TV 5 wijzigt naam in TV5Monde

Per 1 januari 2006 zal de Franse internationale publieke zender TV 5 haar naam wijzigen in TV5Monde. De zender wil daarmee haar internationale presentie benadrukken. In een toelichting stelt de zender ook de mogelijke verwarring met ‘vijfde’ (nationale) zenders te willen voorkomen, zoals bijvoorbeeld in Frankrijk met France 5 het geval is. Met de naamswijziging brengt het kanaal overigens haar zendernaam in overeenstemming met haar bedrijfsnaam die al sinds 2001 TV5Monde is. De versie voor Nederland van de zender heet per 1 januari 2006 TV5Monde Europe.

Zie ook
PDF-document met meer informatie in het Frans

Tweede Kamer maakt vreemde draai voor commercie

REDACTIONEEL COMMENTAAR – De Tweede Kamer heeft deze week met het aanvaarden van een motie over de (commerciele) mediawetgeving een vreemde draai gemaakt. Immers met zoveel woorden heeft ze op voorstel van de PvdA (Martijn van Dam) en de VVD (Fadime Örgü) gesteld dat de Nederlandse mediawetgeving moet worden gestript van haar eigenheid in het kader van een ‘gelijkwaardig speelveld’ waarmee omroepen ‘belemmerd’ worden bij ontwikkelingen en ‘nauwelijks houdbaar zijn door eenvoudige internationale uitwijkmogelijkheden’.

Nederland heeft bewust bepaalde wetgeving voor commerciële omroep ingesteld naast EU-regelgeving: de (zelfregulerende) Kijkwijzer, het instellen van een mediatoezichthouder – zijnde het Commissariaat voor de Media, regelgeving over belspellen, de Reclame Code Commissie, maar ook regelgeving over quota van Nederlands produkt en bepaalde door de wetgever (ongewenste) sluikreclames/sponsorwijzen. Blijkbaar willen een meerderheid van de Tweede Kamer op initiatief van de VVD en de PvdA daar vanaf.

Immers het gelijkwaardige speelveld is Luxemburg. Luxemburgs is de nationaliteit van RTL 4, RTL 5, RTL 7. Luxemburg kent geen echte toezichthouder. De enige sanctie die daar bij radio/tv-zenders opgelegd kan worden is de ultieme: intrekking van de licentie. Van enig serieus toezicht op de niet op Luxemburg gerichte zenders is in Luxemburg geen sprake, immers logisch redenerend zal het de Luxemburgers weinig interesseren wat er op zenders als RTL 4, RTL 5 en RTL 7 gebeurt, het zijn toch zenders die ze niet of nauwelijks bekijken of zelfs (RTL 5 en RTL 7) kunnen ontvangen!

Tijdens Paars II en Balkenende I/II was tot nu het beleid om te trachten Luxemburgse maar op Nederland gerichte RTL-zenders Nederlands te laten maken. Maar zonder het lef te tonen een procedure te initieren bij het Europees Hof is dat een nutteloze oefening gebleken, gezien de innige verhoudingen tussen Luxemburg en RTL Group. Elke commerciële onderneming wil zo weinig mogelijk regels. Immers die regels verhinderen commerciële ondernemingen om maximaal hun commerciële gedragingen te hanteren. Dat nagedacht moet worden over wat dat betekent en dat bestaande Nederlandse wetgeving boven de minimale EU-regelgeving daartoe een achtergrond kent, ontgaat Nederlandse kamerleden wellicht. Of zou de Tweede Kamer daadwerkelijk het door in Luxemburg door RTL gemonopoliseerde systeem wensen, waar door de kleinschaligheid van het land bepaalde zaken niet geregeld worden?

Des te vreemders is ook dat het Commissariaat voor de Media eerder dit jaar stelde dat versoepeling nodig is voor een gelijkwaardig speelveld. Eigenlijk bepleit het Commissariaat daarmee haar eigen opheffing en stelt ze met zoveel woorden dat toezicht en sanctieprocedures overbodig zijn. De vraag komt dan ook op of de PvdA dan ook daadwerkelijk de Kijkwijzer willen afschaffen gezien haar discussiepunten op de vertoning van sexueel getinte videoclips en programma’s? Kortom streeft de Tweede Kamer nu naar een relatief ongereguleerd systeem of heeft ze hier per ongeluk een dergelijke stellingname ingenomen?

PvdA springt direct in op FunX + commentaar

De Partij van de Arbeid heeft nog geen 4 uur na het versturen van de brief van FunX aan de Tweede Kamer de staatssecretaris van OC&W en minister van Economische Zaken gevraagd om beschikbare etherfrequenties aan FunX toe te wijzen. FunX claimde in haar brief beschikbare FM-etherfrequenties (restfrequenties en evenementenfrequenties) ten behoeve van FunX supported by BNN aan de publieke landelijke omroep toe te laten wijzen. Ook vraagt het sociaal-democratische parlementslid Martijn van Dam om FunX tot verplicht door te geven kabelkanaal te maken. Martin S. Banga, voorzitter van de NVCR (Nederlandse Vereniging voor Commerciële Radio) reageert met de woorden: “Zijn ze helemaal gek worden?”. Banga stelt dat hiermee opieuw geprobeerd wordt oneerlijke concurrentie te bedrijven vanuit de publieke omroepsector. Banga liet verder weten nog na te denken over hoe hier tegenover de politiek/publieke opinie op te reageren.

Redactioneel commentaar: FunX speelt hoog spel

FunX BV en moeder Stichting G4 Radio spelen hoog spel. De kerntaak van de Stichting G4 Radio beperkt zich immers tot de vier grote Randstad-steden. Het is het resultante van een in 2001/2002 gehouden discussie waarin nota bene de Partij van Arbeid als regeringspartij van mening was dat in de vier Randstad-steden op lokaal niveau een programmering voor multiculturele (minderheden) jongeren opgezet diende te worden. Kortom Salto, Slor, RTV Utrecht en Stadsomroep Den Haag hebben de Stichting G4 Radio opgezet die subsidie ontvangt van de vier gemeenten en het ministerie van OC&W. Nadat FunX circa 9 maanden de Amsterdamse editie landelijk via de kabel en satelliet distribueerde, heeft FunX deze ‘terug’ gegeven aan de NOS die deze samen met BNN in ruil een produktie-opdracht voor FunX Supported by BNN vergaf. De vraag is echter of dat de taak is van de Stichting G4 Radio (en haar dochter). Immers de vier steden hebben geen organisaties op poten gezet om buiten hun steden activiteiten te ontplooien. Weliswaar krijgt FunX voor haar produktie-opdracht middelen uit Hilversum, maar de doelstelling van FunX gaat nu nog verder. Immers de lobby-activiteiten zijn op scherp gezet om daadwerkelijk via de publieke landelijke omroep landelijk te worden. Dat de PvdA luttele uren na het versturen van de brief direct de wensen van FunX zonder enige kanttekening voorlegt aan de regering, zet daarbij te denken. Of zou de PvdA spijt hebben van iets waar ze destijds over heeft gediscusseerd en nagedacht? Zonder het te zeggen vraagt de PvdA dat FunX hoofdtaakfaciliteiten krijgt (must carry verplichte etherfrequenties) als publieke omroep, terwijl het in feite in de kern een publieke lokale NEVENtaakzender is die de publieke landelijke NEVENtaak voor de NOS/Stichting Colorful Radio invult. Kortom de PvdA laat haar oren hangen naar FunX en heeft waarschijnlijk gedacht daarmee ook snel publicitair middels het optreden van Martijn van Dam in TweeVandaag hoge ogen te kunnen scoren.

De vraag is daarbij waar voor FunX met allerlei landelijke activiteiten haar binding met de vier steden uit laat blijken als publieke lokale neventaakzender. De gemeente Amsterdam financiert immers in principe geen projecten die bedoelt zijn voor Groningen en Maastricht. Waarom zou ze ook als daar eigen gemeenten bestaan! Dat FunX nu door de licentie op naam van de publieke landelijke omroep voor haar eigen activiteiten te claimen, is op z’n minst een merkwaardige activiteit voor een publieke lokale neventaakzender. Of zouden de vier steden deze opdracht aan de Stichting G4 Radio hebben meegeven vanuit de wens dat de Randstadsteden via de radio de rest van jong-Nederland moet veroveren?
Dit soort vragen zouden wellicht op kunnen komen in de vier steden die komend jaar beslissen over een verlenging van de subsidies aan FunX/Stichting G4 Radio.

Een kerndiscussie hoe met met name Radio 3 FM al dan niet met syndicated programma’s invulling kan geven aan haar publieke taak, gecombineerd met internetinitiatieven lijkt in deze optiek logischer, dan oorspronkelijk voor commerciele (o.a. regionale) radiozenders bedoelde etherfrequenties toe te bedelen aan FunX supported by BNN zonder discussie daarover en over de besteding van krappe financiele publieke omroep-middelen. Immers, er is binnen Hilversum bijvoorbeeld geen discussie gevoerd waarom op de hoofdtaakradiozenders in de plannen steeds minder plek is voor cultuur, terwijl FunX supported by BNN er middelen bij krijgt, terwijl Radio 1, 2, 3FM, 4 en 747/5 in totaal 13 miljoen euro moeten ophoesten.

FunX claimt nieuwe etherfrequenties

FunX BV – een volle dochter van de Stichting G4Radio – heeft bij de vaste kamercommissie voor OC&W een claim neergelegd op nieuwe FM-etherfrequenties. FunX vraagt de frequenties niet voor zichzelf op als lokale publieke (neventaak-)omroep, maar voor de publieke landelijke omroep (NOS) en dan met name in de grote steden. FunX (lees de stichting G4 Radio) is een publieke neventaakzender van de publieke lokale omroepen (Salto Amsterdam, Slor Rotterdam, RTV Utrecht, Stadsomroep Den Haag) uit de vier grote Randstad-steden. Daarbij treedt FunX op als producent voor de landelijke publieke omroep (NOS en BNN) bij FunX supported by BNN dat op het publieke neventaakkanaal van de Stichting Colorful Radio wordt uitgezonden.

Omdat dit laatstgenoemde kanaal alleen via de kabel, internet en satelliet wordt uitgezonden als neventaak-kanaal, hekelt FunX dat deze (als niet mustcarrykanaal) in bepaalde regio’s ontbreekt (bijvoorbeeld Groningen/Drenthe). FunX wijst er op dat ‘voortschrijdend inzicht’ vereist is voor haar distributie. Mede daarom heeft de algemeen directeur van FunX, Willem Stegeman op basis van de door hemzelf geclaimde roep van medewerkers en luisteraars, de vraag – mede namens BNN – in Den Haag neergelegd om in steden boven de 100.000 inwoners etherfrequenties te vragen. Als het aan Stegeman ligt worden aldaar naar analogie van de vier Randstad-steden daar in de toekosmt ook lokale stads-edities gemaakt. Stegeman noemt het door de NOS geopperde idee om Radio 4 uit de ether te halen ten gunste van FunX en het door de Tweede Kamer gestelde in de ether willen behouden van Radio 4 een ‘patstelling’ waar ‘mediapolitieke taakstelling tussen de wal en het schip dreigt te raken’.

FunX wil voor dat doel restfrequenties claimen die oorspronkelijk voor (met name regionale) commerciële radiodoeleinden bedoeld zijn, alsmede evenementenfrequenties. Volgens Stegeman kunnen het daarnaast ook nieuw te delven frequenties zijn.

Bij het ontstaan van FunX heeft de Tweede Kamer en de regering (Paars II) een uitgebreide discussie gevoerd over de wenselijkheid van een landelijke op jongeren gerichte multiculturele zender (Radio 6). Uitkomst van deze discussie in 2001/2002 was dat alleen in de vier grote Randstad-steden in de FM-ether plek was om op lokaal niveau een dergelijke zender op te zetten. Hier is FunX uit ontstaan. Een van de redenen om geen landelijke dekking aan de zender te geven was de te grote claim ten aanzien van de commerciële landelijke en regionale omroep die de publieke omroep in haar geheel (landelijk, regionaal, lokaal) zou leggen op het frequentiespectrum als een nieuw landelijk kavel zou worden ingericht. Stegeman stelt
dat te voren niet ingeschat kon worden dat FunX een succes zou worden en dat de maatschappelijke context anders is geworden. Daarnaast wijst de FunX-directeur er op dat het hem niet uitmaakt ‘waar de frequenties vandaan komen’. Hoe de financiering van een eventuele uitbreiding gerealiseerd wordt is onduidelijk. Stegeman stelt dat de verantwoording daarvoor primair bij de landelijke publieke omroep ligt. Met een radiobezuiningsoperatie van 13 miljoen euro is het niet aannemelijk dat daar middelen voorhanden zijn voor extra FunX-edities en de FM-zenderexploitatie in de 30 grote steden. Overigens is 2006 het jaar waarin besloten wordt of FunX in haar Randstad-kerngebied de subsidies van de vier grote Randstad-gemeenten en de regering gecontinueerd zal zien of niet. In voorlopige plannen van de landelijke publieke omroep (NOS) zou FunX voor de landelijke editie per 2007 1,7 miljoen euro verkrijgen; een 0,5 miljoen euro meer dan voor 2006 begroot.

‘Oude’ Canal+ krijgt 15000 euro boete

Canal+ NV, de nog steeds bestaande entiteit van AirField Holding BV waar Canal+ Blauw, Canal+ Geel en Canal+ Rood tot 12 oktober onder vielen, heeft een boete van 15000 euro gekregen van het Vlaams Commissariaat voor de Media. De drie Canal+ zenders die inmiddels door ChelloMedia Pay TV zijn overgenomen en inmiddels Nederlandse uitzendlicenties hebben verkregen, vielen destijds middels Airfield Holding BV en dochter Canal+ NV onder het Vlaamse toezicht. Airfield Holding is BV de holding van Airbridge Investments BV (Hans Wolfert, Cees Bohnenn en Rene Hagenaars) en Greenfield Capital Partners (Nethave) en is de eigenaar van Canal Digitaal Satelliet. Het Vlaamse Commissariaat heeft geconstateerd dat het bedrijf niet voldeed aan wettelijke verplichtingen, en daarbij het onmogelijk maakte controle te voeren op door Canal+ op 30 mei jl. uitgezonden programma’s. Dit omdat Canal+ de programma’s niet heeft ingezonden aan het Vlaamse Commissariaat zoals ze die heeft uitgezonden. Het Vlaams Commissariaat stelt dat het verweer van Canal+ NV ‘weinig waarde’ heeft en heeft daarop een boete van 15000 euro opgelegd.

Sky Radio Denemarken: arrogante/eigenwijze NL-ers?

Na het beëindigen van de activiteiten van Sky Radio in Denemarken is het Nederlandse management van Sky Radio in de Deense media afgeschilderd als arrogant en eigenwijs die na miscalculatie weigerde wijzigingen aan te brengen in haar strategie als ware het Nederlandse bedrijfsmatige kolonisatoren. Als gevolg hiervan zou volgens de Deense krant Børsen elk sprankje aan energie en ondernemerschap bij de Deense radiozender verloren zijn gegaan en heeft een flink aantal mensen het bedrijf voortijdig verlaten. Volgens de krant zou Sky Radio zeer onrealistische prognoses hebben gehanteerd op het kavel en rekende het er niet op dat Talpa het zesde kavel zou verkrijgen, waardoor een sterke commerciele speler op de markt actief werd. Bovendien werd duidelijk dat het non stop format weinig impact had op de Deense luisteraars. Een Nederlands leidinggevende die enige tijd in Denemarken de leiding op zich nam, wordt in het artikel omschreven als ‘bull dog’, en een man die iedereen vreesde. Volgens de krant zouden mensen uit de Deense media en reclame-industrie door Sky Radio zijn ingehuurd, maar Sky Radio zou zich daar niets van hebben aangetrokken.

Martin S. Banga, binnen de Sky Radio-directie verantwoordelijk voor buitenlandse operaties reageert op de uitingen door te stellen dat het om gefrustreerde ex-medewerkers. Banga wil dan ook niet ingaan op de verregaande insinuaties. Wel stelt de directieverantwoordelijke in algemene zin dat deze buitenlandse operaties autonoom laat functioneren – zoals in Duitsland het geval is. “We hebben ons wel nadrukkelijk bemoeid met de Deense operatie vanwege de financiële situatie, aldaar. De medewerkers die door het beëindigen van de activiteiten van Sky Radio in Denemarken hun baan hebben verloren, zijn keurig betaald”. Daarnaast draagt Sky Radio zorg voor re-integratieprojecten om ex-medewerkers aan nieuw werk te helpen. Banga ontkent overigens dat te voren geen rekening zou zijn gehouden met de komst van een nieuwe commerciele speler als Talpa. Over uitingen van de Deense Cultuurminister in de Deense pers die daarin meldt nog steeds geld van Sky Radio voor haar licentie te ontvangen, zegt Banga dat deze officieel niets gehoord heeft en voorzover hij weet Sky Radio de licentie heeft ingeleverd.

ConcertZender: ruimte voor alternatief voorstel

Gusta Korteweg, directeur van de ConcertZender zegt dat na een radio-overleg rondom de plannen van de projectgroep radio van de Raad van Bestuur van de NOS duidelijk is geworden dat ook gekeken zal worden naar alternatieve voorstellen voor het radioplan. “Er wordt nog uitdrukkelijk gekeken naar alternatieven”, aldus Korteweg. Korteweg hoopt dat op deze wijze de programmering en het karakter van de ConcertZender in het nieuwe Radio 4Xtra/Cultuur ingepast kan worden en gehandhaafd kan blijven. In februari 2006 moet duidelijk worden wat de definitieve radioplannen van de NOS-Raad van Bestuur worden. In de plannen van de projectgroep blijft bij Radio 4Xtra/Cultuur nog geen 20 % over van de huidige invulling van de ConcertZender. Met name serieuze en klassieke muziek moet het daarbij ontgelden.

‘Boete wordt terugbetaald’

De boete die de Nederlandse Omroep Stichting (NOS) als publieke landelijke omroep tegemoet zal zien zal waarschijnlijk omstreeks 187 miljoen euro bedragen. De boete wordt waarschijnlijk opgelegd vanwege ongeoorloofde staatssteun aan commerciële activiteiten zoals SMS-diensten en ledenreizen. De Raad van Bestuur van de NOS verwacht dat als de regering geld terugvordert deze terug weer terug zal geven aan de publieke landelijke omroep. De Raad van Bestuur heeft overigens aangegeven dat als de boete daadwerkelijk wordt opgelegd, ze eigenlijk geen middelen heeft die te betalen, aangezien de reserves zijn uitgeput.

Besluit publieke tv uitgesteld

De Raad van Bestuur van de NOS heeft bekend gemaakt de beslissing voor het programmeermodel televisie van het ‘nieuwe’ Nederland 1, 2 en 3 uit te stellen tot 11 januari 2006. Dit na enige druk van bezorgde omroepmedewerkers tijdens een bijeenkomst tussen hen en de Raad van Bestuur van de NOS. Omroepmedewerkers willen bekijken of deze een alternatief plan kunnen uitwerken. Met name Paul de Leeuw maakte zich boos op de Raad van Bestuur, waarbij deze in het bijzonder bestuurslid Cees Vis aansprak. De Leeuw pleitte voor een jong, progressief, kritisch derde net terwijl de Raad van Bestuur propageert dat in het door haar voorgestelde programmeringsmodel met name het derde net voor jongeren bestemd is, een groep die nu te weinig wordt bediend in de optiek van de top van de landelijke publieke omroep. De Raad van Bestuur ontkende dat de druk om oorspronkelijk alles voor het einde van het jaar te willen besluiten te maken heeft met het aftreden van de huidige Raad van Toezicht en het aantreden van een nieuwe Raad van Toezicht per 1 januari aankomende. Wel erkende de Raad van Bestuur dat de nieuwe Raad van Toezicht ‘ingewerkt’ moet worden om zich te buigen over de voorstellen.

Door het uitstel zal het niet meer lukken voor 1 januari een prestatiecontract (beheersovereenkomst) met de staatssecretaris van OCW te sluiten over 2006. Volgens Harm Bruins Slot, voorzitter van de NOS-Raad van Bestuur kunnen met minder financiele middelen niet alle ambities worden waargemaakt. Dit was overigens al de reden dat nog steeds geen handtekening onder het contract tussen de NOS en de staatssecretaris stond. Op basis van de de per 1 september jl. gewijzigde Mediawet dient een pretatiecontract voor de duur van de concessieperiode (dus tot aan 2008) te worden afgesloten om de doelstelling voor het programma-aanbod over een te komen.

René Hagenaars weg bij Airbridge/AirField

René Hagenaars die tot 12 oktober directeur was voor de drie Nederlandse Canal+ zenders heeft het bedrijf verlaten alsmede zijn deelneming in Airbridge Investments verkocht. Dit heef Hagenaars DutchMedia laten weten. Hagenaars was samen met de directeuren Hans Wolfert en Cees Bohnenn eigenaar van Airbridge Investments, die een meerderheidsbelang in AirField Holding heeft, waarvan Greenfield Capital Partners een minderheidsbelang heeft. AirField Holding is sinds 1 september 2004 de eigenaar van het satellietpakket Canal Digitaal Satelliet en had tot 12 oktober 2005 ook het eigendom over de premiumzenders Canal+ Blauw, Canal+ Rood en Canal+ Geel die aan ChelloMediaPay TV (Liberty Global) zijn verkocht. Hagenaars was tot de verkoop – samen met Hans Wolfert – verantwoordelijk voor de drie premiumzenders en was ook directielid van AirField Holding. Hans Wolfert en Cees Bohnenn blijven als eigenaren van Airbridge Investment de directie van van AirField Holding en dochter Canal Digitaal Satelliet voeren.