FunX: politieke beinvloeding?

COLUMN-FunX, het publieke radiostation dat zich expliciet op jongeren richt in de vier
grote steden in de Randstad, bezondigt zich voor het eerst in haar bestaan aan (indirecte) politieke
beïnvloeding van haar luisteraars. Alhoewel FunX beweert niet aan politiek te doen en hier slechts aan bewustwording te doen, nodigt het in het kader van het referendum over de EU-Grondwet éénzijdig uit het politieke JA-kamp PvdA-fractievoorzitter Wouter Bos uit in de ochtendshow op de dag van de verkiezing. Bos is in een JA-campagne bezig kiezers te overtuigen ‘JA’ te gaan stemmen bij het referendum. Het radiostation claimt dat Wouter Bos geen campagnezendtijd krijgt, alhoewel het onderwerp in het ochtendprogramma het referendum is waarover discussie zal plaats vinden met luisteraars. Wouter Bos krijgt in de zendtijd die hij verkrijgt als enige politicus ruimte om in zijn JA-campagne zijn JA te verdedigen tegenover de kritische benadering van de presentatoren en luisteraars. Politici die tegen de grondwet zijn krijgen GEEN ruimte in discussie te gaan met luisteraars. Het was Jan Marijnissen (SP) die constateerde dat met name radio- en tv-uitzendingen zich schuldig maken aan het veel vaker aan bod laten komen van (politieke) VOORstanders van de EU-grondwet dan TEGENstanders, opdat de kiezer beïnvloed wordt. Marijnissen noemde daarbij het NOS-journaal een ‘propagandist voor de grondwet’ en ‘verlengstuk van de regering’. Als in navolging ook ten behoeve van jongeren de populaire publieke Randstad-zender FunX voor de jongere randstedelijke doelgroep slechts VOORstanders uit de politiek ten gehore laat komen, maakt het zich net als het NOS Journaal schuldig aan het zijn van een propagandist voor de grondwet. De verantwoordelijkheid om uiteindelijk middels het gebalanceerd aan bod laten komen van VOOR én TEGENstanders zou primair de taak moeten zijn van radio- en tv-zenders, opdat de kiezer uiteindelijk zijn keuze kan bepalen zonder dat met het weglaten van één der beiden de balans verkeerd uitslaat. Dit geldt ook voor FunX die als publieke omroep in de ether ook een publieke verantwoordelijkheid heeft en dit goed kan maken om voor 1 juni bijvoorbeeld Jan Marijnissen uit te nodigen!

Slam! FM (ID&T): 113.600 euro boete en dwangsom

De minister van Economische Zaken heeft via het Agentschap Telecom Slam! FM (ID&T Radio BV) een boete opgelegd van 113.600 euro op 18 mei jl. De boete is gebaseerd op door Agentschap Telecom en Commissariaat voor de Media geconstateerde overtredingen op de vergunningsvoorwaarden op basis waarvan de zender haar licentie heeft verkregen in 2003.

Daarnaast heeft Slam! FM opgelegd gekregen binnen zes weken aan de vergunningsvoorwaarden te voldoen op straffe van een dwangsom à raison de 100.000 euro per geconstateerde overtreding per week met een maximum van 400.000 euro. De dwangsom blijft twee jaar van kracht, en vervalt eveneens als het maximumbedrag is opgelegd, maar het Agentschap Telecom heeft een voorbehoud aangekondigd om later nog meer dwangsommen te kunnen opleggen. De boetes zijn opgelegd op basis van overtredingen op 3 en 4 februari jl.

Indien Slam! FM bezwaar indient tegen de opgelegde boete wordt de betaling van de boete opgeschorst tot hierop besloten is. Het is te verwachten dat de radiozender bezwaar zal indienen tegen de opgelegde besluiten.

De hoge boetes volgen op voornemens om sancties op te leggen aan de radiozender omdat het Commissariaat voor de Media en Agentschap Telecom constateerden dat op Slam! FM tussen 07 en 19 uur geen 95 % muziek wordt uitgezonden en meer dan 7,5 % muziek wordt uitgezonden die in een van de gangbare hitparades staat of heeft gestaan. Deze voorwaarden zijn onderdeel van de licentie van Slam! FM.

In reactie op de conceptbesluiten stelde Slam! FM dat de bevindingen ‘ondeugdelijk’ zijn. Bovendien constateert Agentschap Telecom dat informatie van ID&T aangaande loglijsten die aangeven dat de programmering uit 100 % muziek zou bestaan niet blijken te kloppen bij controle middels luistersteekproeven. ID&T voert verder aan dat radio-edits daadwerkelijk andere muziek is dan de muziek die in hitlijsten staat en dat hitlijstenmuziek louter uit CD-singles/CD-maxi singles kan bestaan en refereert daarbij naar het Vraag/Antwoorddocument ten tijde van de verdeelprocedure. Het Agentschap Telecom zegt deze redenering niet te kunnen volgen en stelt verder dat voor de bepaling van ‘hitlijstenmuziek’ het muziekstuk ‘wezenlijk van karakter verschijlt met de hitversie’, die voor de ‘gemiddelde luisteraar waarneembaar’ moet zijn, waarbij deze is uitgebracht in de handel of vooruitlopend daarop ten gehore wordt gebracht.

Het is de verwachting dat ID&T een langdurige procedure tegen de minister van Economische Zaken zal voeren; ID&T heeft eerder aangekondigd dit te zullen doen. ID&T heeft eveneens de afgelopen maanden aangegeven (o.a. aan DutchMedia) dat het naar haar inzien te lang duurde voordat Agentschap Telecom met een besluit kwam, omdat het daarmee haar bedrijfsvoering in een onzeker vaarwater bracht. De kwestie rondom de overtredingen van het format werden o.a. door Radio 538 (VRON) aanhangig gemaakt.

Het sanctiebesluit van de minister van Economische Zaken is in PDF-vorm te vinden via de website van Agentschap Telecom.

L1 in onderhandeling met SES Astra….

De Limburgse regionale publieke omroep L1 is opnieuw in onderhandeling met SES Astra om free to air uit te zenden op de Astra 1-satelliet. L1 heeft middels een proef van 1 december 2003 tot 1 april 2004 uitgezonden op de Astra 1-satelliet. Na een discussie in de Limburgse provinciale staten bleek dat met name het CDA geen heil zag in een financiering van provinciewege voor uitzendingen van de regionale publieke omroep waardoor toen geen middelen voorhanden waren de uitzending te continueren.

L1-directeur Harro Coumans zegt desgevraagd tegenover DutchMedia dat het hem om het principe gaat, waarbij deze van mening is dat de overheid zorg hoort te dragen voor 100 % dekking van de publieke regionale zender. Nu het er niet naar uit ziet dat vanuit de overheid financiering zal komen, heeft L1 gekeken naar eigen middelen. Volgens Coumans zijn voor de middellange termijn (3 à 4 jaar) middelen voorhanden om op basis van de toen voorliggende voorstellen van SES Astra satellietuitzendingen te financieren. Coumans zegt dat uit de proef ervaringen opgedaan zijn waarbij free-to-air alsmede een bepaalde uitzendkwaliteit leidend zijn voor de definitieve uitzendingen op satelliet. Naast het bereiken van niet via de kabel kijkende Limburgers, kan L1 daarmee ook satellietkijkende niet-Limburgers in Nederland en de rest van Europa bereiken. Met name de buurregio’s van Limburg vindt L1 daarbij relevant. Coumans hoopt de komende periode de onderhandelingen met goed gevolg te kunnen afwikkelen. Als dat het geval is, dan streeft L1 er naar medio juni op satelliet uit te zenden.

Bill Wijdeveld, verkoopmanager voor o.a. de Nederlandse markt voor SES Astra bevestigde tegenover DutchMedia in een reactie dat er inderdaad opnieuw onderhandeld wordt. Wijdeveld liet daarbij weten dat er nog een aantal hobbels genomen moeten worden in het onderhandelingsproces. Volgens de salesmanager is het niet per se zo dat dezelfde condities als in april 2004 zijn voorgelegd nog van kracht zijn. Wijdeveld liet verder weten dat de gedane opmerking van Coumans over het binnen een maand starten op satelliet ietwat ‘optimistisch’ is.

Indien L1 er in slaagt definitief op satelliet uit te zenden is het daarmee de eerste Nederlandse regionale publieke omroep die dat zou realiseren. L1 is de eerste niet-landelijke publieke omroep die ooit op satelliet heeft uitgezonden.

OPTA-documenten op een rijtje

Voor een ieder die de ontwerpbesluiten van de OPTA over de distributiemarkt (kabel, ether en satelliet) nog eens na wil lezen, hierbij de volledige documenten op een rij.

ONTWERPBESLUITEN
Heliview Omroep gedrag consumenten
Ontwerpbesluit Essent Kabelcom
Ontwerpbesluit UPC Nederland
Ontwerpbesluit Casema
Ontwerpbesluit Multikabel
Ontwerpbesluit Delta Kabelcomfort
Ontwerpbesluit overige kabelexploitanten
Afstemming met Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa)

VRAGENLIJSTEN
Brief algemene vragenlijst
Vragenlijst in PDF
Vragenlijst in XLS-invulformulier

Aanvullende vragen Digitenne
Aanvullende vragen Casema
Aanvullende vragen KPN
Aanvullende vragen UPC Nederland
Aanvullende vragen Multikabel

Afwegingskader Proportionaliteit van verplichtingen

Canada binnenkort zonder MTV!

Canada is binnenkort het eerste westerse land zonder MTV! MTV Canada en MTV 2 Canada zullen per 30 juni aankomende andere namen verkrijgen. De jongeren/muziekzenders met de merknaam MTV zijn in Canada sinds 1 december jl. via Craig Media eigendom geworden van het Canadese mediabedrijf Chum Ltd. Chum Ltd heeft afgelopen week bekend gemaakt dat het voor 10 miljoen Canadese Dollars de overeenkomst met Viacom afkoopt. In 2001 sloot Viacom een overeenkomst met Craig Media voor de lancering van MTV Canada, waarbij MTV Networks International een fiks aantal MTV-produkties levert aan MTV Canada en Craig het recht verkreeg de merknaam MTV te gebruiken. Ook beloofde Craig minstens de helft van de producties te maken van de Canadese MTV-versie. Canada kent een strenge regelgeving aangaande de toetreding van niet-Canadese (vooral Amerikaanse) zenders omwille van het stimuleren van een eigen Canadese media-industrie om te voorkomen dat er een invasie van Amerikaanse ondernemingen en producties de media-industrie overneemt. Hierdoor kon Viacom zelf niet met een eigen Canadese zender van start gaan. MTV Networks International verklaarde over enige tijd terug te hopen komen in Canada en stelt de aanwezigheid in Canada van belang te vinden voor haar activiteiten. De vraag is of dat mogelijk is gezien de Canadese regelgeving die weliswaar iets versoepeld is (de Viacom-zender Spike TV werd onlangs nog toegelaten), maar directe concurrentie met Canadese tv-zenders blijft uit den boze.

Chum Ltd is in Canada sinds 1984 actief met een aantal muziekzenders onder het hoofdmerk ‘MuchMusic’. Voordat het Craig (en dus MTV Canada/MTV2) overnam, was het in een continue strijd over de legitimiteit van de Canadese MTV-zenders. De Canadese toezichthouder CRTC oordeelde in 2003 nog dat gezien de licentie van MTV Canada het meer dan 10 % muziek uitzond, meer dan toegestaan. Gevolg van de conflicten is dat de MTV-zenders uiterlijk 30 juni verdwenen zullen zijn uit Canada. MTV Canada is beschikbaar in 800.000 en MTV2 Canada in 265.000 digitale Canadese kabel of satelliethuishoudens.

Rai staakt…vanwege verlies WK Voetbal 2006!

De vakbond van Rai-journalisten (UsigRai) heeft een journalistieke staking uitgeroepen op 4 juni vanwege het verlies van de uitzendrechten van het WK Voetbal 2006 aan het betaaltelevisiebedrijf Sky Italia (van Keith Rupert Murdoch’s News Corp). Volgens UsigRai is het onacceptabel dat ‘content die een must is voor de generalistische televisie’ alleen nog beschikbaar is voor een minderheid die betaaltelevisie afneemt. Daartegen wil de vakbond ageren. Het statement is ook bedoeld tegenover de Italiaanse politiek gericht om op te roepen de Raad van Bestuur van de Italiaanse publieke omroep Rai te voorzien van representatieve leden die in alle autonomie de waarde en de kwaliteit van de Rai kan bewaken. Op 4 juni speelt Italië een kwalificatiewedstrijd tegen Noorwegen. Vermoedelijk zal deze zonder commentaar worden uitgezonden vanwege de staking.

De Rai-directie verklaarde dat het wel de rechten heeft verkregen voor de wedstrijden waarin Italië speelt alsmede de kwart-, halve en hele finales van het WK Voetbal, maar dat om financiële redenen is afgezien om de rechten van het hele voetbaltoernooi aan te kopen. Ook verklaarde Rai-directie te onderzoeken of het mogelijk is voor DVB-T uitzendingen (digitale ether) toch nog WK-voetbalrechten te kopen als blijkt dat de Sky Italia-rechten alleen over satellietrechten zou gaan.
De Italiaanse publieke omroep is sinds het aantreden van de regering Berlusconi onderdeel van een grote politieke twist, waarbij journalisten bij de Rai het veld hebben moeten ruimen en steeds wisselende besturen door de politieke beïnvloeding van de regering Berlusconi onderdeel zijn van continu polemieken. De vrees voor sommigen is dat de Rai ook de samenvatrechten van de Italiaanse Serie A en de Coppa Italia verliest, aangezien daarover nog onderhandelingen plaats vinden. In Nederland heeft de NOS wel de voetbalrechten van het volledige WK Voetbal 2006 verkregen. Opvallend is overigens ook dat de Rai in tegenstelling tot nagenoeg alle andere EBU-leden niet de rechten voor de Olympische Spelen 2010 en 2012 heeft aangekocht.

TROS Radar hitst op met anti-Canal+ actie?

COLUMN-TROS Radar is met een een actie begonnen om abonnees die zich beklagen over het einde van het voetbal en de wens tot directe opzegging van een premium-abonnement massaal tegen Canal+ te laten keren. Zonder Canal+ zelf in de uitzending aan het woord te laten, roept de uitzending abonnees nu op om aan Canal+ te eisen met een beroep op boek 7 artikel 22 van het burgerlijk wetboek per 1 juni hun abonnement te laten beëindigen en de betalingen te stoppen. Volgens TROS Radar heeft Canal+ de geste gedaan om tussentijds opzeggen mogelijk te maken door de helft van het resterende abonnementsbedrag dan kwijt te schelden.

Het interessante aan de methode van TROS Radar en de stichting de Ombudsman is dat het bewuste wetsartikel spreekt over het niet beantwoorden van het afgeleverde volgens de overeenkomst. De overeenkomst behelst een abonnement op Canal+. Daarvoor ontvangen analoge kabelabonnees Canal+ Blauw (films en sport) en Canal+ Rood (films); satelliet, DVB-T en digitale kabelabonnees ontvangen daarnaast ook Canal+ Geel (films). In de algemene voorwaarden – die onderdeel is van de overeenkomst – is opgenomen dat Canal+ het recht heeft om haar programmering te wijzigen en dat opzeggen kan aan het einde van elke abonnementsperiode met het in acht nemen van één maand opzegtermijn. Hoe bediscutabel bepaalde andere voorwaarden van Canal+ en Canal Digitaal Satelliet verder ook zijn, deze voorwaarden zijn helder. Canal+ en voorganger FilmNet heeft nooit het eredivisie voetbal los aangeboden aan eindklanten. Het heeft altijd een mix van sport (dus niet alleen eredivisie-voetbal, maar ook andere sporten en buitenlands voetbal!) met premium-films aangeboden. Dat is waar de abonnees een abonnement op hebben genomen en waarvoor ze hebben getekend. Immers indien een krant besluit een columnist of een heel katern weg te doen of te wijzigen, geeft dat niet het recht onmiddelijk de krant op te zeggen, daarvoor dient gewacht te worden tot dat de abonnementsperiode voorbij is. In het geval van Canal+ is overigens als tegemoetkoming daarbij aangekondigd dat per 1 augustus de abonnementsprijs met 6 euro verlaagd wordt en de mogelijkheid de de resterende abonnementstermijn na 1 augustus te halveren.

Wat TROS Radar hier gedaan heeft, heeft dan ook weinig te maken met het opkomen van rechtvaardige consumentenbelangen, maar eerder met het oproepen tot ophitsen – gebruik makend van emotionele voetbalsentimenten – tegen één bedrijf.

Rai Due schetst fout Nederlands beeld?!

COLUMN – Het NOS-Journaal en NOVA schetsten afgelopen week een redelijk positief beeld over de Italiaanse uitzending ‘Punto e Capo’ op de publieke Italiaanse zender Rai Due. In die uitzending werden enkele fragmenten getoond uit de film ‘Submission’ (Theo van Gogh/Hirshi Ali), maar werd ook aandacht geschonken aan hoe het met Nederland gaat of liever zou gaan.
Op basis van zeer tendentieuze oppervlakkige reportages werd een beeld geschapen alsof Nederland na de moord op Theo van Gogh in een continue crisis zit, maar vooral onleefbaar is (geworden). Daarbij werd een aantal (deels) willekeurige personen in Amsterdam op straat geïnterviewd, waarbij opviel dat de vertalingen (in Italië is dat middels nasynchronisatie) niet overeen kwamen met hetgeen de geïnterviewden meldden. Tijdens de daaropvolgende discussie (door het NOS Journaal als ‘gebalanceerd’ aangeduid) viel op dat met name mensen uit de kringen van de (kleine) extreemrechtse regeringspartij Lega Nord waren uitgenodigd hun standpunten te verkondigen. Opvallend aan de uitzending was de tendens om door de parlementariërs en andere gasten Nederland zeer negatief af te schilderen, zonder Nederlanders weerwoord te geven en zonder toonaangevende Nederlanders in reportages op een gebalanceerde wijze het woord te geven om bijvoorbeeld aan te geven wat er in de loop der tijd is veranderd en verbeterd. Daarbij werd in de uitzending door o.a. de Lega Nord gesteld dat Nederland met ‘al haar tollerantie’ (op het gebied van homo’s, multiculturalisme, prostitutie, drugs e.d.) niet werkt en als mislukt experiment moet worden beschouwd in Europa. Zelfs een aanwezige centrumlinkse DS-politica – die het multiculturalisme enigszins verdedigde -weersprak de aantijgingen op Nederland niet.

Opvallend is dat deze signalen niet zijn opgepikt door het Nederlandse journaille, terwijl Rai Due ook in Nederland makkelijk ontvangen kan worden en ook verslaggevers ter plaatse de uitending integraal konden gevolgd. NOVA gaf daarentegen wèl het extreemrechtse Lega Nord (wederom zonder weerwoord!) de ruimte bepaalde standpunten te uiten in haar uitzendingen. Wellicht is het een schone taak voor het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken om de publieke omroep Rai en de regeringspartij Lega Nord aan te spreken op het wel zeer éénzijdige beeld wat over Nederland is geschapen. In de Verenigde Staten bleek onlangs nog dat de ambassadeur zich daar zorgen over maakt. Indien een parallel wordt getrokken, kan gesteld worden dat Italië als oprichtend EU-land en qua grootte het vierde EU-land daarop nog een extra groot belang heeft voor Nederland en daarop hoort te worden aangesproken.
Immers: als op initiatief van Nederlandse Europarlementariërs Italië door het Europees parlement (overigens zonder het CDA!) op de vingers wordt getikt wordt om haar belangenverstrengeling en de ontwikkelingen in de vrije journalistiek, dan is het logisch dat als het om Nederland zelf gaat, Nederland van zich laat horen. Tot nu toe is het stil gebleven….

De uitzending is nota bene gemaakt door Giovanni Masotti het hoofd informatie van het tweede Rai-net, die tegelijkertijd adjunct is bij het tweede Rai-journaal, TG2. Masotti is overigens vaker in opspraak gekomen en met name door centrumlinks beschuldigd van ‘pseudo journalistiek’ en censuur. Masotti maakt zelf de uitzendingen op Rai Due op de plek waar nota bene de kritische journalist Michele Santoro het veld moest ruimen. De uitzending van afgelopen donderdag werd in Italie door 1,135 miljoen kijkers bekeken, oftewel het haalde een marktaandeel van 11,8 % (2,04 % kijkdichtheid).

Digitalisering Canal+: einde voor CineNova…!?

Het einde van CineNova is in zicht. Nadat Muiltikabel, UPC en Nutsbedrijven Maastricht voor hun abonnees de stekker per 18 mei van CineNova & CineNova 2 trekken, heeft nu ook Essent Kabelcom bekend gemaakt dit premiumaanbod te schrappen per 18 mei uit haar digitale pakket TV Home. Vanaf dat moment is bij de genoemde kabelaars Canal+ Rood, Canal+ Blauw en Canal+ Geel onderdeel van het ‘eigen’ digitale kabelpakket. Canal+ heeft onder heerschappij van Vivendi Universal jarenlang getracht met een eigen aanbod digitaal op de kabel uit te zenden. Nu de premiumzenders door de nieuwe eigenaren (Airfield Holding) verkocht zullen worden aan UnitedGlobalcom (moeder van UPC) en de kabelaars met CineNova (van Sony en Disney) geen nieuw contract konden sluiten, is de integratie van de ‘eigen’ digitale kabelpakketten met de premiumcontent van Canal+ een gegeven. De overname van Canal+ door UGC kan overigens niet geëffectueerd worden doordat de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) nog toestemming moet verlenen. De verwachting is dat begin januari 2006 het sportaanbod van Canal+ zal worden gecombineerd met het bestaande sportaanbod van UGC (VoetbalKanaal), terwijl het filmaanbod zelfstandig zal voortbestaan. Op satelliet heeft Canal+ aangekondigd dat de prijzen door het vertrek van de Eredivise-wedstrijden, per 1 augustus zal dalen naar 21,95 euro per maand (is nu 27,95 euro per maand). Voor het einde van dit jaar is het de bedoeling dat de bestaande (analoge) abonnees op de kabel worden gemigreerd naar de verschillende digitale kabelpakketten, waardoor deze abonnees daarbij ook het diigtale kabelaanbod op EEN digitale kabelontvanger kunnen ontvangen. De prijzen verschillen per kabelaar, aangezien Canal+ zich via ‘groothandelscontract’ aanbiedt.

CineNova had met de kabelaars de afgelopen jaren een overeenkomst waarin de kabelaars moesten betalen voor een gegarandeerd minimum aantal abonnees, die bij lange na niet gehaald werd. Als zodanig ervaarden alle kabelaars het CineNova-contract als een miljoenenverslindend wurgcontract. Casema heeft overigens als enige kabelaar niet aangegeven of het wel of niet zal doorgaan met CineNova na 18 mei. Naar verluid zou Casema moeite hebben met het afsluiten van een overeenkomst met Canal+ omdat UGC niet wil helpen opdat ten behoeve van de overname aangetoond zou kunnen worden dat met derden ook distributie-overeenkomsten zijn gesloten. De verwachting is dat Sony en Disney als eigenaren van CineNova beoordelen dat met alleen Casema als mogelijke distributiepartner er een te smalle basis bestaat voor de continuering van de zender en hoogstwaarschijnlijk per 18 mei zelf met de zender zal stoppen.