Staatssecretaris Heemskerk: beperking uitbreiding FunX; FunX en Joop Atsma teleurgesteld

De eerder door PvdA-staatssecretaris Heemskerk aangekondigde uitbreiding van etherfrequenties voor de publieke multiculturele stadsjongerenzender FunX zal minder groot zijn dan eerder aangekondigd. Dit blijkt uit een brief die de staatssecretaris van Economische Zaken naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Eerder was sprake van uitbreiding naar maximaal 30 frequenties; in de nieuwe brief schrijft Heemskerk dat sprake is van ‘minimaal’ 13 frequenties voor FunX. Thans gebruikt FunX vier frequenties in resp. Amsterdam, Utrecht, Den Haag en Rotterdam.

De staatssecretaris schrijft dat deze in navolging van de motie van Joop Atsma (CDA) een deel va nde ontvangstklachten kan worden verbeterd en opgelost ‘met frequenties die voor FunX zijn gevonden’. Volgens Heemskerk is er in de overige gemeenten waar FunX wel een uitbreiding ka nverkrijgen ‘geen ontvangstklachten van regionale of lokale omroepen bekend’. Tevens stelt Heemskerk nog in overleg te zijn met de overkoepelende organisatie van lokale publieke omroepen OLON.

In de door de Tweede Kamer aanvaarde motie heeft Atsma gesteld dat het bereik van publieke lokale en regionale publieke zenders onvoldoende is door gebrek aan frequenties en nader onderzoek noodzakelijk is om deze zenders te accomoderen, waarbij gesteld is dat afgezien zou moeten worden ‘in afwachting van het onderzoek’ naar een beschikbaarstelling van frequenties aan FunX.

CDA’er Joop Atsma zei DutchMedia desgevraagd dat deze ‘van alle kanten’ begrepen heeft van veel lokale omroepen dat deze te weinig ruimte hebben. “Het staat haaks op wat nu gebeurt. “Lokale publieke omroepen en regionaal commerciele zenders in de regio zoeken driftig naar meer ruimte, voor een deel is deze ruimte gevonden. Mijn stelling blijft dat er voor FunX geen enkele aanlieding is om landelijke dekking te krijgen. Daar zit ook een inhoudelijke kant aan. FunX heeft in mijn richting gesteld dat ze een grote groei via internet hebben en op die wijze de doelgroep bereiken. Ik weet dan niet of er behoefte is aan een allochtone jeugdzender in de ether en of je praktisch gezien die landelijke ruimte ruimte daaraan moet offeren. Ik waag te betwijfelen of er geen verdere frequentiebehoefte zou bestaan aan lokale zijde.”

Willem Stegeman, algemeen directeur van FunX zegt desgevraagd “Ik ben ongelofelijk teleurgesteld in hoe dit verloopt. Dat je aan de ene kant te maken hebt met een situatie dat het kabinet graag wil dat FunX naar 30 steden gaat en bewindslieden zich daarover hebben uitgesproken. En dat je uiteindelijk weer strandt in een zogenoemde schaarste aan frequenties. Dat is heel teleurstellend. Ik zal volgende week bekijken wat onze juridische positie is en spreek dan met onze Raad van Commissarissen om te bezien hoe wij zullen reageren.” Stegeman is van mening dat met ‘verschillende maten wordt gemeten’. Stegeman: “sinds 2002 zijn er ruim 100 nieuwe frequenties tussen neus en lippen vergeven (aan zowel publieke als commerciele zenders, ter optimalisatie, red.). Deze mochten door. Op het moment dat het om FunX gaat, wordt schaarste argument-gebruikt. Dat is een gelegenheidargument en gaan we nader bekijken in juridische zin. De vraag is als in dezelfde brief het schaarste-argument gebruikt wordt in hoeverre we dat kunnen accepteren. De overheid dient zorgvuldig te handelen en niet naar willekeur”. In de optiek van FunX zou het duidelijk zijn als er een politieke keuze gemaakt wordt, en niet een ‘technisch ambtelijk argument’ dat in de optiek van Stegeman ‘heel naar’ voelt. Stegeman stelt dat voor zijn organisatie het zo is dat het project FunX niet alleen door FunX wordt gepropageerd: “Als je kijkt naar de opstelling van de Raad voor Cultuur, het Commissariaat voor de Media en het kabinet dan houd je je er  aan vast. Dan is dit een domper.”

Het is onbekend wanneer overigens het proces omtrent de etherverdeling concreet verder gaat. Deze bestaat zoals bekend uit  een verlenging van de huidige licentiehouders alsmede de verdeling van de in maart 2009 vrijgekomen FM-kavels A7 en A8 (ex-Arrow Jazz FM en Arrow Classic Rock) . De staatssecretaris spreekt in zijn brief van een consultatie in het eerste kwartaal voor de verdeelprocedure van de A7/A8 kavels waarna tot verdeling over kan worden gegaan en spreekt van ‘begin dit jaar’ over het informeren van uitkomsten van een waardebepalingsonderzoek voor de huidige radiozenders in de ether. Wat de staatssecretaris precies bedoelt met ‘begin dit jaar’ is niet geconcretiseerd. Een commissie bestaande uit de hoogleraren Bart Hessel, Jo Bardoel en Sweder van Wijnbergen begeleiden daartoe een onderzoek dat doro SEO, IVIR en TNO-ICT wordt uitgevoerd.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *