Nederlandse Publieke Omroep (NPO) wil kleiner bestuur: politiek moet echter nog beslissen, NPO-Raad van Bestuur per 2013 volledig vacant

De Stichting Nederlandse Publieke Omroep (NPO), de concessiehouder van de landelijke publieke omroep, heeft bekend gemaakt dat ze haar besturen wil laten verkleinen. Thans stelt de Mediawet dat de Raad van Toezicht van de NPO ‘ten hoogste’ zeven leden omvat die op voordracht van de minister van OCW, door koninklijk besluit worden benoemd. De Raad van Bestuur van de NPO bestaat volgens de Mediawet uit drie leden waarvoor de minister van OCW een vetorecht heeft, en benoemd worden door de NPO-Raad van Toezicht.

De NPO stelt dat de NPO-Raad van Bestuur terug ‘gaat’ naar twee leden. Hiertoe dient de Mediawet te worden gewijzigd, oftewel de Tweede en Eerste Kamer dienen zich hierover uit te spreken. Het aantal leden van de Raad van Toezicht kan worden verlaagd, als de minister van OCW bij terugtreding van leden geen vervangers benoemt, omdat de Mediawet spreekt over ‘ten hoogste’. Volgens de NPO-leiding zijn de wijzigingen een gevolg van bezuinigingen van de overheid.

In een persverklaring stelt de NPO dat de nieuwe structuur per 2013 ‘zijn beslag’ krijgt en dit gezien moet worden als een ‘eerste stap naar een kleinere NPO-organisatie’.  Hoe en of de kleinere NPO-organisatie er uit zal komen te zien, is onduidelijk.

Ruurd Bierman zal per 1 juni 2013 niet terugkeren in de Raad van Bestuur omdat deze zijn maximale zittingstermijn zal hebben bereikt. In 2012 zal Bierman ‘een andere rol’ krijgen die gericht is op de ‘transformatie’ van het omroepbestel. Cees Vis zal per 1 april aankomende terugtreden wegens ziekte; hij was oorspronkelijk benoemd tot 1 september 2013 en bekleedde de portefeuille financiën & control. Volgens het persbericht blijft Cees Vis lid van de Raad van Toezicht van de Nederlandse Omroep Stichting (NOS), terwijl de Mediawet stelt dat tot 16 juli aankomende alleen leden van de Raad van Bestuur zulks kunnen zijn, waarna de minister deze Raad zal benoemen uit vijf tot zeven leden. Cees Vis zal namens de NPO bestuurslid blijven van de Stichting Ether Reclame (STER) en lid van de Raad van Toezicht van het Muziekcentrum voor de Omroep.  Ton Tekstra vervult tot 1 september 2013 een parttime functie als ‘gevolmachtigd vertegenwoordiger’ en bekleedt deze functie sinds 1 februari 2009 opdat deze de technologie en distributietaken van de Raad van Bestuur van de NPO op zich neemt.Volgens woordvoerder Erik Kroeze ligt het in de lijn dat Tekstra in deze functie blijft optreden.

Henk Hagoort is benoemd als voorzitter van de NPO tot 1 juni 2013, waarmee alle posities in de Raad van Bestuur van de NPO in 2013 vacant zijn. Mediawettelijk gezien zijn nagenoeg alle operationele beslissingen een verantwoordelijkheid van de NPO-Raad van Bestuur, waarbij de Raad van Toezicht daar toezicht op houdt, verantwoordelijk is voor de jaarrekening, statuten, vetorecht heeft bij het concessiebeleidsplan, de begroting, en andere essentiële besluiten.

Volgens Erik Kroeze, woordvoerder van de NPO, is het niet geheel duidelijk hoe en wanneer er opvolgers worden benoemd, wel wordt daarbij rekening gehouden met het teruggaan naar twee leden van de Raad van Bestuur. De NPO houdt rekening met 20 tot 25 miljoen euro aan bezuinigingen voor de eigen organisatie en wacht door de minister van OCW ingestelde onderzoeken daartoe af. Het is volgens Kroeze niet zo dat er zaken gecentraliseerd zullen worden als ware het communicerende vaten met omroepverenigingen; deze krijgen ook een behoorlijke bezuinigingstaakstelling te verwerken.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *