Oud-D66 bewindslieden sloten bindend convenant voor omschakeling analoge tv-zenders

D66’ers Medy van der Laan en Laurens Jan Brinkhorst hebben in hun voormalige functie van resp. staatssecretaris en minister een bindend convenant gesloten met de Nederlandse Omroep Stichting (middels Raad van Bestuur-lid Cees Vis) voor de omschakeling van analoge naar digitale ethertelevisie. Dit blijkt uit een pas afgelopen week in de staatsscourant gepubliceerd stuk dat op 20 juni volwaardig is ondertekend. DutchMedia werd door betrokkenen gewezen op het bestaan van het convenant.

In het convenant hebben de NOS en de ministeries de feitelijke uitschakeling van analoge naar digitale ethertelevisie afgesproken en vastgelegd. Ook wordt de intrekking van de analoge ethertelevisielicenties van de NOS en de regionale publieke omroepen formeel aangekondigd. Officieel staat nu vast dat in de nacht van 29 op 30 oktober ‘direct na het einde van de reguliere uitzendingen en uiterlijk voor 06:00 uur’ de analoge uitschakeling van ethertlevisiezenders zal geschieden en direct DVB-T uitzendingen beschikbaar behoren te zijn. Het bereik van DVB-T moet minimaal met dakantennevariant gelijk zijn aan de huidige analoge etheruitzendingen. De eis voor binnenhuisantenne-ontvangst (Portable B) wordt nog ‘nader bepaald’, maar zal maximaal 70 % zijn. Het convenant spreekt niet over KPN en het feitelijk gecodeerd uitzenden van de publieke zenders. Wel spreekt het convenant uit dat als overweging daarvan de Tweede Kamer te kenne heeft gegeven een ‘groot belang te hechten aan de digitalisering van de televisieomroep via de ether en aan de verbetering van de concurrentie met andere distributie-infrastructuren’.

Het convenant is een opmerkelijk feit, aangezien de Tweede Kamer thans twee moties ter stemming heeft staan die de regering oproept feitelijke omschakeling op te schorten en te zoeken naar een beter alternatief (motie Van Dam, 15-30402) waarbij de kamer uitspreektdat het niet acceptabel is analoog uit te schakelen zolang geen ongecodeerd alternatief beschikbaar is. Medy van der Laan heeft de Tweede Kamer nooit in openbaarheid het convenant toegestuurd, ondanks dat de een substantieel deel van de Tweede Kamer medio juni – ruimschoots nadat Van der Laan had getekend – aangaf problemen te hebben met de omschakeling. Ook toen dat duidelijk was, was dat blijkens de handtekening van de opgestapte D66-minister van Ecomische Zaken blijkbaar geen reden om te wachten met het zetten van zijn handtekening die hij op 20 juni jl. plaatste; ruim een week later stape Brinkhorst op. Het convenant is ruim drie weken niet geopenbaard, ondanks dat in het convenant is opgenomen dat dit ‘binnen een week’ na ondertekening dient te geschieden in de Staatscourant. Dit laatste geschiedde pas op 14 juli jl. (afgelopen vrijdag).

De regionale publieke omroepen hebben pas begin deze week het convenant toegezonden gekregen en daar kennis van kunnen nemen. Gerard Schuiteman, directeur van de koepelorganisatie ROOS zegt het te betreuren niet betrokken te zijn. Ook de regionale publieke omroepen zelf waren niet betrokken bij het convenant. “Het gaat ons om goede bedekking. We zouden graag betrokken worden bij de zenderplannen. De ministers moeten niet het geheel juridisch dichttimmeren. We vinden dat de minister ook een verantwoordelijkheid heeft voor de regionale publieke omroep,” aldus Schuiteman.

Het is onduidelijk of de Tweede Kamer de juridisch ‘bindende’ overeenkomst nog kan blokkeren. Volgens het convenant kan dit feitelijk als internationale overeenkomsten zich verzetten tegen het convenant of bij overmacht. In politieke zin is het zeer gevoelig als ministers weten dat er gevoeligheden aan de kant van de Tweede Kamer liggen om dan een bindende afspraak daarover te maken. Brinkhorst en Van der Laan kunnen hierover zelf niet meer worden aangesproken aangezien ze zijn opgestapt. De CDA-bewindslieden Minister Joop Wijn en minister Maria van der Hoeven zijn nu verantwoordelijk voor deze dossiers.

DutchMedia publiceert nieuw zenderschema Radio 1, 2, 3FM, 4, 5 en ConcertZender

z DutchMedia publiceert vandaag het nieuwe zenderschema dat per maandag 4 september op Radio 1, 2, 3FM, 4, 5 en de ConcertZender zal worden ingevoerd. De zenderschema’s zijn nog niet geheel compleet. De NOS Raad van Bestuur en haar vertegenwoordigers konden – met uitzondering van Florent Luyckx – desgevraagd geen toelichting geven over het nieuwe zenderschema. “een overvolle agenda van Jan Westerhof” was hier volgens zijn assistente de reden, al zou Westerhof de pers nog op ‘enig moment’ nader zal worden geinformeerd. Westerhof is de leiddinggevende van het bezuinigsproject van de publieke landelijke radiostations. Naar verluid is Westerhof kandidaat om de nieuwe directeur radio te worden die in het nieuwe organisatiemodel van de NOS Raad van Bestuur zal worden ingesteld. Thans is Westerhof zendercoördinator Radio 1 en 5 alsmede van de (televisie)themazenders.

In totaal wordt 10 miljoen euro bezuinigd en is de doelstelling 3 miljoen euro aan extra inkomsten te genereren middels reclame (STER). In totaal zullen de zeven publieke radiozenders 34 % marktaandeel moeten behalen waarvan 2,5 % door FunX en 1 % door de ConcertZender te behalen. Daarbij wordt – zoals bekend 6 miljoen euro opnieuw structureel geinvesteerd in de programmering en 1 miljoen euro extra in de vooralsnog nauwelijks levensvatbare technologie DAB. Een bezuiniging op de uitfasering van de middengolfzenders 747 kHz en 1251 kHz kan geen doorgang vinden door de politieke wens dat de vijfde hoofdtaakzender in de ether blijft uitzenden. Naar verluid is de 2 miljoen euro aan bezuiniging die daarmee gemoeid is deels opgevangen door een nieuw contract tussen Nozema Services NV (dochterbedrijf Koninklijke KPN NV) en de NOS alsmede een onduidelijke invulling.

Radio 1

Opvallend aan de Radio 1 programmering is dat het Radio 1 Journaal op andere uren zal uitzenden. Dagelijks van 06 tot 09 uur (onveranderd), van 12 tot 13 uur en van 16 tot 18:30 uur. Daarmee wordt het tijdsblok 13 tot 13:30 en 18:30 tot 19 uur niet langer met nieuws ingevuld, maar met het talkradioformat Stand.nl. NOS Langs de Lijn wordt ontzien in de bezuinigen; de nachtelijke uitzendtitels als ‘AVRO Nachtdienst’, ‘VARA Over de Schutting’ en ‘NCRV Casa Luna’ blijven bestaan. VPRO’s Nachtleven verdwijnt. Zoals eerder aangekondigd zal in de zogeheten ‘daluren’ de programmering horizontaler worden met o.a. VARA’s Kassa Radio en een nog onbekend KRO-programma in de middagure, waar ook de AVRO een uur zal vullen, terwijl de ochtend voor afgewisseld de EO, VPRO en VARA is.

Radio 1 wordt overigens per 4 september niet langer in de nachtelijke uren (01-07 uur) op de middengolffrequentie 747 kHz uitgezonden. Ook NOS Met Het Oog op morgen zal vanaf dan niet langer herhaald worden op de vijfde publieke radiozender via o.a. de middengolf. Radio 1 heeft voor 2007 een marktaandeeldoelstelling van 8,5 % en behaalde over 2005 een marktaandeel van 8,3 %.

Radio 2
Op Radio 2 wijzigt weinig. Deze radiozender wordt grotendeels in de bezuinigen ontzien. Toch is de verwachting dat evenementen als het NorthSea Jazz Festival niet langer een plek kunnen verkrijgen op deze zender, omdat dit als te ‘niche’ wordt ervaren. Wel zal Radio 2 een aantal thema-avonden introduceren om haar marktaandeel trachten te verhogen. Radio 2 heeft voor 2007 een marktaandeeldoelstelling van 11 % en behaalde over 2005 een marktaandeel van 10,3 %.

Radio 3FM

Ook Radio 3FM zal grotendeels worden ontzien in de bezuinigsrondes. Wel zegt zendercoördinator Florent Luyckx nog deze dagen te beslissen over hoe omgegaan zal worden met de uitzendblokken van 16 tot 22 uur, waarin thans de uitzendingen van Wouter van der Goes (die naar Q-Music vertrekt), Coen Swijnenberg en Michiel Veenstra plaatsvinden. Luyckx wil voorstellen om niet langer drie programma’s, maar twee programma’s in dit blok te laten uitzenden (16 tot 19 uur en 19 tot 22 uur). BNN heeft een voorstel ingediend waarbij Sander Lantinga samen met Coen Swijnenberg het middagprogramma van Wouter van der Goes overneemt. Hierover zal Luyckx nog deze week een besluit nemen. Radio 3 FM heeft voor 2007 een marktaandeeldoelstelling van 7,5 % en behaalde over 2005 een marktaandeel van 6,6 %.

Radio 4

Radio 4 zal met name in de avonduren drastisch wijzigen. Nagenoeg alle niet-klassieke programma’s zijn van de zender gehaald en niet langer via de FM-ether te beluisteren. Deels worden ze overgeheveld naar de ConcertZender op de kabel, satelliet, DAB en internet. De NCRV krijgt een nieuw programma onder de titel ‘Amoroso’ en de AVRO sluit de dag in de nacht af met ”AVRO Maanlicht”.Radio 4 heeft voor 2007 een marktaandeeldoelstelling van 2 % en behaalde over 2005 een marktaandeel van 1,8 %.

Radio 5

Radio 5, nu nog bekend als Radio 747AM zal via de middengolf, kabel, satelliet en internet overdag een licht muzikaal karakter krijgen. ‘Toppers van Toen’ (AVRO) wordt daarbij nieuw leven ingeblazen. De KRO zal met Café Nostalgia haar bijdrage leveren, net zoals de NCRV (Plein 5) en de EO met ‘Open Huis’. LLINK, HUMAN en IKON blijven hun dagelijkse discussieprogramma Desmet Live! als een van de weinige overblijfselen van 747AM dagelijks uitzenden vanaf 18 uur. In de avonduren worden verder de Kleine Zendgemachtigden alsmede EDUCOM ruimte geboden om hun radioprogramma’s uit te zenden, al dan niet vanwege een wettelijke taakopdracht. Van 23 tot 01 uur heeft de NPS zendtijd ter beschikking gekregen om te voldoen aan de wettelijke eis om op hoofdtaakzenders aan minderhedenzendtijd te voldoen. Het is nog niet duidelijk wat de NPS daarop zal programmeren. Thans zet de NPS het op jongeren gerichte ‘Lijn 5’ in dit kader uit van 17 tot 19 uur op 747AM. Onduidelijk is of dit programma al dan niet in gewijzigde vorm in de late avonduren zal worden uitgezonden op Radio 5. Alle culturele en ietwat afwijkende programma’s worden met een gedeeltelijke overheveling naar de ConcertZender of een algeheel einde daarvan uit de ether gehaald. Radio 2 heeft voor 2007 een marktaandeeldoelstelling van 1,5 % en behaalde over 2005 een marktaandeel van 0,9 %.

ConcertZender

De ConcertZender ondergaat een radicale verandering. De zender die haar kabelplek te danken heeft aan serieuze programmering met vooral bijzondere muziek van klassiek tot jazz, van historische opnamen tot onbekende musici en van wereldmuziek tot opera zal een soort zesde radiokanaal worden waarop omroepverenigingen en de NPS uitzendt.

Gusta Korteweg had liever gezien dat haar ConcertZender 24 uur kon blijven uitzenden, maar de NOS Raad van Bestuur besloot anders. Vanuit deze startpositie ziet Korteweg ook nieuwe kansen: “Natuurlijk wil je verder gaan, maar soms is er een groter doel. Als er dan een keuze komt die je moet maken, dan prefereren we deze nieuwe opzet”, aldus de huidige directeur van de ConcertZender.
De ConcertZender zal in haar huidige vorm op internet als webradiostation 24 uur per dag blijven uitzenden. De voorlopige titel van deze zender is ConcertZender.nl Korteweg zegt zich te realiseren dat met name programmaraden bewust voor de ConcertZender hebben gekozen en indien programmaraden dat wensen kan bekeken worden of ConcertZender.nl (oftewel het huidige format) op de kabel een plek kan krijgen naast of op de plek van wat de ConcertZender nieuwe stijl wordt. ConcertZender.nl zal elke werkdag een ander thema behandelen: in dagvolgorde nieuwe muziek, jazz, klassiek, oude muziek en wereldmuziek. De ConcertZender zal als team een half miljoen euro als budget houden en op werkdagen van 1 tot 7 uur ‘s nachts en van 9 tot 12 op de ConcertZender nieuwe stijl uitzenden. Op zaterdag krijgt het team van 07 tot 19 uur en zondag van 07 ot 09 uur alsmede van 12 tot 19 uur de gelegenheid om uit te zenden op haar oude uitzendplek.

De ConcertZender die thans op de kabel, satelliet, DAB en internet uitzendt (straks via www.omroep.nl/concertzender) zal als zesde publieke radiostation muzieksoorten als jazz, crossover, wereldmuziek en andere muzieksoorten combineren met culturele programma’s. Een aantal programma’s van Radio 4 en 747AM zullen daartoe worden overgeheveld. Vooralsnog blijft de naam van het radiostation ConcertZender, ondanks dat het slechts beperkt te maken heeft met het oorspronkelijke idee van de ConcertZender als neventaakzender van de NOS. Volgens Gusta Korteweg wordt nog gezocht naar een nieuwe naam per 1 januari 2007. Vanwege de ontwikkelingen is oud-ConcertZender directeur en VPRO Groepsredacteur Aad van Nieuwkerk uit het bestuur gestapt.

Het is nog onduidelijk wie de leiding krijgt of de coördinator wordt van de ConcertZender in de nieuwe opzet. KRO, VPRO, NPS en MAX zullen als omroeporganisaties vele uren op de zender gaan invullen met een budget van 3 miljoen euro. VPRO’s De Avonden zal met een muziekdeel en een verhalen-deel elke avond van 19 tot 22 uur een plek verkrijgen. Peter van Bruggen zal een ochtendprogramma (nog zonder naam) gaan presenteren voor de KRO; de VPRO zal het programma cantina@vpro tijdens lunchtijd maken, maar de NPS krijgt relatief de meeste zendtijd op de zender. Marc Wielaert van de NPS die al sinds het begin van de ConcertZender betrokken was en nu voor de NPS werkt, zegt over de nieuwe zender: “Het liefst hadden we deze zender op Radio 4 zo geprogrammeerd als de culturele radiozender van Nederland.” Radio 4 zal echter louter klassieke muziek programmeren. Op de ConcertZender zal in de nieuwe opzet in de NPS programma’s het ”oude” 4FM-idee met jazz, wereldmuziek en crossover alsmede geimproviseerde muziek ruimte moetenkrijgen in het blok ”NPS Studio 6”. “We willen daarbij op een Amerikaanse wijze contact met de luisteraar houden, swingend met presentatoren Vincent van Engelen en Co de Kloet”. De avonduren zullen de specifieke muzikale formats van de VPRO en NPS een plek krijgen. Supplement, Jazzcotabel en In Concert/The Bands krijgen dan een uitzendplek alsmede de World Charts Europe en singer/songwritemuziek. Ook het North Sea Jazzfestival zal voortaan op deze kabel, satelliet, DAB en internetradiozender een thuis moeten krijgen. Marc Wielaert: “Op de zender is veel jazz en geks te horen voor mensen die muzikaal nieuwsgierig zijn”. Ondanks de bezuinigingen betekent de ConcertZender nieuwe stijl ook nieuwe werkgelegenheid voor diegenen die in dit segment gespecialiseerd zijn.Overigens zullen enkele programma’s van de ConcertZender nieuwe stijl van 01 tot 07 uur in herhaling worden uitgezonden op Radio 5 als nachtelijke invulling. De ConcertZender nieuwe stijl heeft voor 2007 een marktaandeeldoelstelling van 1 %. De huidige ConcertZender behaalde over 2005 een marktaandeel van 0,6 %, maar wordt niet gemeten door het Continue LuisterOnderzoek via IntomartGFK.

