van mening is dat Slam! FM in feite middels haar kavel aan onrechtmatige concurrentie doet door de regels aldus te interpreteren opdat in haar optiek hitradiomuziek wordt uitgezonden.

Slam!FM heeft zich in de zaak verdedigd met de stellingname dat Radio 538 geen belanghebbende was en dat er verschil van mening en onduidelijkheid bestond over de voorschriften. In de optiek van Slam!FM is het ‘niet altijd’ zo dat de eerste track op een CD-single altijd de ‘hitversie’ betreft en is bij afname op internet, waar tracknummers geen rol spelen. De radiozender stelde in de procedure dat ze telkens ‘naar eer en geweten gehandeld’ heeft en ‘steeds binnen de grenzen gebleven is van de voor haar geldende voorschriften’, maar deze zijn volgens de radiozender ‘keer op keer anders uitgelegd door de minister, het Agentschap Telecom en het Commissariaat voor de Media alsmede rechterlijke instanties’.

Het CBB heeft in haar uitspraak gezien de Vraag & Antwoordprocedure en de gegeven informatie de minister in het gelijk gesteld over de definitie van hitmuziek: deze moet zijn uitgebracht en betreft alleen track één. Zelf gemaakte edits vallen ook onder hitmuziek.Het CBB concludeert dat een boete van 100.000 euro rechtvaardig is en dat iedere nieuwe overtreding een dwangsom oplevert. Agentschap Telecom zegt deze desgevraagd in de steekproefcontroles van 2006/2007 te hebben geconstateerd, vandaar dat een voornemen tot boete-oplegging is verstuurd.

Inzak de hoeveelheid uitgezonden muziek per uur, constateert het CBB dat de minister (cq. Agentschap Telecom) in berekeningen is uitgegaan van het dubbel tellen van zendtijd bij fillers en intro’s. Als gevolg hiervan zou het er op neer komen dat Slam!FM meer dan 60 minuten per uur zou uitzenden; iets dat onmogelijk is. HEt CBB bevestigt overigens wel dat Slam! FM de hoeveelheid zendtijd heeft overtreden, maar stelt zelf niet te kunnen vaststellen in welke mate. Door de foute berekeningswijze vernietigt het CBB die oorspronkelijke besluiten en stelt de boete vast op 0 euro.

Slam!FM stelt ‘blij en tevreden’ te zijn met de uitspraak. Slam!FM ziet vooral een bevestiging in haar gekozen format, dat ze niet hoeft aan te passen. Met name Radio 538 wees na een eerdere rechtelijke uitspraak de radiozender en het publiek middels een persbericht erop alsof dat wel het geval zou zijn. Met name het gegeven dat Slam!FM de ingezette koers die circa twee jaar geleden is ingezet, kan voortzetten, stemt de radiozender tot tevredenheid en een opgeluchtte houding. Bovendien worden volgens de radiozender al meer dan twee jaar geen (zelf gemaakte) edits meer uitgezonden. Directeur Jacqueline Bierhorst zegt desgevraagd nog wel te willen overleggen met Agentschap Telecom omdat ‘helaas nog niet helemaal duidelijk’ is wat ‘gezien moet worden als hitversie van een muziekstuk’. Het College van Beroep voor het Bedrijfsleven weerspreekt deze interpretatie door in een persbericht te stellen dat ‘steeds duidelijk geweest is wat de norm was’. Bierhorst zegt echter ‘helemaal duidelijk’ te willen hebben hoe de zaken zitten en geen interpretatieverschillen te wensen.

Agentschap Telecom zegt open te staan voor nadere uitleg, maar stelt tegelijkertijd in een persverklaring het ‘toezicht op naleving van de uitzendregels door Slam!FM te verscherpen’. “Gezien de boetevoornemens over 2006/2007 wil het niet zeggen dat ze sinds 2005 foutloos zijn geweest,” aldus een woordvoerder die er op wijst dat het boetevoornemen over de hoeveelheid uitgezonden muziek per uur zal moeten worden herbekeken, gezien de CBB-uitspraak. De boetee van 100.000 euro is vergeven omdat Slam!FM in 2005 bijna drie keer zoveel hitmuziek uitzond dat was toegestaan. De boete valt Slam!FM BV toe en niet de ‘oude’ eigenaren ID&T. Volgens directeur Bierhorst is hier in de bedrijfsvoering rekening mee gehouden, al valt de boete het bedrijf wel zwaar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *