COLUMN: Kabelraden.nl zwicht voor druk Vecai?

Kabelraden.nl – de ondersteunings-organisatie van programmaraden is gezwicht voor druk van de kabelkoepelorganisatie VECAI. Dit blijkt uit een rectificatie van Kabelraden.nl waarin het meldt ‘om juridisering van deze kwestie te voorkomen’ formuleringen aan te passen.

Rob van Esch, directeur VECAI bevestigt aan Kabelraden.nl gemeld te hebben aan Kabelraden.nl dat het ‘toch niet waar zal zijn dat we advocaten moeten inschakelen’. De VECAI-directeur is verder van mening dat Kabelraden.nl feiten en meningen dient te scheiden, alsmede dat Kabelraden.nl een bepaald imago over digitale (kabel)televisie schetst die onwaar is.

De twistpunten tussen Kabelraden.nl en de kabelkoepelorganisatie gaat over de stellingname waarin de branche-organisatie stelde dat ‘daarbovenop de kijker op hogere kosten worden gejaagd’. Ook bouwde Kabelraden.nl in een gewiijzigd persbericht voorbehouden in over stellingen dat met de komst van digitale kabeltelevisie kijkers meer betalen voor hetzelfde aanbod en op kosten wordt gejaagd.

Het vreemde van de kwestie is dat – ondanks mogelijke feitelijke onjuistheden – de kabelkoepelclub van o.a. UPC, Casema, Essent Kabelcom en Multikabel in staat is om de onafhankelijke ondersteuningsorganisatie in een dusdanige positie te brengen dat het terugkomt op een eerder verzonden persbericht. Je zou bovendien denken dat een onafhankelijke organisatie vanuit het (grond)wettelijke principe van vrijheid van meningsuiting niet hoeft te zwichten voor het dreigen met een advocaat!

Dat kabeltarieven in de afgelopen jaren veelal over de kop zijn gegaan tot hoogtes van het geuniformeerde tarief van 15,53 euro per maand (UPC), resp. 14,95 euro per maand (Essent Kabelcom, Casema) en 14,85 euro per maand (Multikabel) voor veelal een gelijksoortig tv-aanbod, dat is een gegeven dat staat. Ook het gegeven dat bij Essent Kabelcom, Casema en Multikabel inmiddels voor dit tarief een digitaal startpakket wordt geboden en UPC inmiddels intern een digitaliseringsplan heeft in navolging van het kleinere CAIW, is ook een gegeven waar niemand onderuit kan. Net het ondertussen een publiek geheim is dat UPC naar verwachting in navolging van CAIW het aantal analoge zenders zal willen terugbrengen in haar plannen die later dit jaar zullen worden ontvouwd.

Veel kabelmensen, en helaas ook (politieke) beleidsmakers gaan er vanuit dat televisiekijken in Nederland goedkoop is. Daarbij vergeten mensen voor het gemak dat meer dan 90 % van de Nederlandse houdens een kabelabonnement heeft en dat in het overgrote deel van Europa een abonnement voor het ontvangen van de reguliere commerciele & publieke zenders niet aan de orde is. In bijvoorbeeld grote landen als Duitsland, Engeland, Italië en Frankrijk betalen huishoudens helemaal niets voor ontvangst van resp. Sat.1, RTL, ITV1, Channel 4, Canale 5, M6, TF 1 en andere zendes al dan niet via DVB-T (digitale ether), satelliet of analoge ether. Helaas heeft de Nederlandse overheid als uitzondering in Europa gekozen voor een betaalmodel via DVB-T en is uiterst onzeker over satellietontvangst van de publieke en commerciele zenders kosteloos blijft nu de publieke landelijke zenders via DVB-T en satelliet een betaalmodel wensen.
Maar daar hoort men vanuit kabel-Nederland bijna nooit over. Rectificaties over foutieve uitlatingen van kabeldirecteuren en pertinent onjuiste openbare uitlatingen over internationale vergelijkingen is van de zijde van VECAI en kabelaars nooit gedaan. Eerlijkheid vanuit de kabelsector zou gebieden te zeggen dat het vooral commerciele BV’s en NV’s zijn die graag veel geld wensen te verdienen en daartoe de tarieven telkens wensen te verhogen ten behoeve van het rendement. Helaas is dat te weinig waarneembaar; het gemeentelijjke Brunssumse kabelnet dat niet onder doet voor de andere kabelnetten vraagt immers een bescheiden 9,65 euro per maand, terwijl de stichting REKAM in Gouda als NIET-VECAI lid 6,60 euro per maand aan haar abonnees vraagt. De vraag is dan ook hoe de kabelsector op het artikel vandaag in de Volkskrant zal reageren….

RTL in NL volgt M6 voor TV; Duitsland voor radio

Uit het deze week verschenen jaarverslag van RTL Group SA blijkt dat de Nederlandse dochter RTL Nederland (RTL 4, RTL 5, Yorin, RTL FM en Yorin FM) modellen volgt van de deelnemingen in resp. Frankrijk en Duitsland. Dit heeft DutchMedia na bestudering van het jaarverslag kunnen constateren. De jaar-resultaten waren overigens al eerder bekend gemaakt. Het Nederlandse management (onder leiding van Fons van Westerloo) doet bijna altijd overkomen alsof het volledig zelfstandig opereert en een volstrekt eigen verantwoordelijkheid heeft. In het RTL Group- jaarverslag over de Nederlandse operaties wordt de afhankelijkheid van het in Duitse handen zijnde – maar in Luxemburg gevestigde RTL Group SA nog eens onderstreept.

Voor de televisie-activiteiten (RTL 4, RTL 5, Yorin) spreekt het jaarverslag van snelle voortgang met haar gediversificeerde business die volgens het succesvolle model van M6 uit Frankrijk worden behaald. M6 heeft een zakelijk model met een hoofdzender en een aantal themazenders (W9, Teva, Paris Premiere, drie M6 Music-zenders, alsmede jointventurethemazenders (waaronder TF6 en Serie Club), een homeshopbedrijf (M6 La Boutique), een productiemaatschappij, een internetbedrijf en een licentie/muziekuitgeefbedrijf . Ook heeft M6 een deelneming in het betaaltelevisieboeket TPS dat via satelliet en xDSL uitzendt.

Voor de radio-activiteiten stelt RTL Group SA dat RTL FM en Yorin FM ondersteuning krijgen van RTL Radio Deutschland die met twee radiostations en deelnemingen in nog eens 14 radiostations actief is. Kortom RTL Radio Deutschland zou uitkomst moeten bieden voor de financieel zeer slecht draaiende radio-activiteiten. Voor de Nederlandse radio-activiteiten van RTL Group SA blijkt uit staatjes uit het jaarverslag in de vergelijkingen dat in de loop der jaren een redelijk pijnlijke neergang van het luisteraandeel is bereikt.

Het zelfstandig beursgenoteerde M6 is overigens niet voor 100 %, maar voor 48,8 % in handen van RTL Group SA.

Kortom: Uit het jaarverslag valt meer dan ooit af te leiden dat Fons van Westerloo ondanks zijn regelmatige statige optreden met grote woorden aan de leiband loopt van Gerhard Zeiler, de algemeen directeur van RTL Group SA, een naar Duitsland gehaalde Oostenrijker.

Het beursgenoteerde RTL Group SA wordt voor 90,4 % gecontroleerd door Duitse Bertelsmann AG.

Het RTL Group SA jaarverslag 2004 is te vinden door hierop te klikken

NVCR verliest procedures FunX

De Nederlandse Vereniging voor Commerciële Radio (NVCR) en haar leden hebben de meeste procedures tegen de lokale publieke randstad-zender FunX verloren bij het Commissariaat voor de Media. Dit blijkt uit de uitspraak die het Commissariaat voor de Media op 14 april jl. heeft gedaan.

De NVCR en haar leden stelden in een procedure dat de ‘landelijke’ uitzending van FunX Amsterdam via de kabel, satelliet, internet alsmede FunX Plus via internet verboden zouden zijn vanwege strijdigheid met de Nederlandse en Europese wet. Daarbij stelde de NVCR dat sprake is van concurrentievervalsing en staatssteun.
Het Commissariaat voor de Media stelt in haar beoordeling dat ‘bovenlokale’ verspreiding is toegestaan, maar dat “van belang is dat de inhoud van het programma lokaalgericht is, althans voldoet aan het opgelegde voorschrift”. Voor FunX Plus – dat uitsluitend via internet te ontvangen is – heeft het Commissariaat geoordeeld dat ‘als onderdeel van de neventaak FunX te voldoen aan de programmavoorschriften en derhalve een lokaal karakter te hebben’. De 3,5 minuut die FunX dagelijks speciaal voor FunX Plus maakt, doet daar voor het format niet aan af, aldus het Commissariaat. Bovendien stelde het Commissariat voor de Media dat geen sprake is van concurrentievervalsing, noch staats-steun en niet terug te komen op eerder genomen besluiten aangaande de legitmiteit van FunX.

De licentiehouders van FunX (de lokale publieke omroepen in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht) hebben overigens wel een waarschuwing verkregen vanwege overtreding van de norm Informatie, cultuur en educatie (ICE). Uit een rapportage van februari jl. blijkt dat uit een steekproef van eind januari dat het Commissariaat voor de Media het percentage ICE op 21,7 % heeft vastgesteld, terwijl dit 50 % dient te zijn voor FunX. FunX gaf in haar rapportages aan dat het het gehalte ICE per 1 maart jl. op 46,6 % heeft gebracht en dat er een definitiediscussie plaats vindt (mbt het ANP nieuws) en ze een procedurefout heeft gemaakt. Binnenkort zal het Commissariaat opnieuw controleren hoe de ICE-norm bij FunX wordt nageleefd; in die zin stelt het Commisariaat de commerciele radiostations in het gelijk.

FunX-directeur Willem Stegeman zegt in reactie tegenover DutchMedia dat de uitspraak ‘conform de verwachting is’ en zegt te hopen dat de ‘stemmingmakerij richting FunX’ vanuit de commerciële radiostations nu voorbij kan zijn. Stegeman erkent echter wel dat nog aan de ICE-norm gewerkt moet worden. Martin S. Banga (voorzitter NVCR en werkzaam voor Sky Radio Ltd) stelt in een reactie de uitspraak nog niet ontvangen te hebben en daardoor nog geen reactie te kunnen geven, maar deze na ontvangst te zullen bestuderen.

Casema: lager verlies, hogere omzet

Casema boekte in 2004 een hogere omzet en een lager verlies. Dit blijkt uiet het jaarverslag dat Casema Holding BV tegenover DutchMedia heeft geopenbaard. Na het recordverlies van 81,2 miljoen euro in 2003 op 258,29 miljoen euro omzet, draaide het kabelbedrijf in 2004 een verhoogde omzet van 283,47 miljoen euro met 29,74 miljoen euro nettoverlies. Het bedrijf draaide een ‘operationeel resultaat’ van 21,03 miljoen euro en 27,3 miljoen euro verlies voor belasting na rente. De verbeterde resultaten kwamen doordat in 2003 een ‘herfinanciering’ en reorganisatie plaats vond. De verliezen in 2004 worden vooral veroorzaakt door rentelasten. Verhoogde internet-inkomsten, maar vooral verhoogde radio- en televisietarieven droegen bij tot de verhoogde omzetstromen.

Woordvoerder Gradus Vos meldt desgevraagd dat de negatieve resultaten vooral veroorzaakt werden doordat de belastingdienst de regels veranderde waardoor bepaalde resultaten anders ingeboekt dienden te worden. Over het jaar 2005 zegt de Casema-woordvoerder te verwachten dat het kabelbedrijf voor het eerst na jaren weer netto winst zal kunnen schrijven.
Het resultaat 2003 is dan ook volgens het jaarverslag 2004 bijgesteld op 81,22 miljoen euro, terwijl het jaarverslag 2003 nog 56,4 miljoen euro netto verlies meldde.

Casema heeft in 2004 het aantal analoge abonnees licht zien dalen: bijna 7500 Casema-abonnees deden de kabel netto de deur uit; 1,338 miljoen abonnees bleven Casema daarentegen trouw. Het aantal digitale kabel tv-abonnees daalde in 2004 drastisch voor Casema: van 27.000 eind 2003 naar bijna 18.000 eind vorig jaar. Inmiddels is met de nieuwe strategie het aantal abonnees overigens weer boven het niveau van eind 2003: in februari rapporteerde Casema meer dan 29.500 abonnees. Onduidelijk is hoeveel hiervan een extra abonnement afneemt, aangezien Casema sinds begin december een uitgebreid basisaanbod als onderdeel van het (duurder geworden) analoge standaardabonnement meelevert. Naast deze klanten telt Casema ook (eind december jl.) circa 248000 internetklanten (zowel Wanadoo Cable als ‘eigen’ Casema Internetklanten)

Casema wijzigde overigens de vennootschap waarover het rapporteert: voorheen was het NV Casema waarover de jaarresultaten betrekking hadden: dit is nu Casema Holding BV (de ‘hoogste’ holding waarin Carlyle Group, Providence Equity Partners en GMT Communication Partners via Cable Acquisititions SARL hun Casema-belangen houden).

Het jaarverslag van Casema Holding BV heeft DutchMedia gepubliceerd en is te vinden door hierop te klikken.

EO krijgt extra Radio 1-nacht

De Evangelische Omroep (EO) heeft sinds kort extra nachtelijke uitzendtijd verkregen. Elke zondag op maandagnacht zendt de EO voortaan op Radio 1 uit van 01 tot 06 uur. De NCRV heeft haar nachtuitzending gedurende deze nachten gestaakt. De EO heeft hierdoor voortaan twee ‘Radio 1-nachten’. Volgens zendercoördinator Jan Westerhof wilde de NCRV dat ook ‘s nachts er gehorizontaliseerde uitzendingen zouden zijn. De andere omroepen zagen dit anders, aldus Westerhof tegenover DutchMedia. Oorspronkelijk had de NCRV op deze uitzendnacht een uitzending dat overwegend uit de combinatie van interactie en literaire/spirituele duiding bestond, maar de laatste maanden waren de uitzendingen vooral van talkradio-aard. De NCRV blijft overigens met Casa Luna actief. Jan Westerhof zegt er naar te streven dat 24 uur per dag de Radio 1-uitzendingen rechtstreeks gepresenteerd worden. Dit jaar verwacht Westerhof dat ook in de zomermaanden Casa Luna zal blijven uitzenden, in tegenstelling tot de muzikale uitzendingen van ‘Casa Musica’ afgelopen zomermaanden.

Nutsbedrijven Maastricht sneller bij Essent NV

NV Nutsbedrijven Maastricht zal sneller worden geintegreerd binnen Essent NV. Dit blijkt uit een raadsvoorstel voor de gemeente Maastricht dat op 26 april aankomende wordt behandeld door de Maastrichtse gemeenteraad. De meerderheid van NV Nutsbedrijven Maastricht werd eind 2000 al verkocht aan Essent NV, maar afgesproken werd dat tot 2007 het bedrijf als zelfstandige entiteit kon blijven bestaan.

Essent NV stelt nu ‘om redenen van bedrijfsvoering’ dat het een versnelde integratie wenst. Hiertoe zal Essent NV 3,1 miljoen euro ineens betalen als afbetaling van dividend aan de gemeente Maastricht (waarop het oorspronkelijk tot en met 2006 recht had). De gemeente Maastricht zal op haar beurt 1,2 miljoen euro betalen ter afkoop van een kantoorcomplex.
Essent NV op haar beurt garandeert werkgelegenheid in Maastricht door het regiokantoor van het netwerkbedrijf Limburg-Zuid te Maastricht te vestigen. 15 medewerkers van NV Nutsbedrijven Maastricht zullen bij Essent Kabelcom komen te werken; waarmee in totaal na de integratie 260 mensen voor Essent Kabelcom in de provincie Limburg actief zullen zijn (medio 2004 was dit 180).

Boekhoudkundig gezien viel Nutsbedrijven Maastricht al onder Essent NV. De verwachting is dat de iets meer dan 58.000 kabelklanten binnenkort te maken zullen krijgen met Essent Kabelcom en dat het kabelaanbod gelijk getrokken zal worden met dat van de rest van Limburg. In de te aanvaarden overeenkomst staat dat de ‘gemeente zich wel realiseert dat specifieke situaties die enkel binnen de gemeente Maastricht gelden, zullen vervallen’. Daarbij meldt de overeenkomst dat er uniformering plaats zal vinden van het diensten- en productenpakket. Jan Bakker, woordvoerder van Essent Kabelcom, zegt hierover desgevraagd dat hierover nog geen duidelijkheid bestaat, maar dat een werkgroep bezig is met het integratieproces. Een kabelabonnement bij Nutsbedrijven Maastricht kost 12,61 euro per maand (voor 34 tv- en 26 radiostations); Essent Kabelcom vraagt 14,95 euro per maand (voor 36 tv- en 36 radiostations, inclusief het digitale basisaanbod van TV Home). Nutsbedrijven Maastricht biedt overigens al (tegen extra betaling) een soortgelijk digitaal pakket aan als Essent Kabelcom (Maastricht TV Digitaal) en internet via de kabel (@Home).

Het schema voor de overdracht van aandelen blijft overigens van kracht. Op dit moment bezit Essent NV 85,6 % van NV Nutsbedrijven Maastricht; op 31 december 2006 zal dit 100 % zijn. De versnelde integratie zal contractueel na ondertekening met terugwerkende kracht op 1 januari 2005 plaats vinden.

Standpunten publieke bestel

Door hierop te klikken kan een ieder op de website van het ministerie van OC&W de zeer uiteenlopende standpunten nog eens nalezen van veel betrokken mediaspelers rondom de inrichting van het publieke bestel

Opvallend is dat de Nederlandse Vereniging van Commerciele Radio (NVCR) wèl namens de commerciele landelijke radiosector heeft gereageerd, terwijl de branchevereniging van de landelijke commerciele tv-zenders (VESTRA) blijkbaar ‘geen mening’ heeft. Ook SBS Broadcasting BV en het te Luxemburg zetelende RTL Nederland SA die wèl procedures voeren tegen de publieke landelijke omroep, hebben niet gereageerd bij de staatssecretaris over hun bezwaren of ideeën rondom de (landelijke) publieke omroep..

Verder valt op dat BNN, NPS, VARA, TROS, VPRO, IKON, BOS, HOS, MAX en SOCUTERA wel allen individueel hebben gereageerd terwijl omroepen als NCRV, KRO, EO, AVRO alsmede de Raad van Bestuur van de NOS en NOS-RTV niet hebben gereageerd. Wel is het beroemde tienpuntenplan ingebracht door de A-omroepen en meldt de NPS dat het niet is gelukt als landelijke publieke omroeporganisaties een gezamenlijk standpunt te formuleren.

Ook RTBF in TNT!

In navolging van Frankrijk, Vlaanderen en Nederland gaat nu ook Franstalig België werk maken van DVB-T. Dit melden verscheidene Franstalige media. De publieke omroep RTBF die al met een proefopstelling in Brussel met DVB-T actief is, gaat nog deze zomer in Waver haar tweede digitale zendmast aanzetten; waarna begin 2006 Tournai (omgeving Mons/Bergen) zal volgen. Begin 2007 is het de bedoeling dat ook de overige zendmasten in Wallonië ‘aan’ zullen gaan met digitale signalen. Via DVB-T worden RTBF La Une, RTBF La Deux, RTBF Sat alsmede de vijf radiostations van de RTBF (La Premiere, VivaCite, Musiq3, Classic21, Pure FM) en het Duitstalige publieke radiostation BRF 1 ongecodeerd uitgezonden. De interesse voor TNT (Television Numerique Terrestre, oftewel DVB-T in het Frans) in Franstalig België is mede ingegeven door de start van het gratis te ontvangen DVB-T aanbod in Frankrijk. In Vlaanderen is de VRT al enige tijd actief met haar zenders in free to air DVB-T; andere partijen hebben vooralsnog geen interesse getoond in digitale uitzendingen via de ether. Het betaal-tv bedrijf Be TV dat in Franstalig België ook analoog via de ether uitzendt, heeft interesse getoond om twee DVB-T multiplexen te willen verwerven.

Meer radio? (brief aan Casema-directie)

Beste heer Molenkamp,

Hierbij schrijf ik u aan als radioliefhebber, klant en mediaspecialist. Afgelopen najaar kondigde uw bedrijf aan onderzoek te doen naar mogelijkheden tot uitbreiding van uw radio-aanbod. Als bekend biedt u als grote exploitant een relatief beperkt radio-aanbod aan, dat wat techniek betreft gebaseerd is op het eind jaren 70 ingestelde PTT-radioraster. Gevolg is dat u slechts 32 radiostations aanbiedt, waarvan een relatief groot deel nota bene in mono. En aldus geschiedde het dat u in mijn woonplaats radiostations als VRT Radio 1, BNR Nieuwsradio (inclusief Hans Dulfer Jazz) en BBC Radio 2 voortaan in mono doorgeeft, terwijl die voor februari nog in stereo te beluisteren waren! Bovendien geeft u ook nog eens volop muzikale radiostations als FunX en Juize FM in mono door. Gelukkig is tegenwoordig de FM-ether een uitkomst. En dan blijkt al snel dat u als exploitant blijkbaar nauwelijks waarde hecht aan een meerwaarde bieden wat betreft het radio-aanbod. Toch zijn er bepaalde stations waar u het alleenrecht op heeft die door te geven. Ik snap uw vasthoudende redenering niet dat u vasthoudt aan oerconservatieve (technische) standpunten van 27 jaar geleden. Multikabel, het bedrijf waar u voorheen werkzaam was, geeft zonder problemen 40 radiostations op haar kabel door. Aangezien u daar een verantwoordelijkheid voor had, ben ik benieuwd wanneer we tegemoet kunnen zien dat Casema een soortgelijk aanbod zal bieden. Hieronder stuur ik u een redactioneel commentaar van 1 november jl. alsmede een artikel uit de KabelRaad van eind 2004.

Ik zie uw reactie met veel belangstelling tegemoet,

Met vriendelijke groet,
David de Jong