FunX

De Nederlandse Omroep Stichting (NOS) is met een financiering van 1,2 miljoen euro de grootste financier van FunX geworden naast de financiering van de vier Randstadgemeenten en het ministerie van OC&W (resp. 845.000 euro en 900.000 euro). De NOS is voornemens dit bedrag te verhogen naar 1,7 miljoen euro. FunX directeur Willem Stegeman over deze budgetverhoging: “Dit is allerminst zeker, het stond wel in de strategienota van de NOS maar dat betekent nog niet dat het daadwerkelijk ook gebeurt. Ik weet dus dat het speelt maar heb nog geen budgettoewijzing FunX mogen bezichtigen.” Volgens de FunX directeur de er op wijst dat de voornemens wat te doen met de extra middelen nog niet aan de orde zijn, ligt “programmaversterking voor de hand, ofwel verbetering van de kwaliteit van programmering en de onderliggende producties, maar het liefst investeren wij nu door op onze internetsite omdat we hier nog veel te winnen hebben.” De houding van Stegeman is interessant, aangezien de STER en de NOS Raad van Bestuur overal ten toon sprijden dat FunX extra middelen zal verkrijgen, maar blijkbaar dit nog niet met de radiozender zelf heeft kortgesloten. FunX produceert de zevende publieke landelijke radiozender (FunX supported by BNN) die een neventaak vervult voor de NOS in samenwerking met BNN en waarmee FunX haar vier stadsedities in de Randstad weet te versterken. FunX heeft voor 2007 een marktaandeeldoelstelling van 2,5 %, maar wordt niet gemeten door het Continue LuisterOnderzoek via IntomartGFK.

De exacte zenderschema’s publiceert DutchMedia via DEZE LINK in MICROSOFT EXCEL

DISCLAIMER
DutchMedia wil lezers van dit artikel er op wijzen dat het niet de bedoeling is dit artikel op welke wijze dan ook te gebruiken in juridische procedures tegen betrokkenen en wijst er op dat het selectief gebruiken van informatie met zich meebrengt dat deze uit de context gehaald wordt en aldus een incorrecte weergave van feiten oplevert. Overname zonder toestemming is overigens niet toegestaan.

Casema-overname Warburg Pincus/Cinven aangekondigd!

De overname van Casema door Warburg Pincus en Cinven wordt een feit. Voor 2,1 miljard euro nemen beide bedrijven de op twee na grootste kabelaar over van GMT Communications Partners (8 %), Carlyle Group (46 %) en Providence Equity Partners (46 %). Deze drie bedrijven kochten in 2002 Casema voor 655 miljoen euro van France Telecom. Cinven en Warburg Pincus worden elk voor 50 % eigenaar van het bedrijf. Warburg Pincus is al eigenaar van Multikabel. Casema-woordvoerder Gradus Vos verklaarde tegenover DutchMedia dat ‘uiteindelijk besloten wordt een nieuwe holding op te zetten waarin zowel Casema als Multikabel ondergebracht worden. Een fusie is de volgende logsiche stap’. Casema verwacht dat de overname eind augustus, begin september zal worden geëffectueerd. Daarna begint het proces tot integratie. De ondernemingsraden van Multikabel en Casema hebben ingestemd met de overname.

Jos Molenkamp, algemeen directeur van Casema zei tegenover Planet Multimedia blij te zijn met de overname. “ze laten jou de business draaien. Strategische partijen hebben allemaal zo hun eigen ideeën.Hier mag je gewoon ondernemen en als cijfers goed zijn en je komt aan je budgetten en de ideeën die je had maak je werkelijkheid, dan zijn ze blij en ik ben ook blij omdat je de ruimte hebt om dat te doen”. Molenkamp laat zich kryptisch uit over zijn eigen toekomst: “Of ik de baas wordt over Multikabel? We moeten ons orienteren. Kijken welke synergieën te halen zijn.” Casema en Multikabel bieden overigens gelijksoortige produkten met slechts nuanceverschillen. Waar Casema 1,36 miljoen abonnees bedient, bedient Multikabel bijna 318.000 abonnees. De combinatie blijft de derde kabelexploitant, maar wil graag doorstoten tot de eerste. Molenkamp: “We willen graag Essent erbij hebben. Dan kunnen we marktkracht ontwikkelen richting KPN en hebben we een klein beetje kracht tegenover KPN. [..] Het zou fantastisch zijn als we tweederde van Nederland als kabelexploitanten bij elkaar kunnen krijgen naast UPC, dan hebben we twee kabelexploitanten en of het ooit één wordt, dat ligt ver weg denk ik, toch. Ik denk dat het
Ik denk dat het goed voor de consument is en ook voor Nederland om te zien dat het verschillende kabelexploitanten zijn die niet echt verschillend zijn maar toch eigen imago hebben en ja ons imago is toch ietsje anders dan dat van UPC. [,,] Als UPC ons gekocht had, dan hadden we daaar ook weer een succes van gemaakt of we er ook blij mee zouden zijn? Dan hadden we er weer een andere vorm aan gegeven passend bij het concept UPC.” Molenkamp zit met deze overname niet langer op de lijn direct EEN kabelexploitant voor Nederland te willen. Gradus Vos hierover: “Wat er speelt is dat als we samengaan en het zou goedgekeurd worden, je je kan afvragen wie er in de lead komt. Wie van de zittende directieleden speelt een rol voor financiele partijen en wie heeft een trackrecord. Daarnaast is vermeldenswaardig dat de huidige directie ervoor gezorgd heeft dat we drie keer zoveel waard zijn geworden. Niet iedereen bij Casema is overigens onverdeeld blij met de uitspraken van Molenkamp in de openbaarheid. De uitspraken kunnen ook binnen de kabelsector leiden tot enige discussie….

“Casema naar Warburg Pincus”

Bronnen rondom Casema bevestigen dat zeer spoedig de overname door Warburg Pincus in een conglomeraat met Cinven bekend zal worden gemaakt. Het wachten is volgens een zeer goed ingevoerde bron op de OndernemingsRaad (OR). Eind vorige week maakte Dow Jones bekend dat Warburg Pincus samen met Cinven de overname rond zou hebben. Bronnen rondom Casema bevestigen dit nu tegenover DutchMedia. Warburg Pincus is reeds via Christina Beheer en Adviesmaatschappij BV en Amsterdamse Beheer en Consultingmaatschappij BV eigenaar van Multikabel. Casema telt circa 1,36 miljoen abonnees. Met de overname zou een gefuseerd Casema/Multikabel circa 1,68 miljoen klanten omvatten, nog net minder dan Essent Kabelcom/@Home. Volgens Dow Jones zou de overname van Casema voor circa 1,8 tot 2,2 miljard euro geschieden. Thans zijn GMT Communications Partners (8 %), Carlyle Group (46 %) en Providence Equity Partners (46 %) via de in Luxemburg gevestigde holding Cable Aquisitions SARL eigenaar van Casema Holding BV. De gewezen KPN-directeur Wim Dik is president-commissaris bij het bedrijf, Jos Molenkamp is algemeen directeur.

De verwachting is dat deze week ook meer bekend wordt over de verkoop van Essent Kabelcom/@Home. Zowel Warburg Pincus als Liberty Global (eigenaar UPC Nederland) zijn daarbij volgens eerder berichten bieders. Essent Kabelcom dat circa 1,75 miljoen abonnees telt, is in handen van het publieke energiebedrijf Essent NV. Voor de overname van Essent Kabelcom worden de politieke bestuurders van o.a. de provincies Noord Brabant (Onno Hoes, VVD), Limburg (Martin Eurlings, CDA, vader van Camiel Eurlings, lid van het Europees parlement), Overijssel (Piet Jansen, CDA) en Groningen (Marc Calon, PvdA) betrokken, aangezien deze de eigenaren zijn van de verkopende partij Essent NV. Overijssel, Limburg, Noord-Brabant en Groningen bezitten gezamenlijk 71,6 % van de aandelen Essent NV. Voor een verkoop van een dusdanig groot bedrijfsonderdeel als Essent Kabelcom dient een aandeelhouderscommissie waarin de vertegenwoordigende politieke bestuurders zetelen, toestemming te geven.

Aftiteling: ook de publieke zenders zijn filmbarbaren?

COLUMN – Hoe kan de publieke omroep een film aan het einde met zoveel disrespect behandelen? Afgelopen nacht was de mooie zeer mooie, romantische maar tegelijkertijd dramatische film Gloomy Sunday – Ein Lied von Liebe und Tod op Nederland 1 met AVRO-logo te zien. De film omvatte veel muziek en daar eindigde de aftiteling ook mee. De film eindigde om circa kwart voor twee ‘s nachts op een zeer brute vorm.

Als ware een bezoeker aan een goed restaurant die koste wat het kost de hand weigert te schudden met de chef kok die zich presenteert. Alsof het om een boek gaat waar de kaft door de boekhandelaar hardhandig voor de ogen van de koper is afgescheurd. Alsof de uitzenders (publieke landelijke omroep/AVRO) persoonlijk duidelijk wil maken dat films vooral naamloos gemaakt moeten zijn. Zo werd zonder enig vorm van respect na nog geen halve minuut een niksnuttige en waardeloze promotiefilm ingestart van de Algemene Vereniging Radio Omroep al dan niet in samenspraak met de licentiehouder (de Nederlandse Omroep Stichting). Dit is niets anders dan culturele barbarij. Een boos gevoel bij de kijker – die wordt genegeerd – achterlatend.

Je zal maar meegewerkt hebben aan deze mooie film en je film zo behandeld zien worden. Nederland 1 is een publieke, openbare zender die bij de gratie van alle belastingbetalende burgers bestaat. Kortom geen commerciele zender die zegt films weg te draaien om te voorkomen dat mensen zouden gaan zappen. Nog los dat dit jegens de filmkijker een onzinnig argument is, kan je je afvragen welk belang er bestaat om om 01:45 uur ‘s nachts een film zo te onderbreken?

Wie is hiervoor officieel verantwoordelijk? In de bestuurlijke spaghetti die de publieke landelijke omroep heet, zou je kunnen zeggen in volgorde Harm Bruins Slot, Ruurd Bierman, Cees Vis, Willemijn Maas, Roek Lips of Ton F van Dijk? Hoe het ook zij blijkbaar heeft geen van deze personen het besef of respect willen tonen bij deze film en vermoedelijk eenzelfde houding bij de meeste andere films die vertoond worden op Nederland 1, 2 en 3, kwart voor twee ‘s nachts of niet….

De boodschap van de publieke zenders is in ieder geval: als u zekerheid wenst te hebben over het met respect vertonen van films op televisie, moet u niet bij de door u (mede)gefinancierde publieke, openbare omroep zijn. Nee, u zult opnieuw moeten betalen en goed ook: alleen bij de premium betaaltelevisiezenders of bij de huur van DVD’s of afname van pay-per-view mag u het respect en de zekerheid verwachten omtrent het tonen van de volledige film met de aftiteling en de bijbehorende muziek. Nieuwe of oude zenderschemadiscussies ten spijt….

SP: 3voor12 exclusief digitaal tegen betaling is niet toegestaan

De Socialistische Partij (SP) is van mening dat de Nederlandse Omroep Stichting (NOS) bij de kabeluitzending van themazenders zich dienstbaar maakt aan winst door derden. SP-kamerlid Arda Gerkens heeft minister Maria van der Hoeven (CDA) hierover kamervragen gesteld, nadat de VVD in november nog het omgekeerde beweerde.

Aanleiding is de programmaraad Haarlem die de VPRO-themazender 3voor12 Central heeft geadviseerd voor uitzending in het basispakket in Haarlem. De NOS trok eerder gegeven toestemming tot advisering terug na 7 maanden en een daadwerkelijk advies, waardoor UPC het advies niet hoeft uit te voeren.

Op 7 november jl. liet Jan Westerhof namens de NOS Raad van Bestuur in een email aan de programmaraad Haarlem weten na een vraag of er bezwaar zou bestaan op analoge doorgifte van de zijde van de NOS, dat er ‘aan onze kant op geen enkel bezwaar stuit’ en dat de Raad van Bestuur van de NOS ‘een positieve beschikking voor de distributie van 3voor12 afgegeven’. Westerhof ondertekende de brief als ‘zendercoördinatie’ en is zendercoördinator van de publieke themazenders namens de NOS-Raad van Bestuur. Op 23 juni jl. schreef Cees de Bruin – opnieuw namens de NOS-Raad van Bestuur – een brief aan de programmaraad Haarlem waarin deze onomwonden stelt dat de NOS met UPC afspraken heeft gemaakt ‘over analoge en digitale doorgifte van diverse zenders die de publieke omroep aanbiedt. In dat kader is door de NOS met UPC overeengekomen dat 3voor12 door UPC uitsluitend digitaal zal worden aangeboden zal worden Wij willen u bij deze dan ook informeren dat de NOS de zender 3voor12 voor de adviesperiode 2006-2007 niet beschikbaar stelt voor doorgifte in het basispakket analoge televisie.’ Feitelijk herriep de NOS-Raad van Bestuur daarmee de in november afgegeven toestemming nadat de programmaraad de themazender had geadviseerd in het basispakket.

De SP stelt nu dat de NOS medewerking moet verlenen aan het uitvoeren van programmaraadsadviezen en het zonder pardon terugtrekken van een eerder aangeboden programma niet getuigt van medewerking. De SP heeft de indruk dat kabelaar UPC de NOS onder druk heeft gezet door de distributie via het digitale aanbod afhankelijk te stellen van de intrekking van beschikbaarheid van dezelfde kanalen via het analoge aanbod en dat daarmee de NOS zich dienstbaar maakt aan commerciele activiteiten van derden, iets dat strijdig is met de mediawet. Overigens is het interessant om te zien dat de VVD in november het tegenovergestelde van de SP beweert: in de optiek van VVD-kamerlid Fadime Orgu moeten themazenders van de publieke omroep juist alleen digitaal beschikbaar komen om digitalisering te stimuleren. Ontvangst van VPRO’s 3voor12 Central kost bij UPC normaal gesproken 4,16 euro per maand meer dan het analoge kabelabonnement (in totaal dus 19,99 euro per maand)

De woordvoerder van de NOS-Raad van Bestuur kon desgevraagd niets over de kwestie vertellen.

Omschakelplannen analoge etheruitzendingen Nederland 1, 2 en 3 gaan gewoon door…

Het kabinet gaat gewoon door met de omschakelplannen voor de analoge uitfasering van de ethertuitzendingen van Nederland 1, 2 en 3 en het landelijke in DVB-T in free to view-modus beschikbaar stellen van de publieke landelijke en regionale zenders. Dit meldt het ministerie van OC&W desgevraagd. In de plannen van het kabinet is opgenomen dat bij de uitschakeling van analoge etherzenders de regionale publieke en publieke landelijk hoofdtaakzenders gecodeerd via DVB-T beschikbaar komen en bij KPN een digitale ethertontvanger plus smartcard aangeschafd kan worden. De NOS blijft daarmee haar digitale DVB-T multiplex inbrengen bij KPN, zoals nu ook al het geval is en Nederland zou daarmee een van de weinige landen ter wereld zijn waar de publieke omroep niet free to air te ontvangen is.

Afgelopen week is de stemming in de Tweede Kamer omtrent de financiële afwikkeling hiervan uitgesteld tot na het zomerreces. Bij de voorstellen had de PvdA samen met de ChristenUnie en de SP een motie ingediend opdat de afschakeling van analoge uitzendingen wordt uitgesteld en te werken aan een ‘beter’ alternatief. In diezelfde motie wordt gesteld ‘dat afschakeling van het analoge signaal niet acceptabel is zolang het digitale signaal niet door iedereen gratis, ongecodeerd en met een eenvoudige, goedkope ontvanger uit de lucht kan worden geplukt’.

Als deze motie het zou halen, zou dit betekenen dat minister Maria van der Hoeven (CDA) van OC&W de omschakeling van analoog naar digitaal vooralsnog niet kan uitvoeren en een nieuw alternatief zal moeten uitwerken en dekking voor 8 miljoen euro gevonden moet worden. Medy van der Laan, de ex-staatssecretaris stelde namens het kabinet nog geen twee weken geleden dat deze ‘niet anders kan dan concluderen dat free to air tot gevolg zal hebben dat de deal die is gesloten tussen de publieke omroep en KPN niet doorgaat.’ OVer free to air uitzenden stelde de toenmalig staattssecretaris: “Het onderhouden van het netwerk en het uitrollen daarvan kost 8 miljoen euro. per jaar. KPN biedt een dergelijke “free to air”- constructie niet gratis aan, zonder dat het daarvoor iets terugkrijgt. Het is een commerciële partij, en wij hebben nu een win-winsituatie gecreëerd. Er is sprake van een besparing van 8 mln. voor de overheid. ”

Totdat de Tweede Kamer gestemd zal hebben, blijft het kabinet ervan uitgaan dat zij haar plannen kan blijven uitvoeren en gaat de ‘overschakel’ campagne gewoon door. Sommige media melden dat de plannen tot omschakeling nu al van de baan zouden zijn. Voor consumenten blijft echter enige onzekerheid bestaan.

Martijn van Dam, indiener van de PvdA-motie zegt desgevraagd dat ondanks dat Van der Laan vond dat er niets meer te onderhandelen viel, er wel degelijk te onderhandelen valt, aangezien KPN de publieke omroep nodig heeft. Volgens Van Dam zegt het ‘meer over haar dan over de mogelijkheden om verder te onderhandelen’. Het ministerie van OC&W heeft volgens Van Dam hem laten weten dat deze opnieuw gaat onderhandelen met KPN. Van Dam zegt dat af te wachten. “De afschakeling is dus nog niet definitief van tafel, maar mijn inschatting is dat een CDA-minister (Maria van der Hoeven) niet op 1 november wil gaan omschakelen. Daar zal ze vlak voor de verkiezingen haar vingers niet aan willen branden, lijkt me,” aldus het PvdA-kamerlid tegenover DutchMedia.

Medy van der Laan ‘nooit te beroerd’ voor ‘gratis advies’ NOS Raad van Bestuur…

Medewerkers van het ministerie van OC&W hebben op persoonlijke titel een ‘afscheid’ site voor Medy van der Laan gemaakt. Opvallend is dat er – naast vele complimenten – enkele onthullingen in vermeld staan over de oud-staatssecretaris Media & Cultuur van D66. Zo onthult Marjan Hammersma dat Van der Laan de NOS Raad van Bestuur ‘gratis’ advies gaf over hoe deze Nederland 1, 2 en 3 diende te programmeren. Opvallend, aangezien Van der Laan zelf altijd tegen politieke programma-interventie was, zo bleek bij debatten in de Tweede Kamer. Ook is onthuld dat Van der Laan zelf ‘wel eens de angst of verwachting’ had dat de door haar ingediende mediawet het niet zou halen. Dat is overigens nu werkelijkheid geworden, ook al meldt een topambtenaar van het ministerie van OC&W op dit dossier (Herman Hofenk) dat ‘de goede ideeën’ behouden kunnen blijven voor een volgend kabinet. Hieronder enkele interessante passages die op het gastenboek zijn achtergelaten:

Marjan Hammersma over Medy van der Laan
“Zeer betrokken, grote interesse in de inhoud en nooit te beroerd om de Raad van Bestuur een gratis advies over het uitzendtijdstip van de programma’s op Nederland 1, 2 en 3 te geven. Waarom staat Koefnoen niet achter Paul de Leeuw op zaterdagavond op Nederland 3 vroeg jij eens geërgerd. Zeker nadat Pino jou in dat programma had ontvoerd en jij je eerst door Studio Sport moest worstelen (zonder dressuur natuurlijk) om dat te kunnen bekijken. “

(Marjan Hammersma is Directeur Media, Letteren en Bibliotheken bij het ministerie van OC&W en is door Medy van der Laan aangesteld. Daarvoor was zij hoofd van de afdeling Kijk- en Luisteronderzoek (KLO) Informatie & Advies bij de Nederlandse Omroep Stichting (NOS).

Hermineke van Bockxmeer over Medy van der Laan
“In kleine kring uitte je wel eens de angst of verwachting dat jouw plannen voor de publieke omroep het niet zou halen, maar tot het versturen van de wet naar de Kamer op 24 mei liep het hele proces nog op rolletjes, tegen alle verwachtingen in. Wat een kater om er zo uit te moeten stappen.”

Herman Hofenk over de nieuwe mediawet tegenover Medy van der Laan
“Jouw nieuwe Mediawet zal het wellicht niet meer gaan halen, maar de goede ideeën daarin zullen we proberen te behouden onder een volgend kabinet. “

Herman Hofenk over Medy van der Laan en de wel doorgevoerde mediawetswijziging (die overigens al in gang werd gezet door Rick van der Ploeg!)
“Duidelijk was dat het zo niet langer kon. De macht van de omroepverenigingen moest gebroken worden. En wel in twee stappen. Het strijdplan voorzag in maatregelen voor de korte en de lange termijn. Stap één was de verkorting van de erkenningentermijn van de omroepverenigingen, het verwijderen van hen uit de raad van toezicht en het vergroten van de macht van de raad van bestuur. Daarmee was de huidige Mediawet klaar en de weg open voor een totaal nieuwe Mediawet. Die eerste stap is succesvol en redelijk geruisloos gezet. Zonder dat velen zich dit realiseerden heeft het een revolutionaire verandering in de Hilversumse verhoudingen gebracht. Het zonnetje van de oude bestuurlijke verhoudingen zal daar ook na je vertrek niet meer gaan schijnen.”

De afscheidssite zelve is te vinden door hierop te klikken.

“Verkoop of beursgang Canal Digitaal Satelliet slaat nergens op”

“Verkoop of beursgang Canal Digitaal Satelliet slaat nergens op”

“Een verkoop of beursgang van Canal Digitaal Satelliet slaat nergens op. Er zijn blijkbaar mensen die nieuws willen maken dat er niet is”. Dit stelt Hans Wolfert, aandeelhouder en hoofdbestuurder van Airbridge Investments, Airfield Holding en Canal Digitaal Satelliet in reactie op een bericht van het persbureau Dow Jones die meldde dat Canal Digitaal Satelliet verkocht zou worden of bezig zou zijn met een beursgang. Hans Wolfert en Cees Bohnenn zijn samen met een aantal onbekende investeerders de eigenaren van de bedrijven waar Canal Digitaal Satelliet, de filmzender ActionNow! (TV4U BV) en TV Vlaanderen onder vallen. Wolfert tegenover DutchMedia: “We zijn bezig met het bouwen aan de firma en we hebben thans niet de intentie om deze te verkopen. Kijk, als er iemand is die zich meldt als koper, dan zullen we daar rustig naar kijken, maar wijzelf hebben het bedrijf niet te koop gezet.” Begin dit jaar verkocht Greenfield Capital Partners (via Nethave) een minderheidsbelang in het bedrijf. Volgens Dow Jones ging het om een belang van circa 35 %. Wolfert wil niet ingaan op de vraag hoe groot het belang was en wilde evenmin ingaan op het door Dow Jones genoemde overnamebedrag van 80 miljoen euro die deels door Rabobank zou zijn gefinancierd. Noch Greenfield Capital Partners, noch Canal Digitaal Satelliet hebben dit openbaar gemaakt. Wolfert zegt desgevraagd alleen dat het blijkbaar voor Greenfield Capital Partners een opportuun moment was haar belang te verkopen.

KPN Broadcast Services: nog dit jaar samenvoeging Nozema Services, Digitenne en KPN Broadcast

Rob Timmermans, algemeen directeur van Nozema Services NV verwacht dat nog dit jaar de organisatorische integratie Nozema Services NV, Digitenne Holding BV en KPN Broadcast een feit zal zijn. Dit is het gevolg van de overname van Nozema Services NV door KPN, eerder dit jaar. Timmermans noemt het logisch dat de nieuwe eigenaar uiteindelijk een nieuwe naam voor het bedrijf kiest. De verwachting is dat de naam Nozema Services (en daarmee ook Nozema) verdwijnt om plaats te maken voor KPN Broadcast Services. Digitenne, die voor 80 % in handen is van Koninklijke KPN NV, zal daarbij worden samengevoegd met KPN TV (sinds najaar van 2004 als ‘wholesale’ verkoper van het DVB-T aanbod) opdat er voortaan één KPN-merk voor de het DVB-T aanbod zal bestaan vanuit KPN. Timmermans zelf zegt niet in de running te zijn om de directeur te worden van KPN Broadcast Services.

Overigens zegt Timmermans desgevraagd dat de MPEG4 en HDTV-MPEG4 optie bij de Harmonic apparatuur die ten behoeve van het DVB-T netwerk is besteld vooral als ‘toekomst’ mogelijkheid moet worden gezien en dat hier thans geen plannen voor bestaan. Timmermans had zich in een persbericht over eerder uitgesproken over de mogelijkheden daartoe waarvan KPN ontkende dat dez gebruikt zullen worden op korte termijn.